Convocatòria de subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l'any 2015 corresponent a establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 09/09/2016 hasta 20/09/2016
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

ANUNCI de convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l'any 2015 corresponent a establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural de caràcter privat

En compliment de l'acord de la Presidència de l'Institut de Cultura de Barcelona de data 1 d'agost de 2016, i d'acord amb el decret del president de data 6 de setembre de 2016, es procedeix a publicar l'anunci de la convocatòria esmentada.

1. PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT.

1.1. L'objecte de les presents bases és regular el procediment de sol·licitud tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Institut de Cultura de Barcelona, destinades a finançar l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural de caràcter privat per l'any 2015.

1.2. El receptor de l'ajut serà sempre la persona física o jurídica gestora de l'equipament cultural i per la superfície del espai corresponent als usos culturals.

1.3. La finalitat d'aquestes subvencions és el suport a les activitats de difusió culturals de la ciutat de Barcelona per tal d'afrontar les despeses d'estructura dels espais.

2. SEGONA. DESTINATARIS.

2.1. Aquesta convocatòria està adreçada a entitats culturals que tinguin com activitat principal l'exhibició o el comerç cultural. Inclou tant les entitats que tenen el local en règim de propietat com en règim de lloguer.

2.2. No s'inclouen les entitats públiques o les privades que porten a terme la seva activitat en un equipament públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic.

3. TERCERA. MODALITATS.

Aquesta convocatòria s'estructura en dos modalitats, d'acord amb les següents tipologies d'equipament:

a) MODALITAT A: ARTS EN VIU: Espais estables d'exhibició d'arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu.

b) MODALITAT B: COMERÇ CULTURAL: Establiments comercials de l'àmbit cultural: galeries d'art, sales d'exposició, llibreries i cinemes amb una programació majoritària de cinema d'autor i en versió original.

4. QUART. RÈGIM JURÍDIC.

4.1. Aquestes subvencions es regulen per les normes d'aquestes bases, i en allò no previst serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei, i la Normativa General Reguladora de les subvencions de l'Ajuntament, aprovada pel plenari del Consell Municipal el 17 de desembre del 2010.

4.2. Les subvencions que es regulen en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. A més estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues que van ser considerades per a l'atorgament.

4.3. La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. Aquest procediment es tramitarà en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic.

5. CINQUENA. CONDICIONS DELS BENEFICIARIS.

5.1. Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la llicència d'activitat oportuna i titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions.

5.2. Els establiments han d'estar ubicats a la ciutat de Barcelona.

5.3. Podran sol·licitar la subvenció tant les persones físiques o jurídiques que tenen el local en règim de propietat com en règim de lloguer a qui el propietari repercuteixi l'impost sobre béns immobles.

6. SISENA. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.

Per a poder optar a les subvencions els sol·licitants hauran d'acreditar el requisits següents:

6.1. Per a la MODALITAT A - ARTS EN VIU.

a) Espais estables d'exhibició d'arts escèniques o multidisciplinars: Acreditar el funcionament estable durant el any 2015mitjançant la presentació de la memòria d'activitats on constin un mínim de 100 funcions al any 2015.i la corresponent llicència d'activitat i,

b) En el cas de sales de música en viu, acreditar la realització d'un mínim de 40 concerts anuals durant l'any 2015 mitjançant la presentació de la programació anual de la sala i la corresponent llicència d'activitat.

6.2. MODALITAT B: COMERÇ CULTURAL.

a) En el cas de galeries d'art: formar part d'alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes o bé, quan el sol·licitant no en sigui membre, acreditar l'activitat, mitjançant el lliurament de la corresponent llicència d'activitats, de l'alta de l'IAE o dels estatuts, quan en aquests hi consti de manera expressa l'acreditació exigida a la base 3.

b) En el cas de cinema: acreditar una programació majoritària en versió original i de cinema d'autor mitjançant la presentació de la programació anual del cinema.

c) En el cas de llibreries acreditar la pertinença alguna de les associacions professionals vàlidament constituïdes, o bé, quan el sol·licitant no en sigui membre, acreditar l'activitat, mitjançant el lliurament de la corresponent llicència d'activitats, de l'alta de l'IAE o dels estatuts, quan en aquests hi consti de manera expressa l'acreditació exigida a la base 3.

7. SETENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.

7.1. L'import màxim de la convocatòria serà de 500.000 EUR, distribuït de la següent manera:

- Modalitat A: 400.000 EUR - Modalitat B: 100.000 EUR

En cas que el crèdit destinat a una de les tres modalitats no quedés esgotat es podrà utilitzar la part disponible per subvencionar l'altre modalitat.

7.2. El percentatge màxim de la subvenció serà del 95% de la despesa total de l'any 2015.

8. VUITENA. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

El sol·licitant haurà de lliurar els documents originals requerits, junt amb una còpia que serà compulsada al Registre de l'Institut de Cultura.

8.1. Instància de sol·licitud en la qual hi constarà:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Autorització a l'Institut de Cultura de Barcelona per a comprovar d'ofici el compliment de les obligacions de pagament amb l'Agència Estatal d'Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas que no s'autoritzi caldrà aportar els corresponents certificats.

c) Declaració responsable de no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de Barcelona ni amb cap dels seus ens adscrits o vinculats. L'Institut de Cultura de Barcelona podrà comprovar d'ofici aquest compliment.

d) Si l'empresa o entitat sol·licitant té 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l'obligació que preveu l'article 42.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració constarà en el formulari de sol·licitud normalitzat.

8.2. Documentació sobre el sol·licitant i el/la seu/va representant:

a) Còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre corresponent (NIF i estatuts o escriptures).

b) Còpia compulsada del document nacional d'identitat del representant de l'entitat / de la persona física sol·licitant.

c) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si escau.

d) Acreditació dels requisits establerts a la base 6 aportant la programació d'activitats de l'any en curs.

e) Documentació acreditativa de la disponibilitat de l'espai, segons escaigui:

' En el cas de ser-ne propietari/ària, còpia compulsada de l'escriptura de propietat inscrita en el Registre de la propietat. ' En el cas de ser-ne arrendatari/ària, còpia compulsada del contracte d'arrendament.

f) Documentació acreditativa de l'IBI, segons es doni el cas:

' En cas d'establiments de propietat:

i. Rebuts i comprovants de pagament corresponent a l'IBI de l'any 2015.

ii. En cas que l'immoble es destini a diferents usos, declaració responsable informant de la superfície d'ús cultural respecte a la superfície total del bé.

' En cas d'establiments en règim de lloguer que tenen explicitat l'IBI repercutit: rebuts de lloguer de l'any en curs, on es reflecteixi la repercussió de l'impost.

' En cas d'establiments en règim de lloguer que no tenen explicitat l'IBI repercutit:

i. Declaració responsable del propietari de l'immoble informant del l'import d'IBI repercutit al lloguer per a us cultural al any 2015.

8.3. No caldrà aportar els documents indicats en les lletres a, b i c de la base 8.2 quan ja constin en poder de l'Institut de Cultura de Barcelona. En aquest cas, caldrà indicar en quin procediment s'ha aportat aquesta documentació.

8.4. L'Institut de Cultura, en el procés de valoració del projecte, podrà sol·licitar la informació complementària que consideri necessària en relació a aquest.

8.5. En cas que no s'hagi aportat algun dels documents exigits a l'apartat 8 d'aquestes bases dins el termini de lliurament de sol·licituds, l'Institut de Cultura de Barcelona requerirà el/la sol·licitant perquè el presenti en el termini de deu dies hàbils, amb la indicació que, si no el presenta, es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud en els termes que estableix l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9. NOVENA. SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l'Institut de Cultura de Barcelona, s'hauran de presentar al Registre de l'Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona).

Els formularis es podran descarregar de la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona a l'adreça http://ajuntament.Barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

10. DESENA. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no serà admesa a tràmit.

11. ONZENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.

11.1. L'import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'Impost sobre Bens Immobles corresponent a l'exercici 2015, i aplicant un 95 % per determinar l'import de l'ajut, fins una quantia màxima de 5.000 EUR.

