Edicte ajuts llibres de text - Boletín Oficial de Lleida de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple Corporatiu de l'Ajuntament de Prats i Sansor en la sessió del dia 03.11.2015, va aprovar les bases particulars per a la concessió d'ajuts per llibres de text, material escolar, activitats escolars, esportives i sortides corresponent al curs 2014-2015. Aquestes bases es publiquen a continuació i es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions. Simultàniament es publica la convocatòria per a l'atorgament d'aquestes subvencions.

AJUTS PER LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR, ACTIVITATS ESCOLARS, ESPORTIVES I SORTIDES CORRESPONENT AL CURS 2014-2015

En el marc general d'activitats que l'Ajuntament de Prats i Sansor desenvolupa a l'escola CEIP Sant Serni, aquestes bases regulen el règim que caldrà aplicar per aconseguir ajuts per les despeses escolars ocasionades durant el curs escolar 2014-2015 a l'escola CEIP Sant Serni de Prats i Sansor.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Prats vol continuar la campanya de subvencions amb l'objectiu d'ajudar a les famílies de Prats i Sansor en la despesa econòmica per a l'educació dels seus fills si estan matriculats a l'escola del municipi, amb la finalitat, també, de manteniment i promoció de l'escola rural del poble i reduir els costos del transport que es converteix en una necessitat per fer qualsevol activitat i sortida.

Seran d'aplicació a aquestes bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la indicada Llei.

Objecte

L'objecte d'aquestes bases es definir el conjunt de condicions i procediments a seguir per a la sol·licitud, concessió i cobrament dels ajuts que atorgui l'Ajuntament de Prats i Sansor a les activitats del CEIP Sant Serni de Prats i Sansor.

Es considera subvencionable el cost de les activitats escolars, esportives, sortides o material escolar que es realitzin dins l'àmbit del projecte escolar de l'escola CEIP Sant Serni en funció de la participació dels alumnes.

Beneficiaris

Tenen la condició de beneficiaris/àries de les subvencions els residents al municipi de Prats i Sansor amb fill al seu càrrec, que cursin estudis de caràcter obligatori de primària, que reuneixin les condicions següents:

a) Que tant els pares o pare/mare que tinguin o tingui la custodia legal, com el nen o la nena siguin residents al municipi de Prats i Sansor durant l'exercici pel qual es tramita la subvenció.

b) Que el nen o la nena siguin matriculats en un curs d'ensenyament obligatori de primària al CEIP Sant Serni del municipi de Prats i Sansor.

c) Que cap membre de la unitat familiar tingui deutes pendents amb l'Ajuntament de Prats i Sansor.

Import

L'import de la subvenció pel curs escolar 2014-2015 és de 800 euros que serà repartida pels alumnes residents en el municipi de Prats i Sansor, en funció de la seva participació en les activitats i amb un màxim de 200 euros per alumne i curs. En cap cas, la totalitat de l'ajut rebut pot superar el cost real de les activitats subvencionades i de la part pagada per les famílies.

En el supòsit de romanents de l'ajut, l'Ajuntament podrà decidir el seu destí dins l'àmbit escolar.

Procediment de concessió

Els serveis administratius de l'Ajuntament hauran de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts.

El/la regidora d'Educació avaluarà les sol·licituds presentades i formularà la proposta de resolució del procediment expressant si la sol·licitud pot ser estimada, desestimada o s'ha de tenir per desistida, així com la quantia que es proposa d'atorgar.

L'òrgan competent per resoldre el procediment és l'Ajuntament Ple.

Justificació

El pagament de la subvenció s'efectuarà, amb caràcter general, contra la presentació de la justificació del pagament de les activitats efectuades pels alumnes per part de la direcció de l'escola, mitjançant una certificació acreditativa.

La subvenció es farà efectiva mitjançant xec bancari que es lliuraran a l'Ajuntament de Prats i Sansor, en horari d'oficina. Els xecs hauran de ser recollits pels pares, representants legals o tutors, amb la presentació d'un document identificatiu.

Obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions dels beneficiaris de subvencions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, els interessats en l'atorgament estan obligats a:

a) Facilitar tota la informació demanada de forma veraç. Quan es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades, l'ajut atorgat quedarà sense efecte i es procedirà al reintegrament de les quantitats abonades.

b) Les subvencions atorgades hauran estat emprades en la consecució de la finalitat que motiva la seva concessió de conformitat amb allò que s'estableix en la present ordenança. L'incompliment d'aquesta obligació de manera clara i constatada comportarà la denegació de la subvenció envers el següent curs acadèmic així com el retorn de la quantitat indegudament percebuda.

D'acord amb la legislació vigent, l'efectivitat de l'esmentada subvenció restarà subjecta a l'acceptació d'aquesta i les condicions amb que s'ha concedit, sense reserves pel beneficiari.

El fet de rebre aquests ajuts no dóna per suposat que es converteixin en un dret de per vida, tenen caràcter voluntari i eventual i per tant, no seran invocats com a precedent.

Valoració de la subvenció

Pel curs escolar següent, es tindrà una reunió amb el Director de l'Escola Sant Serni, el regidor d'Ensenyament i el representant de l'AMPA per la valoració del present ajut. L'Ajuntament es compromet a estudiar i ajudar amb una quantitat pels alumnes del CEIP que visquin al municipi, si és viable pressupostàriament i necessari pel curs escolar següent.

Ajuts a la ZER Baridà-Batllia

L'Ajuntament pagarà per tots el alumnes del CEIP Sant Serni la quantitat que estipula la ZER Baridà- Batllia per cada Ajuntament en funció dels alumnes de l'escola del seu municipi, prèvia justificació i presentació de les previsions de despeses i ingressos del curs escolar.

Modificació o revisió de la concessió

Qualsevol circumstància no prevista en aquest acord serà resolta pel Ple de l'Ajuntament.

Prats i Sansor, 10 de novembre del 2015

L'alcalde, Jordi Rosell Ginesta

------

Escuelas
Material escolar
Deporte
Libros de texto
Familia
Transporte
Transporte y vehículos
Estudios