Convocatòria de subvencions per a llibres i material escolar per al curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 05/06/2017 hasta 30/06/2017
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de 22 de maig de 2017 de la Junta de Govern Local pel qual es convoquen subvencions per a llibres i material escolar per al curs 2017-2018

BDNS (Identif.): 348469.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http: //www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris.

Alumnes/as empadronats/des a La Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població que es trobin en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Segon. Objecte.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar llibres i material escolar per al curs 2017-2018.

Tercer. Bases reguladores.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 d'abril de 2017.

Quart. Quantia.

L'import total màxim de la subvenció per a tots els beneficiaris/àries és de 25.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La Garriga, 23 de maig de 2017 L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de 22 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan subvenciones para libros y material escolar para el curso 2017-2018

BDNS (Identif.): 348469.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios.

Alumnos/as empadronados/das en La Garriga y matriculados/das en centros públicos o privados concertados de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y CFGM de la misma población que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Segundo. Objeto.

El objeto de les subvenciones de la presente convocatoria es financiar libros y material escolar para el curso 2017-2018.

Tercero. Bases reguladoras.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 13 de abril de 2017.

Cuarto. Cantidad.

El importe total máximo de la subvención para todos los beneficiarios/as es de 25.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Veinte días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

La Garriga, 23 de mayo de 2017 La alcaldesa, Meritxell Budó i Pla

Material escolar
Libros de texto
Infancia
Alumnado
Escuelas Infantiles