Convocatòria de subvencions per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

ALTRES ENTITATS

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de data 2 de maig de 2017 pel qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, any 2017

BDNS (Identif.): 348678.

D'acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/parcagrari.

Primer. Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament i que reuneixin els requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tindran la condició de beneficiari/ària les següents persones físiques o jurídiques:

- Les persones titulars d'una explotació agrícola i les que ostenten la representació legal d'una empresa, cooperativa o altre tipus de societat legalment constituïda que es dediqui a l'explotació de terres de cultiu i així consti entre les seves finalitats.

- Els nous pagesos i les noves pageses que vulguin dedicar-se professionalment a l'activitat agrícola, ja sigui constituint una nova explotació agrícola o substituint la titularitat d'una explotació existent.

- La persona física o jurídica titular de l'explotació, pot ser beneficiaria de l'ajut per la seva condició d'explotadora del terreny, ja sigui en condicions d'arrendament, propietat, cessió o qualsevol altre fórmula que li atorgui el domini de l'ús del terreny.

A efectes d'aquestes bases reguladores s'entendran com a explotacions agrícoles aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l'agricultura de qualsevol de les següents maneres:

* O bé el titular està donat d'alta al Règim General de la Seguretat Social branca agrària. * O bé el titular està donat d'alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. * O bé l'explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). * O bé l'explotació està inscrita en el Registre d'Empreses Prioritàries. * O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). * O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola.

Als efectes d'aquestes bases, es considera nova instal·lació d'explotació agrícola aquella constituïda a partir del 1 de juny de 2016. Aquesta circumstància es podrà demostrar amb el corresponent document acreditatiu de l'alta a la Seguretat Social Agrària o qualsevol altre document que ho demostri suficientment.

Per a les empreses, cooperatives o altre tipus de societats de nova constitució, s'apliquen els mateixos criteris de consideració com a nova instal·lació d'explotació agrícola que regeix per als nous pagesos i pageses.

Segon. Objecte i finalitat de les subvencions.

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, la tramitació, la concessió, aplicació i justificació dels ajuts que concedeix el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat a persones físiques o jurídiques per actuacions destinades a recuperar camps de conreu situats en el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Aquestes bases s'aplicaran a la convocatòria d'ajuts per a als conceptes previstos en l'article 5, corresponents a l'any 2017 i seran vigents fins la liquidació total dels ajuts que es concedeixin en aquest exercici amb el límit de la quantia que es fixa en l'article 7.

La finalitat de les subvencions regulades en aquesta convocatòria és el la recuperació de camps abandonats o la posada en cultiu de camps que canvien de titular.

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats que així ho contemplin aquestes bases, que es desenvolupin dins de l'àmbit corresponent previst a l'article 2 d'aquestes bases.

A aquests efectes:

a).- Es consideren camps abandonats els terrenys que no han estat objecte de cultiu agrícola en els darrers dos anys. S'inclouen també aquells terrenys amb presència d'arbres fruiters o d'altre tipus sempre que no hagin estat objecte d'aprofitament o cultiu en l'esmentat període.

També s'inclouen aquells terrenys sense aprofitament agrícola que, per causa d'un ús anterior, han patit una modificació del relleu i/o del sòl, o hi ha elements vegetals o materials impropis per al cultiu agrícola del sòl.

b).- Igualment tenen la consideració de camp a recuperar aquells que tot i estar cultivats, precisen una correcció física del terreny per tenir condicions que permetin una capacitat productiva equiparable amb la del seu entorn, com ara l'aportació de terres per aixecar el nivell en zones fàcilment inundables o per millorar sòls degradats, la formació de valls de desguàs en un mínim del 50% del perímetre de la parcel·la dipositant la terra sobre aquesta, o la formació de bancals o explanació en un mínim del 70% de la parcel·la.

c).- També pot ser objecte d'ajut la millora dels camps en els que havent-me produït un canvi en la titularitat de la tinença, ja sigui de lloguer o propietat no més enllà de dotze mesos abans de la convocatòria dels ajuts, el nou titular faci millores en el terreny per tal d'adaptar-la a la nova explotació.

Els terrenys han de estar situats dins l'àmbit territorial del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. Tanmateix es poden incloure aquells terrenys situats fora d'aquest àmbit en els municipis integrants del Consorci del Parc Agrari, sempre que hi hagi una manifestació expressa escrita de l'Ajuntament corresponent en la que s'indiqui que en la situació urbanística actual del terreny es pot realitzar activitat agrícola.

