Convocatòria de subvencions, per procediment de concurrència competitiva, per ajudes a les pràctiques de l'esport. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

ANUNCI de convocatòria de subvencions, per concurrència competitiva, per ajudes a les pràctiques esportives

BDNS (Identif.): 317070.

Extracte de la Junta de Govern de 8 de setembre de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques per facilitar l'accés a la pràctica esportiva de la temporada 2016/2017, mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a nois i noies del municipi entre els 6 i 18 anys d'edat, en el marc de les Bases Reguladores aprovades per la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2016.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris.

Seran beneficiaris dels ajuts esportius, els nois i les noies entre els 6 i 18 anys d'edat complerts que vulguin practicar esport en una de les entitats del municipi i la Unió Esportiva Lourdes.

Segon. Objecte.

És objecte d'aquestes bases la regulació de les condicions per a la concessió d'ajuts per a la promoció de l'esport a Parets del Vallès i garantir l'accés a la pràctica esportiva a les persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades a Parets del Vallès i que realitzen la seva pràctica en una entitat esportiva del municipi.

Tercer. Bases reguladores.

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2016, es van aprovar les Bases Reguladores d'aquestes subvencions, les quals s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juliol de 2016.

Quart. Quantia.

L'import total de l'ajut serà de màxim del 90% de la inscripció i l'equipament, fins a un import MÀXIM de 250 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Els sol·licitants que reuneixin les condicions establertes en aquestes bases hauran de demanar l'ajut presentant la instància tipus, 21 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, per un dels següents canals:

Presencialment en horari de registre:

Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1. Oficina d'Atenció Ciutadana. Carrer Major, 1.

Telemàticament: amb certificat digital accedint a Tràmits/ciutadans/Ajudes i subvencions/presentació de sol·licituds, al web municipal www.parets.cat.

Sisè. Altres dades.

El pagament dels ajuts es farà directament a l'entitat. Aquesta, destinarà l'ajut a la reducció de la quota del beneficiari i l'haurà de justificar a l'Ajuntament de Parets del Vallès mitjançant el model annex 2 dins dels 30 dies posteriors en què l'entitat hagi cobrat la beca, en altre cas haurà de procedir al seu reintegrament.

Parets del Vallès, 13 de setembre de 2016 El secretari accidental, Josep Maria Amoros Bosch

ANUNCIO de convocatoria para la concesión de subvenciones, por procedimiento de concurrencia competitiva, para ayudas a las prácticas deportivas

BDNS (Identif.): 317070.

Extracto de la Junta de Gobierno de 8 de setiembre de 2016, por la cual se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas económicas para facilitar el acceso a la práctica deportiva de la temporada 2016/2017, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para chicos y chicas del municipio entre los 6 y 18 años de edad, en el marco de las Bases Reguladoras aprobadas por la Junta de Gobierno de fecha 14 de julio de 2016.

En conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.by 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria. El texto completo se puede consultar en la base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las ayudas deportivas, los chicos y las chicas entre los 6 y 18 años de edad cumplidos que quieran practicar deporte en una de las entidades del municipio y la Unión Deportiva Lourdes.

Segundo. Objeto.

Es objeto de estas bases es la regulación de las condiciones para la concesión de ayudas para la promoción del deporte en Parets del Vallès y garantizar el acceso a la práctica deportiva a las personas con dificultades económicas que estén empadronadas en Parets del Vallès y que realizan su práctica en una entidad deportiva del municipio.

Tercero. Bases reguladoras.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de julio de 2016, se aprobaron las Bases Reguladoras de estas subvenciones, las cuales se han publicado al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 28 de julio de 2016.

Cuarto. Cuantía.

El importe total de la ayuda será de máximo del 90% de la inscripción y el equipamiento, hasta un importe MÁXIMO de 250 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Los solicitantes que reúnan las condiciones establecidas en estas bases tendrán que pedir la ayuda presentando la instancia tipo, 21 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria al Boletín Oficial de la Provincia, por uno de los siguientes canales:

Presencialmente en horario de registro:Oficina de Atención Ciudadana. Plaza de la Vila, 1Oficina de Atención Ciudadana. Calle Mayor, 1.

Telemáticamente: con certificado digital accediendo a Trámites/ciudadanos/Ayudas y subvenciones/presentación de solicitudes, al web municipal www.parets.cat.

Sexto. Otros datos.

El pago de las ayudas se hará directamente a la entidad. Esta, destinará la ayuda a la reducción de la cuota del beneficiario y lo tendrá que justificar en el Ayuntamiento de Parets del Vallès mediante el modelo anexo 2 dentro de los 30 días posteriores en que la entidad haya cobrado la beca, en otro caso tendrá que proceder a su reintegro.

Parets del Vallès, 13 de septiembre de 2016 El secretario accidental, Josep Maria Amoros Bosch

Deporte
Promoción deportiva
Deporte
Clubes y entidades deportivas