Convocatòria de subvencions de pública concurrència, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/03/2017 hasta 21/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI de convocatòria de subvencions de pública concurrència 2017

BDNS (Identif.): 335757.

Extracte de la Resolució de 13 de març de 2017 de l'alcaldessa, per la qual es convoquen subvencions de pública concurrència per a l'any 2017.

De conformidat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris.

Entitats que realitzin activitats o programes culturals, de promoció del comerç, educatius, veïnals, de convivència i de cooperació pel desenvolupament durant l'exercici 2017.

Segon. Objecte.

Subvencionar activitats o programes culturals, de promoció del comerç, educatius, veïnals, de convivència i de cooperació pel desenvolupament.

Tercer. Bases reguladores.

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per concurrència competitiva 2017 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 10/03/2017 - registre núm. 022017004032).

Quart. Quantia.

Import total de la convocatòria: 646.500,00 EUR. SUBVENCIONS PARTIDA IMPORT NÚM. RC Cultura 331-3347-48906 85.000,00 12017000002703 Comerç 221-4310-48906 50.000,00 12017000002985 Educació 321-3200-48906 56.500,00 12017000003041 Educació socialització llibres de text 321-3204-48906 200.000,00 12017000003042 Entitats veïnals 440-9241-48906 128.000,00 12017000002702 Convivència 440-3271-48906 50.000,00 12017000002701 Cooperació 440-3273-48906 77.000,00 12017000003068

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Serà de 20 dies hàbils, exclosos dissabtes, diumenges i festius, a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. En cas de que es presentin al·legacions en el període d'exposició pública de les bases específiques i els seus annexos, el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions quedarà interromput fins a la resolució de les al·legacions presentades i l'aprovació definitiva de l'annexe afectat, mantenint-se el termini fixat per a la reste de subvencions.

Sisè. Altres dades.

Els annexos de les Bases específiques estableixen la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud segons la tipologia de la subvenció sol·licitada.

Els annexos de la Bases específiques estableixen si hi ha pagaments anticipats segons la tipologia de la subvenció sol·licitada.

Badalona, 13 de març de 2017 L'alcaldessa, M. Dolors Sabater i Puig

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones de pública concurrencia 2017

BDNS (Identif.): 335757.

Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2017 de la Alcaldesa, por la que se convocan subvenciones de pública concurrencia para el año 2017

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios.

Entidades que realicen actividades o programas culturales, de promoción del comercio, educativos, vecinales, de convivencia y de cooperación para el desarrollo durante el ejercicio 2017.

Segundo. Objeto.

Subvencionar actividades o programas culturales, de promoción del comercio, educativos, vecinales, de convivencia y de cooperación para el desarrollo.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases específicas reguladoras de la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva 2017 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 10/03/2017 - registro núm. 022017004032).

Cuarto. Cuantía.

Importe total de la convocatoria: 646.500,00 EUR. SUBVENCIONES PARTIDA IMPORTE NÚM. RC Cultura 331-3347-48906 85.000,00 12017000002703 Comercio 221-4310-48906 50.000,00 12017000002985 Educación 321-3200-48906 56.500,00 12017000003041 Educación socialización libros de texto 321-3204-48906 200.000,00 12017000003042 Entidades vecinales 440-9241-48906 128.000,00 12017000002702 Convivencia 440-3271-48906 50.000,00 12017000002701 Cooperación 440-3273-48906 77.000,00 12017000003068

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Será de 20 días hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos, a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. En caso de que se presenten alegaciones en el periodo de exposición pública de las bases específicas y sus anexos, el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones quedará interrumpido hasta la resolución de las alegaciones presentadas y la aprobación definitiva del anexo afectado, manteniéndose el plazo fijado para el resto de subvenciones.

Sexto. Otros datos.

Los anexos de la Bases específicas establecen la documentación que debe acompañar a la solicitud según la tipología de la subvención solicitada.

Los anexos de la Bases específicas establecen si hay pagos anticipados según la tipología de la subvención solicitada.

Badalona, 13 de marzo de 2017 La alcaldesa, M. Dolors Sabater i Puig

Cultura
Comercio
Educación
Libros de texto
Cultura e idiomas
Cooperación al desarrollo
Exposiciones