La superfície mínima d'un camp abandonat per ser objecte de l'ajut és de 4.000 m2. En cas de nova instal·lació o ampliació d'una explotació adjacent, aquesta superfície és de 3.000 m2.

Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

Poden ser objecte de subvenció, les següents actuacions:

* Desbrossada de camp erm.

* Desbrossada de valls, marges, canyars o canyissars.

* Passada de grada de discos.

* Passada de cultivador (estripadora).

* Passada de subsolador (punxons).

* Passada de fresadora o rotavator.

* Anivellament de parcel·la.

* Tallar arbres en un camp i retirar llenya.

* Triturar branques sobre el terreny.

* Arrancar soques d'arbres i apilar-les.

* espedregar el camp amb trituradora de pedres.

* Retirada manual de pedres i altres materials.

* Regularitzar desnivells del terreny, inclosos camins interns i accessos amb retroexcavadora o equivalent.

* Aportació de matèria orgànica (fems, compost, i altres) i incorporació al sòl.

* Esmenes físiques, compost i altres del sòl, exclòs l'adobat.

* Treballs de preparació del terreny per l'estanyat d'aquest i posterior posada a punt per al cultiu.

* Neteja de vall perimetral o interior amb pala retroexcavadora mixta, incloent escampada dels sediments en una entorn de fins a 5 metres.

* Condicionament de canalització d'aigua de reg o pluvial que generi un impacte negatiu a la finca.

* Aportació de terra de cultiu per aixecar el camp o millorar la qualitat física del sòl.

* Explanació i/o formació/reformació de bancals i marges.

* Retirada i transport a abocador o punt de tractament de residus de runes i altres materials impropis, incloent taxes d'abocador.

* Manipulació i reaprofitament dins la finca de materials diversos retirats del sòl de cultiu.

* Col·locació de tubs per passos d'aigua de fins a 6 metres de llargada màxima, sota l'accés viari a la finca o en el desguàs d'aquesta.

* Formació o condicionament d'arqueta per a l'entrada d'aigua de reg a la finca, inclòs fins a deu metres de tub o canal.

Aquests treballs podran ser realitzats per empreses de serveis, que emetran la corresponent factura, o pel propi titular de l'explotació, el qual amb la justificació presentarà les factures de despeses corresponents als costos directes que li ha ocasionat els treballs i que li han estat repercutides a ell mateix (hores de treballador, lloguer de maquinària, combustible; etc.). En cas que sigui el mateix titular qui realitzi el treball personal, el preu/hora ha d'estar calculat a preus vigents de mercat. No s'inclouran els possibles costos indirectes.

No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin incomplet els tràmits d'obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui necessària.

Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el/la destinatari/ària tingui una relació contractual amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les mateixes recaigui en finques propietat del Consorci del Parc Agrari.

Pel que fa a l'impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d'indicar si té activitat subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge corresponent. L'article 16 de l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions, indica que l'IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se'l pot deduir.

No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que no tinguin com a finalitat l'objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.

Quart. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària i Import individualitzat de les subvencions.

El pressupost màxim que es destinarà l'any 2017 per a l'atorgament de subvencions regulades en les presents bases serà de 18.000 EUR i anirà amb càrrec al programa 1723, econòmic 77000, del pressupost del Consorci per a l'exercici de 2017.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat i es condiciona la concessió d'aquestes a l'existència de crèdit.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar l'import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació.

Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l'actuació o activitat subvencionada.

L'import de la subvencions individualitzades, resultat de l'aplicació dels percentatges sobre la despesa total subvencionable en funció de les circumstàncies de la persona o empresa beneficiària i de l'actuació que preveu realitzar, tindrà els següents límits màxims:

* Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària de nova instal·lació que recuperi un camp abandonat: 75%

* Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària de nova instal·lació que millori un camp preexistent per ampliació de la seva base territorial: 65%.

* Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària que recuperi un camp abandonat: 65%.

* Pagès/a, empresa, cooperativa o altra entitat agrària que millori un camp preexistent per ampliació de la seva base territorial: 50%.

Amb aquests ajuts es pretén revertir la tendència d'abandonament de camps de cultiu en l'àmbit del Parc Agrari, afavorida en part per la necessitat de fer adaptacions en alguns camps per dotar-los de condicions que permetin un cultiu competitiu. D'altra banda es considera estratègica la incorporació de noves empreses agràries que es puguin instal·lar a partir de camps abandonats. Per tal d'afavorir aquests objectius, l'import dels ajuts supera el 50% de l'import de l'actuació en tres dels quatre supòsits expressats.

