Convocatòria de subvencions per a projectes i/o activitats esportives, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2017 de l'Ajuntament de Cubelles per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes i/o activitats esportives per l'any 2017

BDNS (Identif.): 349116.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot ser consultat a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primer. Beneficiaris:

Entitats i associacions que reuneixin, entre altres, els requisits següents:

- Estar legalment constituïts, ser una entitat sense afany de lucre i estar inscrits en el registre d'entitats municipal i el registre d'Entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

Esportistes del municipi de Cubelles que reuneixin, entre altres, els requisits següents:

- Ser residents i empadronats a Cubelles. - Desenvolupar la seva activitat a títol personal, i no professional.

Segon. Objecte:

Fomentar projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin por finalitat les activitats esportives federades, escolars o populars desenvolupades per les entitats esportives i esportistes del municipi de Cubelles.

Tercer. Bases reguladores:

Acord de Junta de Govern de data 27 de juliol de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'agost de 2016 (https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016013793.pdf&1).

Quart. Import:

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 55.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cubelles, 25 de maig de 2017 L'alcaldessa presidenta, Rosa M. Fonoll i Ventura

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2017 del Ayuntamiento de Cubelles para la presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos y/o actividades deportivas para el año 2017

BDNS (Identif.): 349116.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primero. Beneficiarios:

Entidades y asociaciones que reúnan, entre otros, los requisitos siguientes:

- Estar legalmente constituidos, ser una entidad sin afán de lucro y estar inscritos al registro de entidades municipal y al registro de entidades deportivas de la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Cataluña.

Deportistas del municipio de Cubelles que reúnan, entre otros, los requisitos siguientes:

- Ser residentes y empadronados en Cubelles. - Desarrollar su actividad a título personal, y no profesional.

Segundo. Objeto:

Fomentar proyectos y/o actividades de interés público o social que tengan por finalidad las actividades Deportivas federadas, escolares o Populares desarrolladas por las entidades deportivas y deportistas del municipio de Cubelles.

Tercero. Bases reguladoras:

Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 27 de julio de 2016, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de agosto de 2016 (https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016013793.pdf&1).

Cuarto. Importe:

El importe total máximo destinado a esta convocatoria es de 55.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

En el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cubelles, 25 de mayo de 2017 La alcaldesa presidenta, Rosa M. Fonoll i Ventura

Deporte
Actividades deportivas
Deportistas y técnicos
Escuelas
Actividades de servicios sociales
Clubes y entidades deportivas
Deporte
Promoción deportiva
Actividades de interés público