Decret d'aprovació dels criteris i procediment per a la concessió d'ajuts socials per fer front a les despeses de l'Impost de bens immobles per l'any 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Decret Alcaldia

Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo.

Lleida, 20 d'abril de 2018.

L'article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, atorga als municipis ­com a competència pròpia- l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a les persones en situació o risc d'exclusió social. L'article 26.1.c) de la mateixa Norma, configura aquests serveis com a obligatoris en els municipis de població superior als 20.000 habitants.

L'article 84.2. m) del vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol), preveu expressament que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre 'La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants'. En aquest sentit, la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, atribueix als ens locals de més de 20.000 habitants la competència en els serveis socials bàsics, entre els que s'inclouen les prestacions d'urgència social.

Igualment, aquestes competències són també regulades per les previsions dels articles 66.3.k i 67 c. del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vista la proposta d'aprovació dels criteris i procediment per a la concessió d'ajuts socials per a fer front a les despeses de l'impost de béns immobles presentada pel Cap de Servei accidental de Gestió i Acció Social de la Regidoria de Polítiques pels Drets de les Persones.

Atès que per a fer front a les despeses derivades dels ajuts socials esmentats, existeix crèdit pressupostari suficient dins del capítol 4 de despeses (transferències a famílies).

Atès que l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, expressament autoritza la possibilitat de que l`òrgan o autoritat que tingui atribuïda la competència com a pròpia, pugui delegar les mateixes, a excepció de que una Llei, en sentit forma i material, prohibeixi expressament la delegació i atès que l'esmentat article estableix el procediments, supòsits i requisits de la delegació de competències.

Atès el previst en els articles 43 i següents del vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídics dels ens locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, en matèria de delegacions d'atribucions per part de l'Alcaldia i vist que l'atribució per l'atorgament d'ajuts socials i les resolucions sobre la gestió recaptatòria corresponen directament a l'Alcaldia segons la Normativa aplicable.

Fent ús de les facultat que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i les disposicions esmentades en la part expositiva precedent, i en execució de l'acord Plenari, de data 31 de maig de 2013.

Resolc:

Primer. Deixar sense efecte els 'criteris i procediment per a la concessió d'ajuts socials per a fer front a les despeses de l'impost de béns immobles' aprovats per decret d'Alcalde, de data 30 de juny de 2017.

Segon. Aprovar el document de 'Criteris i procediment per a la concessió d'ajuts socials per a fer front a les despeses de l'impost de béns immobles' (Annex I).

Tercer. Delegar en la Sra. Montse Mínguez García, com a primera tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Lleida, les funcions següents:

a) La facultat per a la resolució de les sol·licituds d'ajuts socials per a despeses de l'IBI.

b) L'aprovació de les circulars internes, instruccions, models i impresos normalitzats... que siguin necessaris per a la gestió dels esmentats ajuts.

Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, s'entenen dictats per l'alcaldia, d'acord amb el que disposen els articles 52.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i article 172 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En totes les resolucions que es dictin en exercici de les competències delegades, expressament s'ha de fer constar la data del decret de Delegació, de conformitat amb el previst en l'article 9.4 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

Les competències abans assenyalades en cap cas podran ser delegades a favor de terceres persones i seran exercides personalment per l'òrgan delegat, tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració o resolució d'aquesta alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades.

Quart. Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i prèvia acceptació (expressa o tàcita) per part dels regidors/es delegats/des, produirà efectes jurídics fins que l'Alcalde no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un nou Alcalde o Alcaldessa.

Es publicarà aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en compliment del que disposa l'article 44 del Reial decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.

Cinquè. Notificar aquest acord a la Tinenta d'Alcaldia delegada, a la Intervenció i a la Tresoreria i a les persones responsables dels àmbits municipals i els Serveis directament afectats als efectes legals oportuns.

Ho mano i signo en el lloc i data indicats.

L'Alcalde En dono fe, el Secretari general ANNEX I Criteris i procediment a seguir per a la gestió dels ajuts socials destinats a les famílies amb dificultats per a suportar les despeses de l'habitatge habitual, i concretament les derivades del pagament de l'impost de béns immobles 1. Objecte Aquests ajuts tenen per objecte donar suport a famílies amb dificultats per assumir les despeses derivades del seu habitatge habitual, i en concret, les derivades del pagament de l'impost de béns immobles.

2. Persones destinatàries Per poder acollir-se a les ajudes, les persones sol·licitants hauran de trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Ser pensionistes.

b) Aturats/des inscrits/tes com a demandants de treball en el Servei d'Ocupació de Catalunya.

c) Famílies monoparentals.

d) Persones amb reconeixement de discapacitat amb grau superior al 33%.

e) Víctimes de violència de gènere.

f) Titulars cadastrals d'habitatges amb valor cadastral inferior a 29.000 euros, sense considerar pàrquing i traster.

I a més hauran de complir els requisits previstos al punt 3.

