Convocatòria de subvencions per a projectes educatius, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes educatius

BDNS (Identif.): 349293.

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index) i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers (http://seuelectronica.granollers.cat):

Primer. Beneficiaris:

Els centres educatius de la ciutat de Granollers, així com les entitats i associacions educatives de la ciutat, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Segon. Finalitat:

Foment de projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat dinamitzar l'activitat educativa i la promoció de la formació.

Tercer. Bases reguladores:

Acord de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a projectes educatius, que han de regir la convocatòria d'aquestes subvencions, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de maig de 2017, el text de les quals es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser aprovades mitjançant acord del Ple de la corporació de 28 de febrer de 2006, pel qual s'aprova l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de data 25 de maig de 2010, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de gener de 2011.

Quart. Import:

La dotació màxima de la convocatòria serà de 15.600,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 30 de juny de 2017, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades:

Els àmbits i els projectes/activitats subvencionables són els següents:

a. La formació i la participació, de tota la comunitat educativa en valors que primin la sostenibilitat medi ambiental i l'estalvi energètic.

a.1. Projectes que promoguin el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient. a.2. Projectes que promoguin la reducció i/o el reciclatge de residus. a.3. Projectes que impliquin a l'alumnat i professorat en l'estalvi energètic. a.4. Projectes que impliquin a les famílies en el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient.

b. L'accés a la participació en activitats educatives extraescolars de tot l'alumnat.

b.1. Projectes que fomentin l'organització de les activitats amb voluntariat. b.2. Projectes que facilitin l'accés a les activitats de tot l'alumnat, promovent activitats de baix cost. b.3. Projectes que es realitzin conjuntament entre vàries entitats.

c. El foment de la participació de les famílies en les activitats del centre educatiu i la ciutat. I de la ciutadania en activitats formatives.

c.1. Projectes que fomentin l'organització i/o participació d'activitats de formació per a les famílies. c.2. Projectes que fomentin la convivència i la integració de totes les famílies de l'escola. c.3. Projectes de formació organitzats per vàries entitats i/o associacions. c.4. Projectes que fomentin la xarxa entre les associacions de famílies. c.5. Projectes que fomentin la formació fora dels entorns reglats.

Cada persona beneficiària podrà presentar un màxim de dos projectes/activitats, encara que siguin d'àmbits diferents.

Granollers, 29 de maig de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO sobre la convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos educativos

BDNS (Identif.): 349293.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers (http://seuelectronica.granollers.cat):

Primero. Beneficiarios:

Los centros educativos de la ciudad de Granollers, así como las entidades y asociaciones educativas de la ciudad, legalmente constituidas, que tengan que realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Segundo. Finalidad:

Fomento proyectos y/o actividades de interés público o social que tengan por finalidad dinamizar la actividad educativa y la promoción de la formación.

Tercero. Bases reguladoras:

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de mayo de 2017, por el que se aprueban las bases específicas para la concesión de subvenciones para proyectos educativos, que deben regir la convocatoria de estas subvenciones, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de mayo de 2016, cuyo texto puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers.

Asimismo, las bases reguladoras generales del procedimiento de concesión de subvenciones fueron aprobadas mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de febrero de 2006, por el que se aprueba la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Granollers, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 130 del día 1 de junio de 2006, y modificada por acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2010, publicado en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de fecha 10 de enero de 2011.

Cuarto. Importe:

La dotación máxima de la convocatoria será de 15.600,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:

Hasta el 30 de junio de 2017, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sexto. Otros datos:

Los ámbitos y los proyectos/actividades subvencionables son los siguientes:

a. La formación y la participación de toda la comunidad educativa en valores que primen la sostenibilidad medio ambiental y el ahorro energético.

a.1. Proyectos que promuevan el conocimiento y la sensibilización hacia el medio ambiente. a.2. Proyectos que promuevan la reducción y/o el reciclaje de residuos. a.3. Proyectos que impliquen al alumnado y profesorado en el ahorro energético. a.4. Proyectos que impliquen a las familias en el conocimiento y la sensibilización hacia el medio ambiente.

b. El acceso a la participación en actividades educativas extraescolares de todo el alumnado.

b.1. Proyectos que fomenten la organización de las actividades con voluntariado. b.2. Proyectos que faciliten el acceso a las actividades de todo el alumnado, promoviendo actividades de bajo coste. b.3. Proyectos que se realicen conjuntamente entre varias entidades.

c. El fomento de la participación de las familias en las actividades del centro educativo y la ciudad. Y de la ciudadanía en actividades formativas.

c.1. Proyectos que fomenten la organización y/o participación de actividades de formación para las familias. c.2. Proyectos que fomenten la convivencia y la integración de todas las familias de la escuela. c.3. Proyectos de formación organizados por varias entidades y/o asociaciones. c.4. Proyectos que fomenten la red entre las asociaciones de familias. c.5. Proyectos que fomenten la formación fuera de los entornos reglados.

Cada beneficiario podrá presentar un máximo de dos proyectos/actividades, aunque sean de ámbitos diferentes.

Granollers, 29 de mayo de 2017 La secretaria general, Catalina Victory Molné

Educación
Familia
Medio Ambiente
Energía
Actividades de servicios sociales
Formación
Actividades extraescolares
Actividades educativas
Alumnado
Actividades de interés público
Ahorro y eficiencia energética
Profesorado
Gestión de residuos
Reciclaje
Escuelas
Voluntariado