Convocatòria de Subvencions per l'any 2018 de la línia subvencionadora de promoció de l'Horta de la Regidoria de l'Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida - Boletín Oficial de Lleida de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 26 d'abril de 2018, va aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2018 de la següent línia subvencionadora de la Regidoria de l'Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat:

1. Ajuts en matèria de promoció de l'Horta

Aquesta línia es regeix per les bases generals, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 4 d'abril de 2008, i Publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 52, de 10 d'abril de 2008, prorrogades mitjançant les Bases del pressupost municipal per al 2018; i per les Bases específiques d'aquesta línia, aprovades pel Ple de l'Ajuntament, el 27 de maig de 2016 publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 106 de 3 de juny de 2016, aprovades definitivament per falta d'al·legacions.

S'obre un termini d'un mes, a comptar de de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria de l'any 2018.

Podeu consultar les Bases específiques, sol·licituds i annexos a: www.paeria.cat/subvencions Lleida, 8 de maig de 2018

L'alcalde, Àngel Ros i Domingo

Exp. MAH-2018-204

Convocatòria de subvencions en matèria d'horta de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2018

Exposició de motius

L'ajuntament en Ple, en la sessió del dia 4 d'abril de 2008, va aprovar el 'Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010' prorrogat mitjançant les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2018, en el seu article 43, aprovades al Ple del 21 de novembre de 2017; aquest Pla ha estat sotmès a exposició pública de la forma legalment prevista.

La Regidoria de l'Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida considera l'Horta com un territori estratègic en tots els sentits, tant pels valors mediambientals, culturals i naturals que atresora, com per la importància de la producció agrícola i ramadera que s'hi genera. La ciutat de Lleida és incomprensible sense l'Horta. Aquesta àrea natural és, per excel·lència, el gran reservori mediambiental i agronòmic d'una població lligada a la pagesia, com a activitat econòmica i tradició cultural.

Així, el Pla operatiu de la regidoria, canalitza els seus esforços per posar en valor i protegir aquesta identitat que ha gestat a la ciutat de Lleida un pool agroalimentari de referència internacional i un estil de vida per als seus ciutadans.

En aquest sentit, és important la col·laboració amb una xarxa ciutadana, que participi i es comprometi amb els objectius del desenvolupament del sector agroalimentari, com a sector capdavanter de la nostra economia local, la col·laboració en l'organització d'actes propis del sector i l'ajuda en la seva divulgació.

Per tot això, es van establir les corresponents bases específiques regides per les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions establertes en el 'Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010' prorrogat mitjançant les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2018, i segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l'art. 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

Les bases específiques de la línia subvencionadora, en matèria de promoció de l'Horta, es van aprovar pel Ple de l'Ajuntament de Lleida el 27 de maig de 2016 i es van publicar al Butlletí Oficial de la Província el dia 3 de juny de 2016.

Imports

1. Ajuts en matèria de Promoció de l'horta: 12.073 euros amb càrrec a la partida 03.4100.48200

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.

Resolució i notificació de la resolució

El termini de resolució a la convocatòria serà com a màxim de 3 mesos un cop finalitzat el termini de presentació.

La notificació de la resolució de concessió de les subvencions es farà d'acord amb l'establert a l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La resolució posa fi a la via administrativa.

Termini d'execució

Totes les actuacions subvencionades hauran de realitzar-se durant l'any 2018.

Termini de pagament

Les subvencions es pagaran un cop justificades les actuacions. Tanmateix, si ho sol·liciten els interessats, es podran fer pagaments anticipats de fins al 100% de l'import.

Termini de justificació

La justificació de les actuacions subvencionades haurà de realitzar-se en un termini màxim de tres mesos a partir de la data de finalització de la mateixa o com a màxim el 31 de març de l'any següent de la convocatòria.

Criteris de valoració

Els criteris objectius en base als quals s'atorgaran els ajuts es concreten en les bases especifiques

(adjuntes) de cada línia subvencionadora.

Cultura
Cultura e idiomas
Sector agroalimentario
Desarrollo local