CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ARIS DE VIGO CON FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS DO PLAN ESTATAL DE FOMENTO DO ALUGAMENTO DE VIVENDAS, A REHABILITACIÓN EDIFICATORIA E A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS, 2013-2016. EXPTE. 8540/407. - Boletín Oficial de Pontevedra de 26-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 26/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello en sesión ordinaria de 13 de novembro de 2015, de Vigo acordou aprobar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios de vivendas nas ARIS de Vigo con financiamento do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivenda, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 (anualidades 2015-2016), autorizando o gasto por importe máximo de 745.988,60 euros, e dispoñendo a publicación da convocatoria e das bases reguladoras incluídas no Anexo deste acordo no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e no xornal de maior difusión da provincia.

Contra este acordo poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante esta Administración municipal no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á súa publicación no BOP, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á súa publicación no BOP.

Bases reguladoras aplicables á concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas ARIs de Vigo con financiamento do Programa de Rexeneración e Renovación Urbanas do Plan Estatal de Fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.

ÍNDICE

Base 1ª. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1. Obxecto das bases reguladoras e réxime das subvencións.

2. Ámbitos de aplicación.

1.3. Beneficiarios/as.

1.4. Requisitos.

1.5. Obrigas dos beneficiarios.

1.6. Actuacións subvencionables.

1.7. Orzamento protexible.

Custos subvencionables.

Custos non subvencionables.

1.8. Tipo e contía das axudas.

1. Criterios de avaliación.

Base 2ª. COMPETENCIA E PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN.

2.1. Entidade xestora.

2.2. Comisión de valoración.

2.3. Procedemento.

2.3.1. Cualificación Provisional.

2.3.2. Cualificación Definitiva.

2.3.3. Concesión das axudas e tramitación do pagamento.

Base 3ª. SOLICITUDE, DOCUMENTACIÓN E PRAZO DE PRESENTACIÓN.

3.1. Solicitude oficial.

3.2. Documentación.

3.2.1. Documentación inicial.

3.2.2. Documentación durante a execución da Obra

3.2.3. Documentación final obra.

3.2.4. Documentación para o aboamento da subvención

3.3. Prazo de presentación.

3.4. Información aos interesados.

Base 4ª. EXCLUSIÓNS E INCOMPATIBILIDADES.

Base 5ª. PUBLICIDADE.

5.1. Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.

5.2. Consentimento e autorizacións.

5.3. Publicidade das subvencións concedidas.

Base 6ª. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

Base 7ª. PERDA DO DEREITO AO COBRO, RENUNCIA, NULIDADE E REINTEGRO. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

7.1. Perda do dereito ao cobro.

7.2. Modificación da resolución.

7.3. Renuncia.

7.4. Nulidade, reintegro, infraccións e sancións.

7.5. Recursos administrativos.

Base 8ª. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Base 9ª. DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Base 10ª. DISPOSICIÓN FINAL.

Anexo I. DELIMITACIÓNS DOS ÁMBITOS.

Anexo II. IMPRESO SOLICITUDE OFICIAL.

Anexo III. OUTROS IMPRESOS.

Base 1ª. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1. Obxecto das bases reguladoras e réxime das subvencións.

1. O obxecto destas bases, de acordo co establecido no artigo 14 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de Subvencións de Galicia (LSG), é fixar os criterios para a concesión das subvencións previstas no Plan Estatal 2013-2016 (BOE 10/04/2015), para o programa de rexeneración e renovación urbanas recollidas nos convenios asinados entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello de Vigo dentro dos seus ámbitos de aplicación.

2. Estas subvencións están destinadas a cubrir parte dos gastos da execución das obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, a fin de adecualos á normativa vixente.

3. As subvencións concederanse polo procedemento de concorrencia competitiva a través de convocatoria pública, seguindo a orde de prelación que resulte da valoración prevista nestas bases, até esgotar o número de actuacións e/ou o crédito dispoñible previsto nos respectivos convenios asinados.

En caso de non esgotar o número de actuacións e o crédito dispoñible previsto nesta convocatoria, poderá volver a abrirse un novo prazo de presentación de solicitudes, previa proposta motivada da oficina de rehabilitación e acordo da comisión avaliadora, contando coa necesaria publicidade establecida na Base 5.1 das presentes bases reguladoras.

4. A concesión destas axudas estará, en todo caso condicionada, á existencia de crédito orzamentario, ás resolucións ditadas polos responsables do Ministerio de Fomento e/ou da Xunta de Galicia para a aplicación do Programa de rexeneración e renovación urbanas en Galicia e á aceptación da documentación xustificativa por parte do Concello de Vigo.

1.2. Ámbitos de aplicación

Poderanse solicitar axudas á rehabilitación para os edificios de uso residencial e as vivendas incluídos nas ARIs declaradas no Concello de Vigo. A súas delimitacións aparecen reflectidas no Anexo I destas bases.

