Convocatòria de subvencions per a persones desocupades que s'estableixin com a autònomes, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI sobre l'extracte de les bases específiques de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a persones desocupades que s'estableixin com a treballadors/ores autònoms/es, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica, segons convocatòria per a l'any 2017, convocada per decret de la regidora de Dinamització Econòmica de data 25 de maig de 2017

BDNS (Identif.): 349496.

1. Objecte, finalitat.

Incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones en situació de desocupació que es constitueixen en treballadors autònoms.

2. Beneficiaris.

Les persones desocupades que s'incorporen al món laboral com a empresaris individuals i que causin alta inicial en el RETA.

3. Bases reguladores.

Les bases reguladores d'aquestes subvencions apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 24/03/2017.

4. Quantia.

L'import de la subvenció per cada nova alta en el RETA fins al màxim del 100% de la quota durant els 6 primers mesos i fins el màxim del 50% de la quota els 6 mesos següents, amb un import màxim total de 500 EUR.

5. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 de setembre al 9 d'octubre de 2017.

Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada o electrònicament al Registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada, per mitjà d'una instància dirigida a l'Alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, segons model oficial que mitjançat aquest decret de convocatòria s'incorpora a les bases i que es podrà aconseguir a l'Oficina del Ciutadà de l'Ajuntament d'Igualada i a la web https://tramits.igualada.cat.

Igualada, 25 de maig de 2017 La regidora de Dinamització Econòmica, Àngels Chacón Feixas

ANUNCIO sobre el extracto de las bases específicas de las subvenciones del Ayuntamiento de Igualada para las personas desocupadas que se establezcan como trabajadores/as autónomos/as, para la puesta en marcha de una actividad económica, según la convocatoria para el año 2017, convocada por decreto de la concejala de Dinamización Económica de fecha 25 de mayo de 2017

BDNS (Identif.): 349496.

1. Objeto y finalidad.

Incentivar la creación del propio puesto de trabajo por parte de personas en situación de desocupación que se constituyen en trabajadores autónomos.

2. Beneficiarios.

Las personas desocupadas que se incorporan al mundo laboral como empresarios individuales y que causen alta inicial en el RETA.

3. Bases reguladoras.

Les bases reguladores de estas subvenciones aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona con fecha 24/03/2017.

4. Cuantía.

El importe de la subvención para cada nueva alta en el RETA hasta el máximo del 100% de la cuota durante los 6 primeros meses y hasta el máximo del 50% de la cuota los 6 meses siguientes, en un importe máximo total de 500 EUR.

5. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será del 12 de septiembre al 9 de octubre de 2017.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Igualada o electrónicamente en el Registre electrónico del Ayuntamiento si se dispone del correspondiente certificado digital o firma electrónica aceptada, por medio de una instancia dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Igualada, según el modelo oficial que mediante este decreto de convocatoria se incorpora a las Bases y que se podrá conseguir en la Oficina del Ciudadano del Ayuntamiento de Igualada y en la web https://tramits.igualada.cat.

Igualada, 25 de mayo de 2017 La concejala de Dinamización Económica, Àngels Chacón Feixas

Dinamización económica
Actividades económicas
Empleo
Empleo y contratación
Empleo autónomo