Correcció d'errades de les bases particulars de la 3a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí

ANUNCI

En data 18 de maig de 2017 van publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les Bases particulars de la 3a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista - Convocatòria 2017. El seu termini d'exposició pública, d'acord amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), és de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació, és dir que finalitza el dia 20 de juny.

Un cop publicades les Bases, s'ha detectat un error en la referència que la Base Vuitena fa de la quantia dels premis i, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és procedent rectificar la Base Vuitena de les Bases particulars del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i erradicació de la violència masclista, en haver-se detectar un error material, en el següent sentit:

On actualment consta, textualment:

'Per a la categoria A (persones d'entre 16 i 25 anys), el premi consisteix en una dotació econòmica per valor de 1.000 EUR i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), el premi consisteix en un curs intensiu de còmic, un lot de material gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

El premi del públic a cadascuna de les categories consisteix en un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.'

Hauria de dir:

'Per a la categoria A (persones d'entre 16 i 25 anys), el premi consisteix en una dotació econòmica per valor de 1.000 EUR i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), el premi consisteix en un curs intensiu de còmic, un lot de material gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

El premi del públic a la categoria A i B consisteix, respectivament, en un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.'

Barcelona, 26 de maig de 2017 La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Rocío Benito i Arranz

No hay voces...