1.3. Beneficiarios/as.

Poderán ser beneficiarios das axudas os que asuman a responsabilidade da execución integral da actuación: os propietarios únicos de edificios de vivendas, os propietarios de vivendas, as comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal, as agrupacións de comunidades de propietarios, os consorcios e entes asociativos de xestión e as persoas físicas ou xurídicas que posúan un dereito real sobre o inmoble que lles permita acometer as actuacións de rehabilitación, ou os inquilinos autorizados polo propietario. E deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 6.2 do R.D. 233/2013.

As persoas interesadas, ao formalizaren unha solicitude, sométense voluntariamente ao cumprimento das condicións destas bases de convocatoria así como aos demais requisitos que se establezan na normativa reguladora.

1.4. Requisitos.

1. Para ser beneficiarios/as da subvención, o inmoble estará dentro dos ámbitos acordados nas presentes bases e terá un uso predominantemente residencial.

2. No caso de comunidades, estas estarán legalmente constituídas de acordo cos artigos 2 e 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal, todo isto, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nas presentes bases, así como os que fundamenten a concesión e na normativa aplicable.

3. Os edificios e vivendas deberán ser visitados polos técnicos da Oficina de Rehabilitación e non se poderán subvencionar partidas de obra iniciadas con anterioridade á realización da visita sen datos fidedignos do estado previo ás obras comprobados polos técnicos da Oficina de Rehabilitación.

4. Non poderán obter a condición de beneficiario das subvencións reguladas nestas bases as persoas ou entidades en que concorran as circunstancias previstas no artigo 10 da LSG .

5. Non se subvencionarán actuacións de elementos comúns en edificios que carezan do Informe de avaliación do edificio, segundo o establecido na disposición transitoria primeira,1.b) da Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana e no artigo 21 do R.D. 233/2013.

No caso de que a edificación conte cun informe de avaliación do edificio con valoración desfavorable do estado de conservación do edificio. Será necesario achegar -trala execución das obras- informe de avaliación do edificio ou documento análogo que certifique que se emendaron estas deficiencias.

1.5. Obrigas dos beneficiarios.

a) Executar as actuacións que fundamenten a concesión da subvención.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización das actuacións e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión da subvención. Deberase comunicar calquera modificación das condicións que motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda; esta comunicación realizarase ao Concello de Vigo até efectivarse o pagamento da Subvención, posteriormente a esta data as comunicacións realizaranse ao IGVS.

c) Estar en disposición dos títulos habilitantes esixibles para o desenvolvemento dos traballos obxecto da axuda (comunicación previa, licenza...), así como cumprir cos requisitos establecidos nas normativas de aplicación.

d) Someterse ás actuacións de comprobación que serán efectuadas pola entidade xestora, así como a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, para o que achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamenten a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Dispoñer dos documentos nos termos esixidos pola lexislación sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso.

g) Os beneficiarios deberán estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no momento de ser seleccionados e no momento do pagamento das axudas.

h) Non ter débedas co Concello de Vigo no momento de ser seleccionados e no momento do pagamento das axudas.

i) Conservar os documentos xustificativos da aplicación de fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

j) Os beneficiarios deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento nas actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3º da LSG.

K) No caso de que o beneficiario sexa unha comunidade de propietarios, non disolver a dita comunidade até ter transcorrido o prazo de prescrición establecido nos artigos 35 e 63 da LSG.

l) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos establecidos no artigo 33 da da LSG.

1.6. Actuacións subvencionables

As actuación subvencionables por este programa incluirían a execución de obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, a fin de adecualos á normativa vixente. Poderanse incluír os honorarios dos profesionais, o custo de redacción de proxectos, informes técnicos e certificados necesarios, así como os gastos derivados da tramitación administrativa, sempre que todos eles estean debidamente xustificados.

Con carácter xeral, serán subvencionables:

a) Obras de conservación e/ou adecuación estrutural e de seguridade dos edificios.

b) Obras de mellora da calidade e sustentabilidade.

c) Obras de adecuación das vivendas e os seus accesos á normativa vixente de accesibilidade.

d) Outras obras que impliquen adaptar os edificios, as vivendas e as súas instalacións aos novos estándares establecidos pola nova normativa de aplicación aínda nos casos en que dita normativa non obrigue a súa realización.

Tamén serán subvencionables as actuacións destinadas a mellorar a eficiencia ambiental en materia de auga, enerxía, uso de materiais, xestión de residuos e protección da biodiversidade, como indica o artigo 26 do R.D. 233/2013.

1.7. Orzamento protexible:

O orzamento protexible da actuación, unha vez revisado polos técnicos da Oficina de Rehabilitación, constitúe o custo total de todas as actuacións que se subvencionen segundo o previsto no artigo 26.3 do R.D. 233/2013, e non poderá superar os custos medios de mercado que a tales actuacións correspondan.

