Convocatòria de subvencions per a la realització d'obres de condicionament i consolidació d'immobles al municipi. Correcció d'errades. BDNS: 398306-31270. - Boletín Oficial de Tarragona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

2018-04668

Ajuntament d'Ascó

ANUNCIO - ANUNCI

Convocatoria de subvenciones para la realización de obras de acondicionamiento y consolidación de inmuebles en el municipio de Ascó

Corrección de errores en el anuncio al BDNS

BDNS (Identif.): 398306

Se hace constar que en el anuncio núm. 20186-04234, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 96, de 18 de mayo de 2018, con identificador BDNS 398306, en el punto quinto de la convocatoria en español donde pone:

¿Hasta el 31 de diciembre del año en curs o'

Debe poner:

¿Hasta el 30 de noviembre del año en curs o'

Ascó, 2018-05-18

El Alcalde, Jose M. Buixeda Ruana

Correcció d'errors en l'anunci al BDNS

BDNS (Identif.): 398306

Es fa constar que en l'anunci núm. 20186-04234, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 96, de 18 de maig de 2018, amb identificador BDNS 398306, al punt cinquè de la convocatòria en espanyol on hi posa:

¿Hasta el 31 de diciembre del año en curs o'

Ha de posar:

¿Hasta el 30 de noviembre del año en curs o'

Ascó, 2018-05-18

L'alcalde, Jose M. Buixeda Ruana

Realización de obras
Obras de rehabilitación
Construcción de vivienda
Rehabilitación de vivienda