Corrección de erros no texto do anuncio de publicación de bases específicas e convocatoria de subvencións para asociacións de veciños destinadas ao fomento da convivencia (exercicio 2017) - Boletín Oficial de A Coruña de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

Corrección de erros no texto do anuncio de publicación de bases específicas e convocatoria de subvencións para asociacións de veciños destinadas ao fomento da convivencia (exercicio 2017)

Téndose detectado un erro no ANEXO II (DECLARACIÓN RESPONSABLE) na publicación de bases específicas e convocatoria de subvencións para asociación de veciños destinadas ao fomento da convivencia (exercicio 2017) aprobadas polo Pleno Ordinario da Corporación celebrado o 31 de maio de 2017 e publicadas no BOP número 106 o 7 de xuño de 2017 no senso de que;

ONDE DI: Bases específicas reguladoras do Programa trienal 2017-2019 de concesión de subvencións para mellora de accesibilidade: instalación de ascensores e a eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios residenciais colectivos do municipio de Arteixo.

DEBE DICIR: Bases específicas e convocatoria de subvencións para asociación de veciños destinadas ao fomento da convivencia (exercicio 2017).

Considerando o disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas que establece, 2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos , procédese a publicar a subsanación do erro detectado nos termos indicados, o que se fai público para xeral coñecemento.

Arteixo, 7 de Xuño de 2017.

Asdo.: Carlos Calvelo Martínez

ALCALDE-PRESIDENTE

2017/4937

Instalación de ascensores