CORRECCIÓN ERRO NA LISTAXE DE CONCESIÓNS DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS, ANO 2013 - Boletín Oficial de Lugo de 03-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lugo
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 03/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿCORRECCIÓN DE ERRO NA PROPOSTA DE APROBACIÓN POR XUNTA DE GOBERNO DO DÍA 9 DE AGOSTO DE 2013 NA LISTAXE DE CONCESIÓNS DE SUBVENCIÓNS CULTURAIS DO SERVIZO DE CULTURA

Detectado erro material na proposta de aprobación por Xunta de Goberno do día 9 de agosto de 2013 na listaxe de concesión de subvencións para gastos correntes para a realización de actividades culturais, por concellos da provincia de Lugo, ano 2013; visto o artigo 105.2 da Lei 30/92 do Rexime Xurídico de Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, procédese a súa corrección do seguinte xeito:

ONDE DÍ:

(…) 10083 CONCELLO DE PANTÓN P2704100C XI XORNADAS DO ROMÁNICO 1200 PANTON

( … )

DEBE DICIR: (…)

10083 CONCELLO DE PANTÓN P2704100C XXVI XORNADAS DO ROMÁNICO 1200 PANTON

( … )

Lugo a 11 de novembro de 2015.- O PRESIDENTE, Dario Campos Conde, O SECRETARIO XERAL Jose Antonio Mourelle Cillero

R. 4361

Cultura
Actividad cultural