Dictamen que aprova la convocatòria que conté les bases específiques del concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 31 de maig de 2018, ha aprovat la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés, la qual es fa pública per a general coneixement.

Bases del concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés

Primer. Objecte i àmbit

La Diputació de Barcelona organitza #IgualadaÉsMoltMés, un concurs fotogràfic a través del canal corporatiu d? Instagram (https://www.instagram.com/bcnmoltmes/).

Es convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a publicar a Instagram fotografies realitzades a Igualada i a etiquetar-les amb els 4 hastags establerts: #BCNmoltmes, #IgualadaÉsMoltMés, #dibacat i #PaisatgesBCN.

El concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés tindrà una durada des del dia 14 de juliol de 2018 a les 8.30 hores i fins el dia 28 de juliol de 2018 a les 23.59 hores.

Es convida també als participants a assistir a la trobada d? instagramers que tindrà lloc el dia que s? inicia el concurs, el 14 de juliol de 2018, a la ciutat d? Igualada, coincidint amb l? European Balloon Festival.

Segon. Organització

El concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés està organitzat per la Gerència de Serveis de Turisme i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a les pàgines corporatives www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i www.barcelonaesmoltmes.cat.

Tercer. Requisits de participació

Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de:

1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.

2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui veure les imatges

3. Ser seguidor del perfil @BCNmoltmes www.instagram.com/bcnmoltmes.

4. Compartir fotografies fetes a Igualada

5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d? explotació de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d? autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Si en la imatge hi apareixen menors, s? haurà d? haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l? original per comprovar l? autoria.

6. Els participants poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que les publiquin dintre de les dates del concurs.

7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d? estar penjada i etiquetada correctament amb els quatre hastags #BCNmoltmes, #PaisatgesBCN, #dibacat i #IgualadaÉsMoltMés.

La participació en el concurs implica també l? acceptació de les condicions d? Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms.

Quart. Calendari del concurs

El concurs comença el 14 de juliol de 2018 a les 8.30 hores i acaba el 28 de juliol de 2018 a les 23.59 hores. Només es podran penjar les fotografies durant aquest període.

Cinquè. Condicions generals

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d? excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma d? Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Es prohibeix l? ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l? honor i la pròpia imatge de persona o persones.

Sisè. Jurat i elements de valoració

1.Jurat

El jurat estarà composat per dos tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme, dos tècnics del Gabinet de Premsa i Comunicació, dos tècnics del Consell Comarcal de l? Anoia i un membre de l? associació d? instagramers Descobreix Catalunya. El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini per a la presentació de fotografies i triarà entre totes les fotografies presentades la guanyadora, que serà la que obtingui més puntuació del jurat. Un dels membres del jurat actuarà com a secretari amb veu i vot i aixecarà acta de la sessió. L? organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

2. Elements de valoració

Es valorarà l? originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri de valoració.

Setè. Premi, procediment d? acceptació i lliurament del premi

1. Premi

El premi consistirà en un vol en globus per a dues persones valorat en dos-cents noranta euros IVA inclòs (290 € ). Hi haurà un únic guanyador.

2. Procediment d? acceptació

El dia 6 d? agost de 2018, la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a la fotografia guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l? Organització a través d? un correu electrònic a l? adreça xarxessocials@diba.cat . En aquest correu electrònic confirmarà la seva voluntat d? acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. En aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d? usuari d? Instagram, el seu nom i cognoms, el NIF i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora.

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d? aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a continuació.

Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres xarxes socials de la Diputació de Barcelona i al web www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.

3. Lliurament del premi

Un cop anunciat el nom del guanyador, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb el premiat o premiada per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l? usuari no pugui assistir a l? acte de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el premi.

Vuitè. Protecció de dades personals

Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per la Diputació de Barcelona.

Les dades que tinguin per finalitat la gestió d? aquest concurs, per a contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el concurs, excepte les del guanyador i les imatges presentades que s? incorporaran a l? arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida.

Els participants autoritzen a què se? ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d? altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s? utilitzin per aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.

La persona titular de les dades pot exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d? identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp.

La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@dba.cat des d? on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l? Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d? aquest servei implica que l? usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions d? Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la

seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.

Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada.

Desè. Limitació de responsabilitat

La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.

La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure? s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure? s a la suplantació de la personalitat d? un tercer efectuada per un usuari.

Onzè. Propietat intel·lectual

Els drets d? explotació de les fotografies realitzades corresponen a l? autor i s? atorga a Instagram una llicència d? ús limitat (segons indiquen les condicions legals d? ús https://Instagram.com/legal/terms) . El guanyador cedirà a la Diputació de Barcelona els drets d? explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d? altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l? autor de la fotografia.

Dotzè. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l? acceptació d? aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l? exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d? aquest concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d? això pugui derivar-ne cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d? altres.

Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d? aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.

Barcelona, 1 de juny de 2018

La secretaria delegada

Laura Esquerda i Fontanills

Turismo y agencias de viajes
Turismo
Artes