Convocatòria del V concurs de pintura ràpida ViArt Memorial Salvador Alibau 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

ANUNCI de convocatòria del V concurs de pintura ràpida ViArt Memorial Salvador Alibau 2017.

Per Decret d'Alcaldia núm 71/17 del dia 16 de març de 2017, s'aprova la convocatòria del V Concurs de pintura ràpida ViArt Memorial Salvador Alibau, d'acord amb les bases aprovades aprovades per Decret d'alcaldia 69/2016 del dia 7 de març de 2016, i on el text de la convocatòria, transcrit literalment diu:

'CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA VIART MEMORIAL SALVADOR ALIBAU.

Convocatòria:

Nom del concurs: Concurs de pintura ràpida ViArt Memorial Salvador Alibau.

Dia del concurs: 2 d'abril.

Inscripcions:

- entre les 8 i les 9 del matí al vestíbul del PuntTic (Cr. Major, 35) per ésser segellats i fer la inscripció corresponent. - Es poden presentar com a màxim dos suports per a treballs a l'oli i quatre per altres tècniques. - El quadre només s'acceptarà preparat en un sol color en el cas de les teles. - Inscripcions gratuïtes.

Finalització del concurs:

- Entre les 14 i les 14.15 h es portaran les obres al mateix punt d'inscripició (PunTic, Cr. Major, 35), es farà entrega d'un document per identificar l'obra.

- Es farà l'entrega de premis a les 18 h.

Premis:

Adults:

' 1r Premi ViArt, 400 EUR. De conformitat amb l'article 99 del R.D. 439/2007, de 30 de març, s'aplicarà la retenció de l'IRPF corresponent.

' 1r Premi ViArt per l'artista resident a Sant Llorenç d'Hortons, 200 EUR.

' Accèssit, 200 EUR.

Infantil:

' Primer premi local, consistent en material de pintura valorat en 60 EUR. ' Primer premi general, consistent en material de pintura valorat en 60 EUR.

Jurat:

- Pep Andrade, Professor de pintura. - Carme Huerta, Historiadora d'art. - Jordi Ferrer, Alcalde de Sant Llorenç d'Hortons. - Teresa Munné, Mallol.

Tema:

- Les masies de Sant Llorenç d'Hortons'.

Aquesta convocatòria es publica al Butlletí Oficial de la Província, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), al tauler d'anuncis i e-TAULER municipal.

Sant Llorenç d'Hortons, 22 de març de 2017 L'alcalde, Jordi Ferrer Durich

Pintura
Infancia