11.2. En cas que l'import a subvencionar superi l'import màxim d'aquesta convocatòria, el percentatge a aplicar es disminuirà proporcionalment a tots els sol·licitants, fins esgotar el crèdit disponible.

11.3. L'import màxim d'aquesta convocatòria podrà ser incrementat, si es considera oportú, restant condicionada a l'existència de crèdit addicional abans de la seva concessió.

12. DOTZENA. TRAMITACIÓ, RESOLUCIÓ I ATORGAMENT.

12.1. El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

12.2. L'òrgan competent per a la resolució d'aquesta convocatòria, d'acord a l'article 6.2.i) dels estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona, és el seu President.

12.3. Actua com a òrgan instructor una comissió de valoració que estaran formades per:

- El/la President/a de l'Institut de Cultura de Barcelona (qui la presideix). - El/la Gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona. - El/la Secretari/ària delegat/da de l'Institut de Cultura de Barcelona. - 3 representants de l'Institut de Cultura de Barcelona que seran nomenats per resolució de la Presidència.

12.5. La notificació de les resolucions provisionals i definitives s'efectuaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com a la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.

La publicació en el BOP de la resolució d'atorgament i denegació provisional obre el tràmit d'audiència de deu dies hàbils que començaran a comptar des de l'endemà de la seva publicació per a presentar al·legacions.

El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions en el termini de tràmit d'audiència suposa que hi estan conformes i la proposta de resolució formulada tindrà caràcter definitiu.

Una vegada finalitza el tràmit d'audiència i examinades les al·legacions, presentades, si es dona el cas, es procedirà a dictar la resolució definitiva.

L'òrgan competent per a l'estimació i desestimació d'al·legacions, així com el seu atorgament i denegació definitius d'aquesta convocatòria, d'acord a l'article 6.2.i) dels estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona, és el seu President.

12.6. La resolució definitiva no posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, un recurs d'alçada davant d'alcaldia en el termini d'un mes.

12.7. El termini per a la resolució d'aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.

13. TRETZENA. NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT.

La notificació de la resolució provisional i definitiva s'efectuarà mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

A més, la resolució provisional i definitiva es publicarà en el web de l'Institut de Cultura de Barcelona, així com en altres mitjans que es consideri oportú.

14. CATORZENA. PAGAMENT.

El pagament de les subvencions concedides es faran efectives de forma directa i per avançat, un cop resolta la convocatòria, mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte.

15. QUINZENA. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.

a) L'atorgament de les subvencions s'ha d'ajustar al règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

b) Acceptar i complir la Normativa General Reguladora de les Subvencions, aprovada per l'Ajuntament amb data 17 de desembre de 2010, i la restant normativa d'aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei.

c) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Institut de Cultura de Barcelona.

d) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per tal de garantir-ne les facultats d'inspecció i control.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Fer constar en els materials de comunicació i difusió la frase 'Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona - Institut de Cultura', d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Institut de Cultura de Barcelona.

g) Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general pressupostària.

h) El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del beneficiari.

17. DISSETENA. ANUL·LACIÓ I REINTEGRAMENT.

Sens perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Institut de Cultura de Barcelona procedirà a l'anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o concedida en els casos d'incompliment següents:

- de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida. - de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció. - de les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.

Però també constituirà motiu d'anul·lació:

- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal tutor de la subvenció.

- La superació del percentatge fixat en aquestes bases en relació amb el cost efectiu.

Per fer efectiu l'import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, podrà procedir-se per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

18. DIVUITENA. RÈGIM DE RESPONSABILITAT I SANCIONADOR.

18.1. L'Institut de Cultura de Barcelona quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

18.2. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les conductes assenyalades al Títol IV de la Llei general de subvencions, les quals seran sancionades segons allò que estableix el capítol II de l'esmentat títol.

Barcelona, 7 de setembre de 2016 La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot

Cultura
Cultura e idiomas
Comercio
Alquiler de vivienda
Pago de Impuestos/Recibos
Música
Discapacidad
Inclusión social