Este orzamento protexible estará limitado en función do tipo da actuación a realizar:

- Rehabilitación completa en edificios e vivendas, máximo 32.500 euros por vivenda. O número deste tipo de actuacións non poderán superar o 30% do total das seleccionadas na convocatoria .

- Colocación de ascensor, máximo de 16.250 euros por vivenda.

- Rehabilitacións puntuais no interior de vivenda e elementos comúns, máximo 10.000 euros por vivenda.

- Nova vivenda xenerada en substitución de outra previamente demolida, entre 32.500 euros e 85.800 euros por vivenda, en función da disponibilidade orzamentaria da convocatoria.

O orzamento presentado incluirá os custos desagregados segundo os tipos de actuacións subvencionables establecidas no punto anterior destas bases.

Establecerase un orzamento mínimo de 500 euros por actuación.

A proposta motivada da Oficina de rehabilitación á comisión avaliadora poderá acordar incrementar os límites do orzamento protexible de existir crédito dispoñible na aplicación orzamentaria correspondente.

Custos subvencionables:

Ven definido no Anexo I do R.D. 233/2013 e incluirían:

- Custos de materiais e execución das obras, beneficio industrial e gastos xerais.

- Custos de honorarios dos proxectos na parte correspondente ás actuacións a subvencionar, poderanse incluír honorarios de informes técnicos necesarios.

Custos non subvencionables:

- Impostos, taxas e tributos.

- Os gastos e custos financeiros como consecuencia do investimento.

- Os honorarios técnicos da realización do informe de avaliación do edificio.

- Non se consideran subvencionables aqueles conceptos das facturas que non se poidan facer corresponder, dun xeito inequívoco, cos considerados subvencionables.

1.8. Tipo e contía das axudas.

A contía máxima das axudas determinarase atendendo ao orzamento protexible da actuación e non poderá exceder do 35% do custo subvencionable da actuación ate un máximo 11.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación.

En casos de nova vivenda xerada en substitución de outra previamente demolida o custo subvencionable da actuación non poderá exceder do 35% do custo subvencionable da actuación até un máximo de 30.000 euros.

1.9. Criterios de avaliación.

A concesión das axudas graduarase tendo en conta os seguintes criterios:

- Estar en disposición dos títulos habilitantes esixibles para o desenvolvemento dos traballos obxecto da axuda (comunicación previa, licenza...) con data previa á xuntanza da comisión avaliadora, 20 puntos.

- Nivel de protección do edificio segundo o Plan Especial, máximo 30 puntos:

1. edificación catalogación ambiental, 10 puntos

2. edificación catalogación estrutural, 20 puntos

3. edificación catalogación integral, 30 puntos

- Tipo de actuación que se vai realizar, até un máximo de 60 puntos:

4. obras de mellora da seguridade estrutural ou construtiva, 10 puntos.

5. obras de accesibilidade, 20 puntos.

6. obras de mellora da eficiencia enerxética, 10 puntos por cada letra que se mellore na cualificación enerxética.

- Características do inmoble, máximo 30 puntos:

7. edificación que conte con menos de oito vivendas, 20 puntos.

8. Vivenda unifamiliar, 30 puntos.

- As obras de nova vivenda xenerada en substitución de outras previamente demolidas, terán unha minoración 100 puntos nesta convocatoria e só poderán seleccionarse en caso de existir credito dispoñible.

No caso de empate terá preferencia a data e hora de entrada anterior no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Base 2ª. COMPETENCIA E PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN

2.1. Entidade xestora.

Posto que o Concello de Vigo ten o recoñecemento como entidade xestora do Programa de Rexeneración e renovación urbanas do Plan Estatal 2013-2016 a través da súa Oficina Municipal de Rehabilitación, ten a competencia para a formulación das presentes bases de convocatoria, tramitación e a proposta ao organismo autonómico IGVS para as cualificacións correspondentes.

A instrución do procedemento corresponderá á Oficina de Rehabilitación que realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que deberá formularse a proposta de resolución.

Presentada a documentación que se solicita na base 3ª, os técnicos da oficina de Rehabilitación realizarán unha visita de inspección ao edificio ou vivenda para comprobar o estado da edificación, elaborando un informe sobre a adaptación da solicitude aos requisitos técnicos previstos no Plan Estatal e previamente á proposta de resolución da comisión de valoración.

En todo o caso os integrantes da oficina asesorarán aos solicitantes sobre cuestións técnicas e administrativas relacionadas con esta convocatoria.

2.2. Comisión de valoración.

A Comisión de valoración será a encargada de propor a resolución do expediente, contendo a proposta dos beneficiarios finalistas ao órgano da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo que teña competencia para autorizar o correspondente gasto.

