Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI sobre subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament, 2017

BDNS (Identif.): 349215.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b. i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot ser consultat en la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Primer. Beneficiàries.

Es pot presentar qualsevol entitat o associació de naturalesa privada sense ànim de lucre, que reuneixi els requisits exigits a les Bases específiques i particulars de subvenció de cooperació i solidaritat.

Segon. Objecte.

Ajudar a impulsar projectes en altres països que són executats per una associació o diverses que fan de contrapart, que promoguin la reducció de les desigualtats entre el Nord i del Sud, i que incideixen especialment en el desenvolupament econòmic, social, cultural, educatiu, sanitari, la preservació del medi ambient i el respecte als drets humans i la pau, amb la intenció d'aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just.

Tercer. Bases reguladores.

Bases específiques i particulars de cooperació i solidaritat, aprovades per acord de Junta de Govern Local de Granollers, de data 19 d'abril de 2016, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 de maig de 2016, el text de les quals pot ser consultat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers, a l'enllaç:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2486_1.pdf

Quart. Import total i quantia màxima per projecte.

L'import total de la convocatòria és de 68.016 EUR.

L'import de la subvenció atorgada no podrà superar el 50% de l'actuació sol·licitada.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de projecte, pressupost i la resta de documentació conforme a las bases.

Sisè. Altres dades.

El termini màxim de justificació de les subvencions atorgades serà el 28 de febrer de 2019.

Granollers, 23 de maig de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO sobre subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo, 2017

BDNS (Identif.): 349215.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. y 20.8.a de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers.

Primero. Beneficiarias.

Se puede presentar cualquier entidad o asociación de naturaleza privada sin ánimo de lucro, que reúna los requisitos exigidos en las Bases específicas y particulares de subvención de cooperación y solidaridad.

Segundo. Objeto.

Ayudar a impulsar proyectos desarrollados en otros países, que son ejecutados por una o diversas asociaciones que hacen de contraparte, que promuevan la reducción de las desigualdades entre el Norte y el Sur, y que inciden especialmente en el desarrollo económico, social, cultural, educativo, sanitario, la preservación del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos y la paz, con la intención de conseguir un mundo más humano, más equitativo y más justo.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases específicas y particulares de cooperación y solidaridad, aprobadas por acuerdo Junta de Gobierno Local de Granollers, de fecha 19 de abril de 2016, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha 5 de mayo de 2016, cuyo texto puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers, en el enlace:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2487_1.pdf

Cuarto. Importe total y cuantía máxima por proyecto.

El importe total de la convocatoria es de 68.016 EUR.

El importe de la subvención otorgada no superará el 50% de la actuación solicitada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

La solicitud deberá presentarse acompañada de proyecto y presupuesto conforme a las bases.

Sexto. Otros datos.

El plazo máximo de justificación de las subvenciones otorgadas será el 28 de febrero de 2019.

Granollers, 23 de mayo de 2017 La secretaria general, Catalina Victory Molné

Proyectos de cooperación
Cooperación internacional
Desarrollo económico
Cultura e idiomas
Cultura
Medio Ambiente
Educación
Derechos humanos