Convocatòria del XXXVII Concurs Literari Joan Oliver 'Pere Quart', per a nois i noies d'11 a 18 anys. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

ANUNCI de l'extracte de la Resolució de data 24 de febrer de 2017, per la qual es convoca el XXXVII concurs literari Joan Oliver 'Pere Quart', per a nois i noies d'11 a 18 anys

BDNS (Identif.): 336151.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris.

Poden presentar treballs i optar als premis els nois i noies que estudien i/o resideixen a Sabadell, d'edats compreses entre els 11 i els 18 anys d'edat (nascuts entre els anys 1999 i 2006). Amb aquesta finalitat s'estableixen tres categories repartides de la forma següent:

Categoria A: nois i noies nascuts/des els anys 2005 i 2006.

Categoria B: nois i noies nascuts/des els anys 2002, 2003 i 2004.

Categoria C: Nois i noies nascuts/des els anys 1999, 2000 i 2001.

Segon. Finalitat.

La finalitat és seleccionar els millors treballs literaris, tant en la vessant de prosa com en la de poesia, presentats per a cadascuna de les categories i que compleixin els requisits establerts en les bases reguladores específiques.

Tercer. Bases reguladores.

Els premis que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores específiques del XXXVII Concurs Literari Joan Oliver 'Pere Quart' per a nois i noies d'11 a 18 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de 31 d'octubre de 2016, i per l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell. Així mateix serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

El text íntegre de les bases aprovades es pot consultar a la següent pàgina web de l'Ajuntament de Sabadell:

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallSubv_cat.asp?Subtipus=ED&cod=2016BSED00002&NomXML=Subvencions2017.xml.

Quart. Import.

La dotació total prevista per a fer front als diferents premis és de 1.380 EUR, i s'imputarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2017-310-3262A-48100. S'estableixen els següents premis, per categoria i modalitat: un primer premi de 200 EUR i dos accèssits de 130 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Els treballs s'han de presentar a les oficines del servei Sabadell Atenció Jove (SAJ), del carrer de Blasco de Garay, número 19, del dia 18 al 28 d'abril de 2017.

Sisè. Altres dades.

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla en l'article 7 de les bases específiques anteriorment esmentades.

Sabadell, 24 de febrer de 2017 El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Serraseca

ANUNCIO de convocatoria del XXXVII concurso literario Joan Oliver 'Pere Quart' para chicos y chicas de 11 a 18 años

Extracto de la Resolución de fecha 24 de febrero de 2017, por la cual se convoca el XXXVII Concurso Literario Joan Oliver 'Pere Quart', para chicos y chicas de 11 a 18 años.

BDNS (Identif.): 336151.

En conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual puede consultarse en la Base de datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

Pueden presentar trabajos y optar a los premios los chicos y chicas que estudian y/o residen en Sabadell, de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años de edad (nacidos entre los años 1999 y 2006). Con cuyo objeto se establecen tres categorías repartidas de la forma siguiente:

Categoría A: chicos y chicas nacidos/des en 2005 y 2006.

Categoría B: chicos y chicas nacidos/des en 2002, 2003 y 2004.

Categoría C: Chicos y chicas nacidos/des en 1999, 2000 y 2001.

Segundo. Finalidad.

La finalidad es seleccionar los mejores trabajos literarios, tanto en la vertiente de prosa como en la de poesía, presentados para cada una de las categorías y que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras específicas.

Tercero. Bases reguladoras.

Los premios que prevé esta convocatoria se rigen por las bases reguladoras específicas del XXXVII Concurso Literario Joan Oliver 'Pere Quart' para chicos y chicas de 11 a 18 años, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2016, y por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sabadell. Así mismo será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.

El texto íntegro de las bases aprobadas se puede consultar en la siguiente página web del Ayuntamiento de Sabadell:

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallsubv_cat.asp?subtipus=ed&cod=2016bsed00002&nomxml=subvencions2017.xml.

Cuarto. Importe.

La dotación total prevista para hacer frente a los diferentes premios es de 1.380 EUR, y se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 2017-310-3262A-48100. Se establecen los siguientes premios, por categoría y modalidad: un primer premio de 200 EUR y dos premios accesorios de 130 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Los trabajos se tienen que presentar en las oficinas del servicio de Sabadell Atención Joven (SAJ), de la calle Blasco de Garay, número 19, desde el día 18 al 28 de abril de 2017.

Sexto. Otros datos.

Para la tramitación de las solicitudes será preceptivo que se aporte la documentación que se detalla en el artículo 7 de las bases específicas anteriormente mencionadas.

Sabadell, 24 de febrero de 2017 El teniente de alcalde de l'Àrea d'Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Serraseca

Literatura
Cultura