Esta Comisión de valoración estará integrada pola Concelleira Delegada da Área de Urbanismo, ou quen a substitúa nesa competencia que a presidirá, polo/a interventor/a, o/a secretario/a, o/a Xerente, o/a director/a dos Servizos Centrais (todos eles da Xerencia Municipal de Urbanismo) e o/a Director/a da Oficina de Rehabilitación do Concello de Vigo, que actuará como relator/a da Comisión. Os titulares poderán delegar noutra persoa ou persoas a condición de membro da Comisión.

2.3. Procedemento.

Tras examinar as solicitudes presentadas en prazo, os técnicos da Oficina de Rehabilitación emitirán informe do cumprimento das esixencias impostas para adquirir a condición de beneficiario/s da subvención, e a dirección da Oficina de Rehabilitación realizará unha proposta que se elevará á Comisión de valoración a fin de que emita a proposta ao órgano competente para a súa aprobación.

Logo desta aprobación, elaborarase unha proposta de cualificación provisional que se remitirá á Área Provincial do IGVS de Pontevedra, segundo a situación das vivendas ou edificios que se van rehabilitar.

No caso de que houbese máis solicitudes que número de actuacións previstas para un Área de Rehabilitación e sempre que cumpran con todas as condicións incluídas nestas bases, procederase a realizar unha relación de ditas solicitudes seguindo os criterios de avaliacion da base 1.9). Os solicitantes que queden fora da convocatoria, entrarán a formar parte dunha listaxe de espera, para poder ser incluídos no caso de renuncia ou anulación dos provisionalmente aceptados.

2.3.1 Cualificación Provisional.

A proposta de cualificación provisional conterá: a identificación da persoa beneficiaria, o tipo de actuación, o orzamento protexible, o prazo de execución e a subvención máxima que se concederá, e irá acompañada dunha certificación municipal do cumprimento dos requisitos do Plan 2013-2016, referida tanto ás actuacións, aos edificios e vivendas como ás persoas beneficiarias.

As xefaturas territoriais da CMATI, logo das comprobacións que consideren oportunas, poderán cualificar provisionalmente as actuacións, e remitirán aos servizos centrais do IGVS un resumo das cualificacións provisionais outorgadas, tendo en conta os acordos específicos asinados no seo da Comisión Bilateral de Seguimento do Plan 2013-2016.

A cualificación provisional é requisito necesario para acadar o financiamento previsto no acordo específico.

Será causa de denegación das cualificacións provisionais, o non axuste ás determinacións do R.D. 233/2013

A Dirección Xeral do IGVS procederá a comunicar ao Ministerio de Fomento a relación de cualificacións provisionais que resulten con financiamento para cada acordo específico.

A competencia para resolver as cualificacións provisionais e definitivas corresponde á persoa titular da Xefatura Territorial da CMATI de Pontevedra.

O IGVS remitirá ao Concello de Vigo as Cualificacións Outorgadas e o Concello de Vigo, por súa vez, enviará aos solicitantes as ditas Cualificacións.

As solicitudes que non cumpran os requisitos serán incluídas nunha proposta denegatoria das axudas e serán tamén comunicadas ao solicitante.

2.3.2 Cualificación Definitiva.

Ao remate das obras, e para poder continuar co procedemento, será necesario obter a Cualificación definitiva das actuacións.

1. Os promotores das actuacións comunicarán o seu remate de acordo co previsto na cualificación provisional, e presentarán no rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo a documentación prevista na Base 3.2.3

2. Recibida a documentación xustificativa a Oficina de Rehabilitación realizará unha visita ao inmoble e as comprobacións que estime oportunas, e tramitará o expediente para a obtención da cualificación definitiva no departamento territorial como órgano competente da Consellería.

O persoal da Oficina de Rehabilitación do Concello de Vigo procederá a realizar as seguintes comprobacións:

- Que as actuacións foron executadas dentro dos prazos e de acordo coa cualificación provisional.

- Que para a súa execución se contou con todas as autorizacións necesarias.

- As facturas e documentos bancarios de pagamento das anteditas actuacións e que están pagadas pola persoa beneficiaria que figure na cualificación provisional.

3. Procederase á minoración do importe da subvención concedida cando o orzamento xustificado teña unha contía inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión, sempre e cando se acredite que a actuación concreta está totalmente executada.

4. Aprobada a axuda polo órgano competente municipal, a Oficina de Rehabilitación elaborará unha proposta de cualificación definitiva que se remitirá á Área provincial do IGVS que cualificará definitivamente a actuación. A cualificación definitiva supón a xustificación da execución de todas as actuacións cualificadas.

5. Será causa da denegación da cualificación definitiva, a non execución das actuacións ou a súa execución fóra de prazo, así como o incumprimento por parte do/a promotor/a de calquera requisito dos previstos no R.D. 233/2013 e na Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan Estatal para obter a condición de persoa beneficiaria ou dos contidos .