La subvenció màxima per sol·licitud és de 5.000 EUR, i no hi ha límit pel que fa a superfície de terreny a recuperar o millorar per al cultiu.

L'import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l'import sol·licitat.

Cinquè. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 30 de juny de 2017, i en qualsevol cas no abans dels 30 dies naturals des de la publicació al BOP.

Les sol·licituds presentades fora d'aquest termini no seran admeses a tràmit.

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat que serà signat pel titular o representant legal al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podran trobar-se a la pàgina web del Parc Agrari del Baix Llobregat: http://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/subvencions-i-tramits

Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini establert, s'anunciaran el mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 933 794 800.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.

Barcelona, 30 de maig de 2017 El gerent, Raimon Roda i Noya

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de fecha 2 de mayo de 2017 por el que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la recuperación de campos en el ámbito del Parque Agrario del Baix Llobregat, año 2017

BDNS (Identif.): 348678.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual se puede consultar en la base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

El texto íntegro de la convocatoria se puede encontrar en http://parcs.diba.cat/parcagrari.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios / as de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento y que reúnan los requisitos siguientes:

a) En el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Generalidad de Cataluña y la Administración General del Estado, y de las obligaciones ante la Seguridad Social.

c) No encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Tendrán la condición de beneficiario / a las siguientes personas físicas o jurídicas:

- Las personas titulares de una explotación agrícola y las que ostentan la representación legal de una empresa, cooperativa u otro tipo de sociedad legalmente constituida que se dedique a la explotación de tierras de cultivo y así conste entre sus finalidades.

- Los nuevos agricultores y las nuevas agricultoras que quieran dedicarse profesionalmente a la actividad agrícola, ya sea constituyendo una nueva explotación agrícola o sustituyendo la titularidad de una explotación existente.

- La persona física o jurídica titular de la explotación, puede ser beneficiaria de la ayuda por su condición de explotadora del terreno, ya sea en condiciones de arrendamiento, propiedad, cesión o cualquier otra fórmula que le otorgue el dominio del uso del terreno.

A efectos de estas bases reguladoras se entenderán como explotaciones agrícolas aquellas que puedan demostrar su actividad en el ramo de la agricultura de cualquiera de las siguientes formas:

' O bien el titular está dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social rama agraria. ' O bien el titular está dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. ' O bien la explotación está inscrita en la DUN (Declaración Única de Cultivos). ' O bien la explotación está inscrita en el Registro de Empresas Prioritarias. ' O bien el titular es una SAT (Sociedad Agraria de Transformación). ' O bien el titular es una sociedad que estatutariamente se dedique a la producción agrícola.

A los efectos de estas bases, se considera nueva instalación de explotación agrícola aquella constituida a partir del 1 de junio de 2016. Esta circunstancia se podrá demostrar con el correspondiente documento acreditativo del alta en la Seguridad Social Agraria o cualquier otro documento que lo demuestre suficientemente.

Para las empresas, cooperativas u otro tipo de sociedades de nueva constitución, se aplican los mismos criterios de consideración como nueva instalación de explotación agrícola que rige para los nuevos campesinos y agricultoras.

Segundo. Objeto y finalidad de las subvenciones.

El objeto de estas bases es definir el conjunto de condiciones y el procedimiento a seguir para la solicitud, tramitación, concesión, aplicación y justificación de las ayudas que concede el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat a personas físicas o jurídicas para actuaciones destinadas a recuperar campos de cultivo situados en el Parque Agrario del Baix Llobregat.

Estas bases se aplicarán a la convocatoria de ayudas para los conceptos previstos en el artículo 5, correspondientes al año 2017 y serán vigentes hasta la liquidación total de las ayudas que se concedan en este ejercicio con el límite de la cuantía que se fija en el artículo 7.

La finalidad de las subvenciones reguladas en esta convocatoria es el la recuperación de campos abandonados o la puesta en cultivo de campos que cambian de titular.

Las subvenciones deberán financiar actuaciones o actividades que así lo contemplen estas bases, que se desarrollen dentro del ámbito correspondiente previsto en el artículo 2 de estas bases.

A estos efectos:

a).- Se consideran campos abandonados los terrenos que no han sido objeto de cultivo agrícola en los últimos dos años. Se incluyen también aquellos terrenos con presencia de árboles frutales o de otro tipo siempre que no hayan sido objeto de aprovechamiento o cultivo en el mencionado período.

