Convocatòria de subvencions per a projectes i activitats a entitats sense ànim de lucre, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI sobre la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a projectes i activitats d'entitats sense ànim de lucre de 2017

BDNS (Identif.): 334272.

Extracte de las Bases Específiques de les Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, segons convocatòria per a l'any 2017, convocada per decret de la regidora d'Acció social i Igualtat de data 2 de març de 2017:

1. Beneficiaris.

Les entitats sense ànim de lucre d'Igualada.

2. Objecte i finalitat de les subvencions.

Suport econòmic al funcionament d'entitats sense ànim de lucre de la ciutat i a activitats i projectes d'utilitat pública o d'interès social que es realitzin a l'àmbit o en relació amb Igualada, durant l'any 2017.

3. Bases reguladores.

Les bases reguladores d'aquestes subvencions apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 17 de gener de 2017.

4. Quantia.

La quantitat a atorgar depèn de cada programa. En general la quantia no suposarà més del cinquanta per cent del cost de l'activitat o projecte a subvencionar, excepte en casos justificats.

5. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds és del 27 de març al 21 d'abril de 2017.

Les sol·licituds es presentaran al Registre electrònic de l'Ajuntament https://tramits.igualada.cat, amb el corresponent certificat digital o signatura electrònica, per mitjà d'instància i la documentació que s'assenyala en les bases.

6. Altres dades d'interès.

Establir que, en el cas una entitat presenti la seva sol·licitud en paper, se la requerirà per tal que la subsani per mitjà de la seva presentació electrònica, atorgant-li per a això un termini de cinc dies hàbils, considerant-se per a aquest cas prorrogat per aquest temps el termini de la convocatòria.

Igualada, 2 de març de 2017 La regidora d'Acció Social i Igualtat, Carme Riera i Minguet

ANUNCIO sobre la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Igualada para proyectos y actividades de entidades sin ánimo de lucro 2017

BDNS (Identif.): 334272.

Extracto de las Bases Específicas de las Subvenciones del Ayuntamiento de Igualada para proyectos y actividades de interés social llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro, según convocatoria para el año 2017, convocada por decreto de la concejal delegada de Acción social e Igualdad de fecha 2 de marzo de 2017:

1. Beneficiarios.

Les entidades sin ánimo de lucro de Igualada.

2. Objeto y finalidad de las subvenciones.

Apoyo económico al funcionamiento a las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad y a actividades y proyectos de utilidad pública o interés social que lleven a cabo en el ámbito o en relación con Igualada, durante el año 2017.

3. Bases reguladores.

Les bases reguladoras de estas subvenciones aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha 17 de enero de 2017.

4. Cuantía.

La cuantía a otorgar depende de cada programa. En general la cuantía no supondrá más del cincuenta por ciento del coste de la actividad o proyecto a subvencionar, excepto en casos justificados.

5. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes es del 27 de marzo al 21 de abril de 2017.

Las solicitudes se presentarán al Registre electrónico del Ayuntamiento https://tramits.igualada.cat, con el correspondiente certificado digital o firma electrónica, por medio de instancia y la documentación que se señala en las bases.

Otros Datos de interés:

Establecer que, en el caso de que una entidad presente su solicitud en papel, se la requerirá para que lo subsane por medio de su presentación electrónica, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, considerándose en este caso prorrogado por este tiempo el plazo de la convocatoria.

Igualada, 2 de marzo de 2017 La concejala de Acción Social e Igualdad, Carme Riera Minguet

Actividades de servicios sociales
Igualdad
Acción social