6 As Áreas provinciais do IGVS remitirán á Dirección Xeral do IGVS unha relación das cualificacións definitivas outorgadas para cada ARI, logo das verificacións que consideren oportunas.

7. A Dirección Xeral do IGVS procederá á comunicación ao Ministerio de Fomento das xustificacións das actuacións referidas.

8 As cualificacións definitivas outorgadas serán remitidas polo IGVS ao Concello de Vigo, que como órgano xestor notificará aos solicitantes o dito outorgamento.

2.3.3 Tramitación do pagamento.

1. Antes de proceder ao pagamento da subvención, os solicitantes entregarán no rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo a documentación prevista na base 3.2.4.

De acordo previo entre as partes o beneficiario das axudas, poderá autorizar, mediante tramitación do correspondente endoso e procedemento establecido a percepción do importe da subvención por parte da empresa á que se lle contratou a execución das obras.

2. Poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento das actuacións subvencionadas, tanto o Concello de Vigo como o IGVS ou o Ministerio de Fomento.

3. As achegas estarán supeditadas ao efectivo financiamento por parte do Ministerio de Fomento, de acordo co estipulado no convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia.

Base 3ª SOLICITUDE, DOCUMENTACIÓN E PRAZO DE PRESENTACIÓN

3.1. Solicitude oficial.

As solicitudes deberán presentarse necesariamente segundo o modelo normalizado que se inclúe como ANEXO II. No Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC) e dirixidas ao Concello de Vigo.

3.2. Documentación

1.-Toda a documentación deberá presentarse debidamente cuberta, con data, número de identificación do solicitante ou representante, número de expediente se é o caso, e debidamente asinada.

2.-Cando a documentación achegada sexa incompleta ou defectuosa requirirase ao solicitante para que nun prazo improrrogable de dez días hábiles emende o erro ou achegue a documentación preceptiva, con indicación de que, se así non o fixese, terase por desistido da súa solicitude, previa resolución ditada nos termos previstos no art. 71 da LRJPAC.

3.-En todo caso, o Concello de Vigo como entidade xestora das subvencións, poderá requirirlle ao solicitante, en calquera momento do procedemento, documentación complementaria se a considera necesaria para a xustificación do cumprimento dos requisitos do Plan 2013-2016.

4.-Os solicitantes seleccionados terán a obriga de informar á Oficina de Rehabilitación de calquera circunstancia que puidese supor unha modificación das condicións tidas en conta para a selección e a posterior cualificación da actuación, e que puidesen dar lugar á modificación da resolución.

3.2.1 Documentación Inicial.

1.-Xunto coa solicitude oficial, deberá acompañar a seguinte documentación:

Relativa ao solicitante:

- Fotocopia do DNI do solicitante e representante -de ser o caso- formalmente nomeado.

- Acreditación da titularidade do edificio ou vivenda mediante certificación do Rexistro da Propiedade, escritura pública de compravenda, escritura pública de aceptación ou partición da herdanza, escritura pública de doazón e aceptación, ou sentenza xudicial, segundo corresponda.

- Declaración xurada de todas as subvencións solicitadas ou concedidas para as actuacións subvencionables por estas bases para a mesma actuación.

- Declaración xurada de non encontrarse en ningún dos supostos de incompatibilidade ou prohibición para a percepción de subvencións ou axudas públicas.

- Certificación bancaria con número conta bancaria a nome do/s beneficiario/s da subvención.

- Certificacións de cada persoa propietaria de estar ao día coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

- No caso de que o solicitante sexa unha comunidade de propietarios, achegarase, ademais:

- NIF da comunidade de propietarios en vigor .

- Documentación acreditativa da súa constitución.

- Documento acreditativo da representación con que se actúa.

- Xustificación da titularidade do edificio (inscrición no Rexistro da Propiedade).

- Acordo da comunidade de propietarios que autorice a execución das obras e a solicitude da subvención, ou certificado da persoa titular da secretaría da comunidade referente aos ditos aspectos.

- Relación de persoas propietarias do edificio, identificando NIF de cada unha, referencia catastral de cada vivenda e local, segundo o modelo R1 do ANEXO III.

- Certificacións de cada persoa propietaria de estar ao día coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, e de non estar incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, e da LSG.

- A que resulte necesaria de acordo co previsto no artigo 6 do RD 233/2013 e os demais datos informativos que esixe o Ministerio de Fomento ou o IGVS no protocolo de información normalizado.

- Relativa ao inmoble e as obras.

- Informe de avaliación do edificio en caso de realizar obras nos elementos comúns do edificio, deberá realizarse con anterioridade á formalización da solicitude de axuda segundo o establecido na disposición transitoria primeira,1.b) da Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana e no artigo 21 do RD 233/2013.