También se incluyen aquellos terrenos sin aprovechamiento agrícola que, por causa de un uso anterior, han sufrido una modificación del relieve y / o del suelo, o hay elementos vegetales o materiales impropios para el cultivo agrícola del suelo.

b).- Igualmente tienen la consideración de campo a recuperar aquellos que a pesar de estar cultivados, precisan una corrección física del terreno para tener condiciones que permitan una capacidad productiva comparable con la de su entorno, como la aportación de tierras para levantar el nivel en zonas fácilmente inundables o para mejorar suelos degradados, la formación de valles de desagüe en un mínimo del 50% del perímetro de la parcela depositando la tierra sobre la misma, o la formación de bancales o explanación en un mínimo del 70% de la parcela.

c).- También puede ser objeto de ayuda la mejora de los campos en los que habiéndome producido un cambio en la titularidad de la tenencia, ya sea de alquiler o propiedad no más allá de doce meses antes de la convocatoria de las ayudas, el nuevo titular haga mejoras en el terreno con el fin de adaptarla a la nueva explotación.

Los terrenos deben estar situados dentro del ámbito territorial del Plan Especial de Protección y Mejora del Parque Agrario del Baix Llobregat. Sin embargo se pueden incluir aquellos terrenos situados fuera de este ámbito en los municipios integrantes del Consorcio del Parque Agrario, siempre que haya una manifestación expresa escrita del Ayuntamiento correspondiente en la que se indique que en la situación urbanística actual del terreno se puede realizar actividad agrícola.

La superficie mínima de un campo abandonado por ser objeto de la ayuda es de 4.000 m2. En caso de nueva instalación o ampliación de una explotación adyacente, esta superficie es de 3.000 m2.

Quedan prohibidas las subvenciones que respondan a criterios de mera liberalidad, las cuales se considerarán nulas.

Pueden ser objeto de subvención, las siguientes actuaciones:

' Desbroce de campo baldío.

' Desbroce de valles, márgenes, cañaverales o cañaverales.

' Pase de grada de discos.

' Pase de cultivador (estripadora).

' Pase de subsolador (punzones).

' Pase de fresadora o ROTAVATOR.

' Nivelación de parcela.

' Cortar árboles en un campo y retirar leña.

' Triturar ramas sobre el terreno.

' Arrancar tocones de árboles y apilarlos.

' despedregar el campo con trituradora de piedras.

' Retirada manual de piedras y otros materiales.

' Regularizar desniveles del terreno, incluidos caminos internos y accesos con retroexcavadora o equivalente.

' Aportación de materia orgánica (estiércol, compost, y otros) e incorporación al suelo.

' Enmiendas físicas, compost y otros del suelo, excluido el abonado.

' Trabajos de preparación del terreno para el estañado de éste y posterior puesta a punto para el cultivo.

' Limpieza de valle perimetral o interior con pala retroexcavadora mixta, incluyendo esparcida de los sedimentos en una entorno de hasta 5 metros.

' Acondicionamiento de canalización de agua de riego o pluvial que genere un impacto negativo en la finca.

' Aportación de tierra de cultivo para levantar el campo o mejorar la calidad física del suelo.

' Explanación y / o formación / reformación de bancales y márgenes.

' Retirada y transporte a vertedero o punto de tratamiento de residuos de escombros y otros materiales impropios, incluyendo tasas de vertedero.

' Manipulación y reaprovechamiento en la finca de materiales diversos retirados del suelo de cultivo.

' Colocación de tubos para pasos de agua de hasta 6 metros de longitud máxima, bajo el acceso viario a la finca o en el desagüe de la misma.

' Formación o acondicionamiento de arqueta para la entrada de agua de riego en la finca, incluido hasta diez metros de tubo o canal.

Estos trabajos podrán ser realizados por empresas de servicios, que emitirán la correspondiente factura, o por el propio titular de la explotación, el cual con la justificación presentará las facturas de gastos correspondientes a los costes directos que le ha ocasionado los trabajos y que le han sido repercutidas a él mismo (horas de trabajador, alquiler de maquinaria, combustible, etc.). En caso de que sea el mismo titular quien realice el trabajo personal, el precio / hora debe estar calculado a precios vigentes de mercado. No se incluirán los posibles costes indirectos.

No se considerarán gastos subvencionables aquellas obras o actuaciones que hayan incumplido los trámites de obtención de la correspondiente autorización cuando ésta sea necesaria.

Quedan excluidas de las presentes subvenciones aquellas que el/la destinatario/a tenga una relación contractual con el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat y aquellas que el beneficio de las mismas recaiga en fincas propiedad del Consorcio del Parque Agrario.

