Convocatòria de subvencions per a projectes de sensibilització, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI sobre subvencions per a projectes de sensibilització, 2017

BDNS (Identif.): 349229.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b. i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot ser consultat en la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Primer. Beneficiàries.

Es pot presentar qualsevol entitat o associació de naturalesa privada sense ànim de lucre, que reuneixi els requisits exigits a les Bases específiques i particulars de subvenció de cooperació i solidaritat.

Segon. Objecte.

Ajudar a impulsar projectes que se desenvolupin en el municipi de Granollers durant 2017 i que tinguin com a objectiu transformar l'opinió pública dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, perquè puguin assumir el compromís que comporta la solidaritat envers altres pobles i cultures, i adquirir una posició activa en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia, el respecte mutu, la defensa i promoció dels drets humans i el comerç just.

Tercer. Bases reguladores.

Bases específiques i particulars de cooperació i solidaritat, aprovades per acord de Junta de Govern Local de Granollers, de data 19 d'abril de 2016, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 de maig de 2016, el text de les quals pot ser consultat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers, a l'enllaç:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2486_1.pdf

Quart. Import total i quantia màxima per projecte.

L'import total de la convocatòria és de 26.160 EUR.

L'import de la subvenció atorgada no podrà superar el 50% de l'actuació sol·licitada.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de projecte, pressupost i la resta de documentació conforme a las bases.

Sisè. Altres dades.

El termini màxim de justificació de les subvencions atorgades serà el 28 de febrer de 2018.

Granollers, 23 de maig de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO sobre subvenciones para proyectos de sensibilización, 2017

BDNS (Identif.): 349229.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. y 20.8.a de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers.

Primero. Beneficiarias.

Se puede presentar cualquier entidad o asociación de naturaleza privada sin ánimo de lucro, que reúna los requisitos exigidos en las Bases específicas y particulares de subvención de cooperación y solidaridad.

Segundo. Objeto.

Ayudar a impulsar proyectos desarrollados en nuestro municipio, que tengan como objetivo transformar la opinión pública de los ciudadanos y ciudadanas de Granollers, para que puedan asumir el compromiso que conlleva la solidaridad hacia otros pueblos y culturas, y adquirir una posición activa en la construcción de un nuevo orden internacional fundamentado en la justicia, el respeto mutuo, la defensa y promoción de los derechos humanos y el comercio justo.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases específicas y particulares de cooperación y solidaridad, aprobadas por acuerdo Junta de Gobierno Local de Granollers, de fecha 19 de abril de 2016, y publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en fecha 5 de mayo de 2016, cuyo texto puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers, en el enlace:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2487_1.pdf.

Cuarto. Importe total y cuantía máxima por proyecto.

El importe total de la convocatoria es de 26.160 EUR. El importe de la subvención otorgada no superará el 50% de la actuación solicitada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sexto. Otros datos.

La solicitud deberá presentarse acompañada de proyecto y presupuesto conforme a las bases.

El plazo máximo de justificación de las subvenciones otorgadas será el 28 de febrero de 2018.

Granollers, 23 de mayo de 2017 La secretaria general, Catalina Victory Molné

Justicia
Comercio
Proyectos de sensibilización
Derechos humanos