- Se a obra a realizar en vivenda e de mellora da eficiencia enerxética, certificado de eficiencia enerxética de vivenda que acredite as reduccións de emisións de CO2 e a letra resultante de realizarse a obra.

- Proxecto ou memoria técnica na cal expresen as obras que se van executar, a súa valoración, clasificándoas en capítulos segundo o disposto no artigo 26 do RD 233/2013. O proxecto ou memoria técnica deberá conter os datos fundamentais do edificio: situación, número de vivendas e locais, superficie construída sobre rasante, superficie sobre rasante con uso residencial e unha reportaxe fotográfica das obras que se van realizar.

- Orzamento das obras clasificando en capítulos segundo o disposto no artigo 26 do RD 233/2013. Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 30.000 euros será necesario achegar 3 orzamentos, e en caso de non se optar pola oferta mais vantaxosa, memoria xustificativa da diferente elección, coma establece o artigo 29 da LSG e o 42 do D11/2009 do regulamento da lei de subvencións. Achegarase conxuntamente unha relación de orzamentos desagregados por partidas segundo o o modelo C1 do ANEXO III.

- Títulos habilitantes para a execución das obras (comunicación previa, licenza ou outras autorizacións).

- A que resulte necesaria de acordo co previsto no artigo 21 do R.D. 233/2013.

3.2.2 Documentación durante a execución da Obra.

Tras a obtención da Cualificación provisional para a actuación, o solicitante deberá presentar no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo a seguinte documentación precisa para o seguemento da obra:

Comunicación de inicio das obras segundo o modelo I1 do ANEXO III.

O solicitante deberá comunicar á oficina de rehabilitación calquera eventualidade que poida supor unha modificación das condicións tidas en conta para a cualificación da actuación, así como as eventualidades que puidesen afectar ao prazo de execución da obra.

3.2.3 Documentación final de Obra.

Unha vez se rematen as obras, e previo á obtención da Cualificación definitiva para a actuación, o solicitante deberá presentar no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo a documentación sinalada nos seguintes epígrafes, en orixinal ou copia compulsada, non sendo necesario esgotar o prazo máximo; tendo para isto o prazo máximo do día 30 do mes de novembro de 2016.

a) Comunicación final das obras.

Declaración expresa por parte do beneficiario de que o proxecto foi executado conforme o indicado na solicitude ou polo técnico director das obras (en caso de obras maiores) a través da certificación final das obras. De existir modificacións no proxecto, achegarase un informe técnico ou documento cos datos e incidencias máis significativas ocorridas durante a execución. Neste caso, previo ao momento da realización de modificacións sobre o contido no proxecto, deberanse comunicar á Oficina de Rehabilitación os cambios desexados e dispor dos títulos habilitantes necesarios.

b) Facturas orixinais pola totalidade das obras realizadas subvencionables e xustificantes de pagamento.

O solicitante achegará a seguinte documentación xustificativa do gasto:

- Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade (actuación), con identificación do acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e data de pagamento, indicando, se é o caso, as desviacións acaecidas sobre o orzamento subvencionado. Segundo o modelo C2 do ANEXO III.

- As facturas, ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no parágrafo anterior, emitidas polos provedores en relación coa actuación subvencionada.

- As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real decreto 1496/2003, do 28 de novembro (BOE do 29 de novembro), modificado polo Regulamento aprobado polo Real decreto 87/2005, do 31 de xaneiro (BOE do 1 de febreiro).

- O solicitante achegará a seguinte documentación xustificativa do pagamento:

- Para cada un dos documentos xustificativos de gasto: transferencias bancarias, certificacións bancarias ou extractos bancarios, nos cales deberán estar claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento.

- Non se admitirán como xustificantes os documentos acreditativos de pagamentos en metálico nin os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade.

- Con carácter excepcional, poderá aceptarse a xustificación do pagamento mediante recibín do provedor para gastos de escasa contía, por importes inferiores a 1.000 euros. Do mesmo xeito aceptarase excepcionalmente a cesión do dereito de cobramento da subvención a favor dos acredores por razón do gasto realizado ou con entrega a estes dun efecto mercantil, garantido por unha entidade financieira ou compañía de seguros. En todo o caso estes supostos deberán contar coa aceptación previa do órgano xestor.

- No caso de endoso 'Considérase efectivamente pagado os gastos, para os efectos da súa consideración coma subvencionable, coa cesión do dereito de cobro da subvención a favor dos acredores por razón dos gastos realizados&' (artigo 83.1 de Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

c) Certificación de fin de obra expedida polo técnico responsable, no caso de que fose preceptivo.

d) Podería ser necesario achegar outra documentación administrativa e técnica final, como: Licenza de Primeira Ocupación, Boletíns de instalacións, certificado técnico de modificación das condicións do Informe de Avaliación de Edificios.

f) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para as mesmas actuacións subvencionadas, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas ou calquera dos seus organismos, entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Segundo o modelo D1 do ANEXO III.

g) No caso de solicitude de endoso deberá achegarse a maiores:

- Documento de aceptación de endoso asinado polo representante da empresa construtora.