3. Requisits Per a percebre l'ajut, les persones sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

a) Formar part d'algun dels col·lectius especificats en l'apartat de persones destinatàries.

b) Tenir l'obligació de pagar l'IBI per ser el/la titular del dret constitutiu del fet imposable de l'impost de conformitat amb l'article 63 TRLRHL, o titular d'un contracte de lloguer al que el/la titular cadastral els hi repercuteix l'IBI. Igualment el règim d'ajudes resultarà d'aplicació per aquells sol·licitants quan el rebut de l'IBI es giri a nom del/la cònjuge mort sempre que es doni compliment a la resta de requisits establerts i no hagin transcorregut més de quatre anys des de la data de defunció.

c) Tenir l'empadronament a l'habitatge objecte de l'ajuda, sent aquest l'habitatge habitual, a data 1 de gener de l'any per al qual es demana l'ajuda.

d) Els ingressos totals de la persona beneficiària i de les empadronades que convisquin amb aquesta en l'habitatge, siguin o no familiars, han de ser inferiors a un 1,5 del IRSC anual vigent en el moment d'aprovació del decret, si el nombre de la unitat de convivència és com a màxim de tres, i inferiors a 2,5 del IRSC anual vigent en el moment d'aprovació del decret, per a més de tres membres.

e) El/la sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència, no serà titular de cap altre dret de propietat, usdefruit, superfície o concessió administrativa sobre un altre immoble ubicat a Lleida. No es considerarà com a altra propietat, un pàrquing i/o un traster associat a l'habitatge.

A més a més, f) Les persones aturades inscrites com a demandants de treball en el Servei d'Ocupació de Catalunya, hauran d'acreditar un període mínim de 12 mesos continuats, anteriors al moment de presentació de la sol·licitud, en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació.

g) Les famílies monoparentals i les persones amb discapacitat, hauran de disposar del corresponent títol de família monoparental i/o reconeixement de discapacitat.

h) Les persones víctimes de violència de gènere hauran d'acreditar aquesta situació.

4. Import dels ajuts La quantia de l'ajuda serà del 50% de la quota anual de l'IBI assumida per la persona sol·licitant.

En el cas de llogaters/res, si la permanència en l'habitatge per al quals se sol·licita l'ajuda es inferior a l'any, l'import d'aquesta, és reduirà proporcionalment.

Igualment en cas d'haver rebut ajut per part de l'Ajuntament pel lloguer de l'habitatge on s'hagin inclòs les despeses d'IBI, del total de l'ajut es descomptarà l'import ja pagat.

5. Sol·licituds Es poden presentar fins el 30 de setembre de 2018 al Registre de l'Ajuntament de Lleida, amb els formularis que s'habilitin especialment per a aquesta sol·licitud.

6. Documentació a) Document acreditatiu del pagament de l'IBI en cas de no ser titular cadastral:

- Llogaters/res: contracte de lloguer on hi consta la repercussió del mateix, o bé rebut on s'especifiqui aquest pagament.

b) Declaració de fonts d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys i autorització per a la consulta de les dades a les administracions corresponents. En cas de rendes del treball s'haurà d'aportar còpia de les 12 nòmines anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut.

c) En el supòsits de violència masclista caldrà aportar un dels documents següents: denúncia o sentencia judicial o acreditació de estar rebent atenció per algun dels serveis d'atenció a dones víctimes de violència masclista.

d) Imprès d'autorització de transferència, certificat de compte bancari on fer l'ingrés de l'ajut.

7. Resolució i pagament dels ajuts Els Serveis Tècnics Municipals, un cop rebuda la sol·licitud, verificaran l'acompliment dels requisits i faran la proposta de resolució.

L'Alcalde o el/la Tinent d'Alcaldia o Regidor/a en el/la que es delegui, resoldrà les peticions de conformitat amb els criteris abans esmentats i les dades de l'expedient.

La resolució de l'ajut es farà condicionant la seva eficàcia i eficiència a l'acreditació del pagament del/dels rebut/s corresponent/s. Un cop comprovat que el/s rebut/s està/an pagat/s, es procedirà a dictar una resolució que determini el reconeixement de l'obligació i el seu pagament.

El termini màxim per resoldre serà de sis mesos. La manca de resolució dins aquest termini tindrà caràcter desestimatori.

En el cas que la persona sol·licitant sigui la titular del rebut d'IBI, es considerarà acreditat un cop n'hagi efectuat, dins el termini voluntari de l'any natural, el pagament de l'IBI corresponent, circumstància que serà verificada pels Serveis Tècnics Municipals.

En el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular del rebut però li sigui repercutit el seu cost, es considerarà acreditat, en el cas de llogaters/res, quan aporti, dins de l'any natural, originals i còpia de tots els rebuts de lloguer pagats en el cas que l'import de l'IBI s'imputi en els rebuts mensuals, o bé original i còpia del rebut específic d'IBI corresponents a l'any pel qual se sol·licita l'ajut.

Pago de Impuestos/Recibos
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Acción social
Discapacidad
Alquiler de vivienda
Vivienda
Tercera edad
Familia monoparental
Contratación de desempleados