Dictamen que aprova la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig 'El 2018 vull...'. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 07/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Àrea de Presidència Gabinet de Premsa i Comunicació

Diputació de Barcelona. Gabinet de Premsa i Comunicació

ANUNCI

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 30 de novembre de 2017, ha aprovat la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «El 2018 vull...», la qual es fa pública per a general coneixement.

Bases del sorteig «El 2018 vull...»

Primer. Objecte i àmbit

La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «El 2018 vull...» a través dels canals corporatius d? Instagram i Facebook de Barcelona és molt més.

En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de setze anys residents a Espanya i amb perfil personal a les xarxes socials Facebook i/o Instagram.

La Diputació de Barcelona convida els participants a participar al sorteig publicant comentaris a les diferents publicacions relacionades amb aquesta promoció a través de la plataforma Easy Promos.

Segon. Organització

El sorteig «El 2018 vull...» està organitzat per la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.

Tercer. Requisits de participació

Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:

1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.

2. Seguir algun dels canals corporatius de Facebook i/o d? Instagram de Barcelona és molt més.

3. Disposar de perfil personal a les xarxes socials Facebook i/o Instagram en obert perquè

els organitzadors puguin contactar-hi. 4. Publicar un o més comentaris a alguna de les publicacions relacionades amb la promoció

«El 2018 vull...». Els usuaris poden publicar tants comentaris com vulguin. Com més comentaris publiquin, més possibilitats tenen en el sorteig. 5. La participació en el sorteig implica també l? acceptació de les condicions d? Instagram i/o

Facebook que poden consultar-se a https://help.instagram.com/478745558852511 i https://www.facebook.com/legal/terms.

Quart. Calendari d? inscripció al sorteig

El període per participar al sorteig comença el 8 de gener de 2018 a les 9 hores del matí i finalitza el 28 de gener de 2018 a les 23.59 hores de la nit.

Cinquè. Condicions generals

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d? excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del sorteig.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de les empreses responsables de les plataformes d? Instagram i de Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Sisè. Premi, sorteig, procediment d? acceptació i lliurament

1. Premi

Hi haurà 1 guanyador. El premi serà un cap de setmana per a dues persones en un allotjament de la demarcació de Barcelona: una nit d? allotjament amb l? esmorzar inclòs. El termini per a gaudir del premi serà de sis mesos, des de la seva comunicació mitjançant missatge a Instagram o Facebook. El premi està valorat en 242 € IVA inclòs i serà a càrrec de l? empresa responsable de la promoció del sorteig.

2. Sorteig

Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants. El dia 30 de gener de 2018 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi al premiat mitjançant un missatge privat a Instagram o Facebook.

3. Procediment d? acceptació

El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l? Organització del concurs en el termini de 72 hores mitjançant un correu electrònic a l? adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat d? acceptar el premi, facilitarà el seu nom d? usuari d? Instagram o Facebook, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d? aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi,

Àrea de Presidència Gabinet de Premsa i Comunicació

el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació.

4. Lliurament del premi

Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Diputació de Barcelona.

Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària al guanyador, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l? hora i el lloc del lliurament del premi.

Setè. Protecció de dades personals

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer «Promoció i difusió» de la Diputació de Barcelona. Les dades s? utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a contactar amb la persona guanyadora, i per donar-ne la difusió a través de les webs i comptes corporatius de la Diputació de Barcelona. Així mateix es farà arribar informació, publicitat, publicacions digitals i d? altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona.

La persona titular de les dades pot exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d? identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.

Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

Les xarxes socials Instagram i Facebook estan exemptes de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi són associades.

Novè. Limitació de responsabilitat

La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.

La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure? s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure? s a la suplantació de la personalitat d? un tercer efectuada per un usuari.

Desè. Altres normes

La simple participació en aquest sorteig implica l? acceptació d? aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l? exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d? aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d? això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d? altres.

Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d? aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.

Barcelona, 4 de desembre de 2017

La secretaria delegada

Laura Esquerda i Fontanills

Turismo y agencias de viajes
Turismo
Empresa