- No caso de Comunidades de Propietarios acordo da comunidade de propietarios desta solicitude, no que figuren os datos da persoa ou empresa a favor da cal se solicita o endoso.

2.-Os órganos competentes do Concello de Vigo, do IGVS e do Ministerio de Fomento, poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes. No caso de que non fosen remitidos polo beneficiario dentro do prazo que se sinale, poderá entenderse que renuncia á subvención.

3.2.4 Documentación para o aboamento da subvención

1. Para proceder ao aboamento da subvención, tras a obtención da cualificación definitiva da actuación, o beneficiario deberá presentar no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo a documentación sinalada nos seguintes epígrafes, en orixinal ou copia compulsada; tendo para isto de prazo máximo indicado a data do día do día 30 do mes de novembro de 2016 mais non sendo preciso esgotar este prazo máximo.

a) Certificacións expedidas polos organismos competentes, acreditativas de estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

b) Certificado de número de conta da empresa construtora no caso de solicitude de endoso excepcional.

2. Transcorrido o prazo establecido de xustificación, sen que o beneficiario presente a documentación solicitada no Rexistro Municipal da Xerencia de Urbanismo, a Oficina de Municipal de Rehabilitación da Vivenda do Concello de Vigo, requirirá o beneficiario para que a presente no prazo improrrogable de dez días. A falta de presentación da xustificación no prazo indicado comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste punto, non eximirá o beneficiario das sancións que conforme a lei correspondan ou da perda das axudas de non existir tempo suficiente para realizar as tramitacións administrativas correspondentes polo ente xestor, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento.

3.3. Prazo de presentación.

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes desde o día seguinte á publicación destas bases de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

3.4. Información aos interesados.

Sobre o procedemento de tramitación das axudas de acordo coas presentes bases, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Oficina de Municipal de Rehabilitación da Vivenda na Praza da Princesa nº 7-1º 36202, dependente do Concello de Vigo, ou a través dos seguintes medios:

1. Na páxina web do Concello de Vigo no enlace http://sede.vigo.org/expedientes/avisos/

2. Atención persoal de luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

3. Atención no teléfono 986 442560, de luns a venres de 9:00 a 13:30 h. Fax 986 442561.

4. Consultas por email: urb.rehabilitacion@vigo.org

Base 4ª. EXCLUSIÓNS E INCOMPATIBILIDADES

Sen prexuízo do establecido no artigo 28.3 do R.D. 233/2013, as subvencións deste Programa serán compatibles con outras públicas, sempre e cando o seu importe non supere o custo total da actuación concreta.

Base 5ª. PUBLICIDADE

5.1. Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.

As bases reguladoras da concesión das axudas para o ano 2015 e 2016 segundo os Convenios asinados entre o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento para o desenvolvemento do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan Estatal 2013-2016, publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, no xornal de maior difusión da cidade e na páxina web www.vigo.org.

As bases reguladoras e convocatoria e os seus modelos normalizados para a presentación de solicitudes facilitaranse na Oficina Municipal de Rehabilitación da Vivenda do Concello de Vigo (Praza da Princesa nº 7-1ª planta), na páxina web www.vigo.org, e no rexistro da Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo.

5.2. Consentimento e autorizacións.

A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras, o consentimento e autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que pode emitir o Concello de Vigo, así como as autorizacións para que o IGVS poida solicitar as certificacións que deban emitir os organismos correspondentes da Xunta de Galicia ou do Ministerio correspondente.

5.3. Publicidade das subvencións concedidas.

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, o Concello de Vigo publicará na súa páxina web www.vigo.org oficial a relación dos beneficiarios e o importe das subvencións concedidas, polo que a presentación da solicitude de axudas leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis. Por razón da súa contía, os mesmos datos serán publicados no BOP segundo correspondan. Por outra banda, notificaranse de xeito individual os principais trámites de aprobacións.

Base 6ª. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Os datos dos solicitantes ou dos seus representantes serán incorporados aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión das subvencións obxecto das presentes bases reguladoras, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións, en orde á conclusión do proceso de subvencións, polo que a súa achega é obrigatoria.

Os referidos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a Oficina de Rehabilitación e a Concellería da Área de Urbanismo do Concello de Vigo.

O/A beneficiario/a poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Oficina de Municipal de Rehabilitación do Concello de Vigo.

