Convocatòria de Subvencions per a la Promoció del Municipi 2017 - Boletín Oficial de Lleida de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

El programa de Subvencions per a la promoció del municipi fixa un conjunt de mesures de caràcter econòmic que els ens locals estan facultats per aplicar mitjançant el mecanisme de les subvencions, d'acord amb el que estableix la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament.

Amb aquesta convocatòria s'inicia el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions i convida als potencials beneficiaris a que sol·licitin aquesta subvenció, que té per objecte el foment de l'ocupació i l'emprenedoria a la Seu d'Urgell, destinant els recursos disponibles a les activitats adreçades a fomentar l'activitat econòmica del municipi, principalment el sector comercial i de serveis, donant prioritat a aquells emprenedors que siguin més joves de 35 anys i majors de 55 anys, i als establiments que s'estableixin al Centre Històric* amb l'objectiu de dinamitzar el desenvolupament econòmic de la ciutat.

*S'inclouen tots els carrers del Centre Històric segons es descriu al PGOU de la Seu d'Urgell.

Primer. Beneficiaris

1.1. Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica que sigui titular d'un establiment ubicat a la Seu d'Urgell, del qual l'espai d'atenció al públic sigui inferior als 100 m2 (queda exclosa de la superfície computable aquella destinada a magatzems, tallers, obradors i similars), que compleixin algun/s dels requisits següents:

a) Acrediti haver obtingut la llicència d'obertura, l'autorització de traspàs o hagi realitzat la comunicació durant l'any anterior a l'aprovació de la convocatòria i, estigui destinat a bars, bars-restaurants, restaurants, comerços i altres establiments de serveis tant si s'estableix en la planta baixa com en qualsevol pis de l'edifici.

b) Els establiments nous, de traspàs o ja existents que acreditin haver realitzat alguna reforma, ampliació o millores en els establiments, realitzades a l'any anterior a la convocatòria.

c) Els establiments nous, de traspàs o ja existents que hagin creat un mínim de dos llocs de treball al llarg de l'any anterior de l'aprovació de la convocatòria, sempre i quan els llocs de treball continuïn vigents.

d) ) Els establiments nous, de traspàs o ja existents que acreditin la creació d'un producte o servei innovador així com aquelles iniciatives que millorin la comercialització del producte o servei.

1.2. Així mateix, caldrà complir tots els altres requisits presents a l'article 3 de les bases reguladores d'aquesta subvenció.

Segon. Objecte

2.1. Aquesta convocatòria té per objecte les subvencions per a la promoció del municipi per a l'any 2017 en règim de concurrència pública.

2.2. Es convoquen les següents línies de subvenció, previstes a les bases:

1. La implantació o els traspassos d'establiments comercials i de serveis a la ciutat.

2. Les reformes, ampliacions, i les millores estètiques d'establiments comercials i de serveis de la ciutat.

3. Els establiments ja existents, de nova creació o de traspàs que creïn un mínim de tres llocs de treballs.

4. Els establiments ja existents, de nova creació o de traspàs que impulsin un nou producte o servei innovador així com aquelles iniciatives que millorin la comercialització del producte o servei.

5. Els joves menors de 35 anys i els majors de 55 anys que actuïn en el punt primer.

6. Els establiments que s'estableixin al Centre Històric i els aparadors del carrer Canonges.

Tercer. Bases reguladores

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és regulen per les bases reguladores de les subvencions de promoció al municipi (expedient SE- BSU 2017/002). Es fa constar que aquestes bases estan pendents de què s'acabi el tràmit de la informació pública.

Quart. Aplicació pressupostaria i finançament

4.1. Les subvencions s'atorgaran amb càrrec a la partida corresponent que, per al 2017 és la d'Ajuts a la posada en marxa d'una nova activitat econòmica al municipi, aplicació pressupostària 23103.48009.

4.2. L'import corresponent a l'atorgament d'aquesta subvenció per al 2017 és de 30.600 . Els serveis econòmics faran la retenció de crèdit destinat a aquesta línia de subvenció.

En el cas que la consignació pressupostària sigui inferior al total de sol·licituds, es prorratejarà proporcionalment entre les sol·licituds presentades.

4.3. La quantitat màxima que un sol·licitant pot rebre és de 4.000 euros.

Cinquè. Presentació de sol·licituds

5.1. La sol·licitud es formalitzarà amb el model de sol·licitud normalitzat.

5.2. El lloc de presentació de les sol·licituds és a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix la normativa.

5.3. El període de presentació de la sol·licitud serà de l'1 de maig al 15 de juny de 2017.

5.4. La documentació a presentar és la que consta a les bases.

5.5. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbil a partir de la recepció de la notificació emesa pels serveis tècnics. En el cas que no es subsani s'entendrà per desistida la petició de subvenció.

6. Condicions generals

La sol·licitud de la subvenció implica l'acceptació de les bases reguladores per a la promoció del municipi.

La Seu d'Urgell, 20 abril 2017

El secretari, Ramon Miñambres Rebés

Juventud
Innovación
Comercio
Comercio y marketing
Iniciativa emprendedora
Desarrollo económico