Convocatòria de subvencions per a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides que estiguin gravades per l'IBI, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Mar

ANUNCI de subvencions a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides que estiguin gravades per l'impost de béns immobles per a l'exercici 2017

BDNS (Identif.): 348626.

Extracte de l'acord de l'Ajuntament de Premià de Mar, pel qual es convoca subvencions a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides que estiguin gravades per l'impost de Bens Immobles per a l'exercici 2017.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de les subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index).

Primer: Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions o ajudes, les persones físiques que es trobin en les situacions socioeconòmiques que es determinen a les bases i que estiguin gravades per l'impost de Bens Immobles per a l'exercici 2017.

Segon: Objecte.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques que es determinen a les bases i que estiguin gravades per l'impost de Bens Immobles del municipi de Premià de Mar per a l'exercici 2017.

Tercer: Bases reguladores.

Es pot consultar el text de les bases reguladores específiques en la web de l'Ajuntament (www.premiademar.cat), en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a les cartelleres d'informació municipal.

Quart: Quantia.

La subvenció es farà efectiva amb càrrec a l'import següent del pressupost de l'Ajuntament de Premià de Mar de l'exercici 2017:

Ajuts IBI: 20.000,00 EUR.

Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'anunci de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 10 de novembre de 2017.

La presentació d'aquestes sol·licituds es podrà fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Premià de Mar, ubicada a la Plaça de l'Ajuntament en els següents horaris:

Horari d'hivern (del 16 de setembre al 15 de juny):

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. (preferentment amb Cita Prèvia). Dimarts i dijous de 14:00 a 19:30 hores (preferentment amb Cita Prèvia).

Horari d'estiu (del 16 de juny al 15 de setembre), Setmana Santa, i Nadal (dues setmanes):

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. (preferentment amb Cita Prèvia).

També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la LPAC.

L'atenció telemàtica permet als ciutadans accedir, mitjançant la signatura electrònica, als tràmits i gestions que es detallen a l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), evitant desplaçaments innecessaris. L'atenció presencial es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament (demanar cita prèvia).

El model de sol·licitud estarà a disposició dels interessats a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça de l'Ajuntament,1), o bé al següent enllaç: https://www.epremia.net/ovac/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp.

Premià de Mar, 29 de maig de 2017 L'alcalde, Miquel Buch i Moya

ANUNCIO de subvenciones a personas en situaciones socioeconómicas desfavorecidas que estén grabadas por el Impuesto sobre Bienes Immuebles para el ejercicio 2017

BDNS (Identif.): 348626.

Extracto del acuerdo del Ayuntamiento de Premià de Mar, por el que se convoca subvenciones a personas desfavorecidas que estén grabadas por el impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de las Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios:

Podrán solicitar subvenciones o ayudas, las personas físicas que se encuentren en las situaciones socioeconómicas que se determinan en las bases y que estén grabadas por el impuesto sobre Bienes Immuebles del municipio de Premià de Mar del ejercicio 2017.

Segundo: Objeto.

La concesión de subvenciones a las personas que se encuentren en las situaciones socioeconómicas que se determinan en las bases específicas y que estén grabadas por el impuesto sobre Bienes Immuebles del municipio de Premià de Mar del ejercicio 2017.

Tercero: Bases reguladoras.

Se puede consultar el texto de las bases reguladoras específicas en la web del Ayuntamiento (www.premiademar.cat), en el Boletín de la Provincia Barcelona y en las carteleras de información municipal.

Cuarto: Cuantía.

La subvención se hará efectiva con cargo al importe siguiente del presupuesto del Ayuntamiento de Premià de Mar del ejercicio 2017:

Ayudas IBI 20.000,00 EUR.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes empezará el día siguiente de la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el día 10 de noviembre de 2017.

La presentación de estas solicitudes se podrá hacer en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Premià de Mar, ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, 1, en los siguientes horarios:

Horario de invierno (del 16 de septiembre al 15 de junio):

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. (preferentemente con cita previa). Martes y jueves de 14:00 a 19:30 horas (preferentemente con cita previa).

Horario de verano (del 16 de junio al 15 de septiembre), Semana Santa y Navidad (dos semanas):

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. (preferentemente con cita previa).

La atención telemática permite a los ciudadanos acceder, mediante la firma electrónica, a los trámites y gestiones que se detallan en la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC) evitando desplazamientos innecesarios.

También se podrán presentar por cualquiera de los medios que prevé el articulo 16.4 de la LPAC.

El modelo de solicitud y anexos estará a disposición de los interesados a la Oficina de Atención al Ciudadano (Plaça de l'Ajuntament, 1), o bien se puede descargar de la web municipal:

https://www.epremia.net/ovac/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp.

Premià de Mar, 29 de mayo de 2017 El alcalde, Miquel Buch i Moya

Pago de Impuestos/Recibos
Catalán
Actividades de ocio y tiempo libre
Fiestas Populares