Base 7ª. PERDA DO DEREITO AO COBRO, RENUNCIA, NULIDADE E REINTEGRO. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

7.1. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo o caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. En todo o caso, a modificación da resolución de concesión realizarase nos termos da LSG, e do artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

3. A resolución polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.

7.2. Perda do dereito ao cobro:

O incumprimento por parte do/a beneficiario/a da subvención de calquera das obrigas, requisitos, condicións e demais circunstancias que produciron o seu outorgamento, a insuficiente xustificación do proxecto, así como a obtención concorrente doutras axudas incompatibles dará lugar, en cada caso, á perda do dereito ao cobro da subvención, á redución da contía da mesma ou ó reintegro total ou parcial das cantidades percibidas máis os correspondentes xuros de demora dende o momento do seu pagamento, sen menoscabo das sancións, que de ser o caso, resulten esixibles.

7.3. Renuncia:

O/a beneficiario/a poderá renunciar voluntariamente á subvención nas condicións que establece a normativa legal de aplicación.

7.4. Nulidade, reintegro, infraccións e sancións:

1. O incumprimento ou falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da subvención, comportará, ademais das sancións que poidan corresponder, o reintegro da subvención percibida incrementada co xuro legal correspondente desde o seu pagamento máis un 25 %, segundo establece o artigo 34 da LSG, salvo que a Lei de orzamentos do Estado estableza outro diferente.

2. En particular será causa de reintegro a non comunicación ao órgano correspondente de calquera modificación das condicións que motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda. A comunicación deberá facerse ao Concello de Vigo como entidade xestora se a modificación se produce antes de recibir o aboamento da subvención e posteriormente a ese momento, á Área Provincial do IGVS.

3. Tamén serán motivo de reintegro os supostos previstos no artigo 33 da LSG.

4. O procedemento para o reintegro será o establecido no artigo 38 da LSG.

7.5. Recursos administrativos:

Contra as resolucións que diten as xefaturas territoriais da CMATI a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de vivenda, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación.

Base 8ª. Normativa de aplicación.

A concesión destas axudas rexerase polo Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e o D11/2009 polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Ademais da lexislación anterior, e en todo o non descrito nas presentes bases, seranlle de aplicación as seguintes disposicións:

- Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

- O Decreto 18/2014, do 13 de febreiro polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan as directrices para o desenvolvemento do Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia publicado no DOG o 25 de febreiro de 2014.

- A Resolución do 14 de outubro de 2014 pola que se da publicidade ao Convenio de colaboración asinado entre Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución do Plan Estatal de fomento do aluguer, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 publicado no DOG o 28 de outubro de 2014.

- A Orden FOM/2252/2014, de 28 de novembro polo que se determina a efectividade das liñas de axuda previstas no RD 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

- A Orde de 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, publicada no DOG o 17 de marzo de 2015.

- A Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

Base 9ª. Disposición Adicional.

As subvencións incluídas nesta convocatoria financiaranse, de conformidade cos acordos da comisión bilateral relativos ás Áreas de rexeneración e renovación urbana do Concello de data 27.10.2015, con cargo ás asignacións orzamentarias do presuposto do exercicios 2015 e 2016 da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo (partidas 1510.780), co seguinte desglose por áreas e anos:

- ARI do Conxunto Histórico do Casco Vello de Vigo: 195.300 ¬ para 2015 e 110.824 ¬ para 2016.

- ARIX de Bouzas: 61.320 ¬ para 2015 e 56.000 ¬ para 2016.

- ARIX de Bueu-Moaña do Polígono de Coia: 105.000 ¬ para 2015 e 148.391,60 ¬ para 2016.

- ARIX do Grupo Casas de Santa Clara: 24.150 ¬ para 2015 e 45.003 ¬ para 2016.

Base 10ª. Disposición Final.

Estas Bases entrarán en vigor a data seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e terán vixencia até o 31 de decembro de 2016, data en que remata o Plan Estatal 2013-2016 de non existir disposición que modifique ou prorrogue esta data de vixencia do Plan Estatal para a aplicación do programa que se desenvolve nas presentes bases.

Anexo I. DELIMITACIÓNS DOS ÁMBITOS

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Anexo II. IMPRESO SOLICITUDE OFICIAL

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Anexo III. OUTROS IMPRESOS

Modelo R1. Relación de propietarios do edificio.

Modelo C1. Relación de orzamentos desagregados por partidas.

Modelo C2. Relación clasificada dos gastos e investimentos, con identificación do acredor e do documento.

Modelo I1. Comunicación de inicio das obras.

Modelo D1. Declaración do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas para as mesmas actuacións.

Vigo, 19 de novembro de 2015.-A vicepresidenta da Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo, María José Caride Estevez.

Vivienda
Rehabilitación de vivienda
Alquiler de vivienda
Obras de rehabilitación
Medio Ambiente
Regeneración urbana
Empresa
Industrialización
Gestión de residuos