En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, el/la solicitante debe indicar si tiene actividad sujeta o no a este impuesto, o bien si está sujeta a la regla de prorrata y el porcentaje correspondiente. El artículo 16 de la Orden de 1 de octubre de 1997, sobre tramitación, justificación y control de ayudas y de subvenciones, indica que el IVA de los justificantes queda excluido de la subvención si el beneficiario no es consumidor final y lo puede deducir.

No se considerarán gastos subvencionables los gastos financieros ni aquellos que no tengan como finalidad el objeto de la subvención o no sean imputables al proyecto subvencionado. Tampoco serán admitidas aquellas facturas que correspondan a un gasto subvencionable adquirido mediante un contrato de alquiler o renting.

Cuarto. Cuantía total máxima de las subvenciones a otorgar y consignación presupuestaria y Importe individualizado de las subvenciones.

El presupuesto máximo que se destinará el año 2017 para el otorgamiento de subvenciones reguladas en las presentes bases será de 18.000 EUR e irá con cargo al programa 1723, económico 77000, del presupuesto del Consorcio para el ejercicio de 2017.

No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al mencionado y se condiciona la concesión de estas a la existencia de crédito.

El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar desierto el concurso o no agotar el importe total previsto o el crédito disponible de la correspondiente partida presupuestaria o de su bolsa de vinculación.

Sólo se podrá conceder una subvención por solicitante o explotación.

La subvención otorgada será compatible con cualquier otra concedida por otras administraciones o entes públicos o privados. El importe de la subvención, junto con el de las subvenciones concedidas con la misma finalidad, no podrá superar el coste de la actuación o actividad subvencionada.

El importe de la subvenciones individualizadas, resultado de la aplicación de los porcentajes sobre el gasto total subvencionable en función de las circunstancias de la persona o empresa beneficiaria y de la actuación que prevé realizar, tendrá los siguientes límites máximos:

- Agricultor / a, empresa, cooperativa u otra entidad agraria de nueva instalación que recupere un campo abandonado: 75%.

- Agricultor / a, empresa, cooperativa u otra entidad agraria de nueva instalación que mejore un campo preexistente por ampliación de su base territorial: 65%.

- Agricultor / a, empresa, cooperativa u otra entidad agraria que recupere un campo abandonado: 65%.

- Agricultor / a, empresa, cooperativa u otra entidad agraria que mejore un campo preexistente por ampliación de su base territorial: 50%.

Con estas ayudas se pretende revertir la tendencia de abandono de campos de cultivo en el ámbito del Parque Agrario, favorecida en parte por la necesidad de hacer adaptaciones en algunos campos para dotarlos de condiciones que permitan un cultivo competitivo. Por otra parte se considera estratégica la incorporación de nuevas empresas agrarias que se puedan instalar a partir de campos abandonados. Para favorecer estos objetivos, el importe de las ayudas supera el 50% del importe de la actuación en tres de los cuatro supuestos expresados.

La subvención máxima por solicitud es de 5.000 EUR, y no hay límite en cuanto a superficie de terreno a recuperar o mejorar para el cultivo.

El importe otorgado no tendrá que ceñirse necesariamente al importe solicitado.

Quinto. Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes empieza el día siguiente de la publicación de un extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP), a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y finalizará el 30 de junio de 2017, y en cualquier caso no antes de los 30 días naturales desde la publicación en el BOP.

Las solicitudes presentadas fuera de este plazo no serán admitidas a trámite.

Las solicitudes deberán presentarse por escrito mediante la cumplimentación del modelo normalizado que será firmado por el titular o representante legal en el Registro del Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat, Parque de Torreblanca, Ctra. N-340, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o en la Masía de Can Comas, Camino de la Ribera s / n 08820 El Prat de Llobregat.

El modelo normalizado de solicitud, así como el de todos los documentos exigidos en la base 5, podrán encontrarse en la página web del Parque Agrario del Baix Llobregat: http://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/subvencions-i-tramits.

Las solicitudes enviadas por correo certificado, dentro del plazo establecido, se anunciarán el mismo día de su envío mediante telegrama o al Núm. de fax 933794800.

También se podrán presentar en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 0ctubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y aceptación de las normas que la regulan.

Barcelona, 30 de mayo de 2017 El gerente, Raimon Roda i Noya

Empresa
Explotaciones agrarias
Alquiler de vivienda
Recuperación del campo
Sector agrícola
Seguridad Social
Actividades agrarias
Formación
Fomento obras públicas
Transporte
Consumidores y usuarios
Transporte y vehículos
Agricultura
Gestión de residuos
Empleo y contratación
Empleo
Nuevas empresas