Convocatòria de subvencions del programa 'Aixequem les persianes' - Boletín Oficial de Lleida de 09-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

El Decret d'Alcaldia 109, de data 6 de setembre de 2016, ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions al lloguer de locals comercials per a l'obertura de nous establiments comercials i de serveis situats al centre històric de Balaguer, d'acord amb les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del projecte 'Aixequem les persianes'.

Els interessats podran presentar sollicituds des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i fins a l'esgotament del crèdit pressupostari establert o, en cas de no esgotarse, fins a finalitzar el present exercici pressupostari.

L'import global de la present convocatòria s'estableix en 15.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4330470.00 subvencions programa 'Aixequem les persianes' de l'Institut Municipal Progrés i Cultura.

Balaguer, 6 de setembre de 2016

El president, Jordi Ignasi Vidal Giné

------

Alquiler de vivienda
Cultura