Edicte de les Bases d'ajuts de menjador, curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Lleida de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per Decret de Presidència número 120/2017 s'han aprovat inicialment les Bases reguladores dels ajuts de menjador per necessitats socio-econòmiques del curs escolar 2017/2018. Es transcriuen a continuació per tal que en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació al BOP o al DOGC es puguin presentar al'legacions. En cas que no se'n presentin l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

BASES

per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'Ensenyaments obligatoris i de Segon cicle d'Educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs 2017-2018

1. Objecte

L'objecte d'aquestes Bases és l'atorgament d'ajuts individuals de menjador, en espècie, per alumnes d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, usuaris del servei de menjador dels Centres escolars de la comarca del Segrià, als quals no correspongui la gratuïtat del servei de menjador amb caràcter preceptiu i d'acord amb els criteris comuns rebuts mitjançant correu electrònic el 7 de març de 2017 del Departament d'Ensenyament per a tots els Consells comarcals.

2. Normes generals

L'ajut individual l'ha de sol'licitar la família mitjançant el model corresponent, que estarà a la seva disposició al centre escolar, al Consell Comarcal del Segrià o bé al Web: http://www.segria.cat. La presentació de la sol'licitud implica l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells comarcals receptors, en el cas que hi hagi un trasllat d'alumne/a. La presentació de la sol'licitud implica l'autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin sol'licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar, la qual haurà d'estar degudament signada pels majors d'edat i el volant de convivència i qualsevol altra documentació.

Per a l'atorgament de l'ajut es tindrà en compte la situació econòmica i social, si escau, de tots els membres de la unitat familiar, segons la documentació detallada en l'Annex I. Aquesta documentació s'haurà d'adjuntar a la sol'licitud i presentar-la al Registre General del Consell Comarcal del Segrià. En el cas que la documentació presentada en el curs 2016/2017 que s'indica a la sol'licitud sigui vigent i no hagi sofert modificació, caldrà declarar-ho a la sol'licitud.

S'admetran les sol'licituds presentades per situacions sobrevingudes. Per tal que la nova situació econòmica pugui ser tinguda en compte serà necessari que el sol'licitant exposi i acrediti documentalment la realitat dels fets causants de la nova situació. En aquest sentit, es consideraran sol'licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al'leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol'licitant l'admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Nova matrícula.

- Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció de serveis socials.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol'licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Els Centres escolars on els alumnes, beneficiaris de l'ajut, causin baixa hauran de notificar la data de baixa de l'alumne al Consell Comarcal, així com els centres de la comarca del Segrià que donen d'alta a aquests alumnes hauran de notificar la data de la mateixa al Consell Comarcal del Segrià.

3. Beneficiaris

Són els subjectes beneficiaris els alumnes d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Segrià.

4. Finançament

L'atorgament de l'ajut està condicionat a la disponibilitat pressupostària determinada segons l'addenda econòmica establerta amb el Departament d'Ensenyament.

Per a l'atorgament de l'ajut es tindran en compte els criteris exposats en l'Annex II, que seran valorats per l'equip tècnic d'ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Segrià.

L'ajut atorgat pel Consell Comarcal del Segrià a favor del menor beneficiari especificat a resolució és de caràcter personal i intransferible. El canvi d'alumnes entre centres de la comarca, comportarà, si escau l'adequació de l'ajut al preu del nou centre escolar.

5. Compatibilitats

L'ajut serà compatible amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas l'import de l'ajut concurrent no podrà superar el cost del servei de menjador.

Procediment

El Consell Comarcal publicarà l'edicte corresponent a les Bases en el BOP i en el DOGC (en extracte) i en el Tauler d'anuncis electrònic del Consell Comarcal del Segrià per un termini de 20 dies hàbils, als efectes de la seva exposició pública. En cas que no hi hagi reclamacions les Bases s'entendran aprovades amb caràcter definitiu.

L'atorgament o denegació de les ajudes es farà mitjançant un Decret de la Presidència una vegada valorades les sol'licituds d'acord amb els criteris específics en l'Annex II i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l'addenda econòmica pel curs corresponent del Conveni signat entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià, per a la delegació de competències en la gestió d'ajuts escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i altres prestacions en matèria d'ensenyament.

El termini màxim per resoldre serà de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol'licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini tindrà caràcter desestimatori.

En el cas que el sol'licitant autoritzi la notificació a través de SMS, la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut també es farà per aquest mitjà, d'acord amb el número de telèfon facilitat pel sol'licitant a efectes de notificació.

La notificació per SMS substituirà a la notificació postal.

La resolució de l'atorgament que posarà fi a la via administrativa també serà publicada a l'E-Tauler/portal de la transparència del Consell Comarcal. Els Centres escolars rebran una llista amb els alumnes amb l'ajut atorgat.

6. Protecció de dades

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals facilitades pels sol'licitants d'aquests ajuts seran incloses dins un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Consell Comarcal del Segrià, per poder dur a terme la gestió d'aquest programa.

El titular autoritza el tractament i conservació de les seves dades i autoritza també al Consell Comarcal del Segrià i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè pugui demanar informació a l'Agència Tributària i altres administracions públiques per poder atorgar la concessió dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques sempre i quan sigui possible pel Consell Comarcal del Segrià.

L'interessat/da autoritza al Consell Comarcal del Segrià i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o Organisme sempre que així ho requereixi expressament pel compliment de les seves obligacions específiques.

El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit al Consell Comarcal del Segrià qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades i podrà, en qualsevol moment, exercir el dret d'accés, rectificació, cancel'lació i oposició segons els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 al responsable del fitxer, Consell Comarcal del Segrià, amb domicili a carrer del Canyeret, 12, 25007 Lleida.

7. Justificació i forma de pagament l'ajut atorgat

- En el cas de centres en que el servei de menjador es gestiona per mitjà d'empreses contractades pel Consell Comarcal del Segrià:

La justificació es farà amb la presentació mensual de les factures corresponents amb el llistat d'alumnes amb ajuts i on es concreti els dies en què cadascun/a ha utilitzat el servei de menjador.

El pagament es farà a l'empresa prestadora del servei.

- En el cas de centres on el servei de menjador es gestionat per les Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPES):

La justificació es farà per certificat trimestral del director del centre on consti el nom de l'alumne/a amb els dies que ha assistit al menjador, import cost/dia menú, percentatge de l'ajut i l'import a cobrar. També s'haurà de fer constar en el certificat el número de Decret d'atorgament de l'ajut, els imports totals per nivell d'ensenyament i l'import total dels ajuts.

Les ajudes atorgades als beneficiaris es faran efectives a les AMPES.

- En cas de centres on el servei de menjador es gestionat pels ajuntaments:

La justificació es farà per certificat trimestral del director del centre on consti el nom de l'alumne/a amb els dies que ha assistit al menjador, import cost/dia menú, percentatge de l'ajut i l'import a cobrar. També s'haurà de fer constar en el certificat el número de Decret d'atorgament de l'ajut, els imports totals per nivell d'ensenyament i l'import total dels ajuts.

Les ajudes es pagaran als ajuntaments.

- En el cas de Centres escolars amb gestió pròpia (centres privats concertats):

La justificació es farà per certificat trimestral del director del centre on consti el nom de l'alumne/a amb els dies que ha assistit al menjador, import cost/dia menú, percentatge de l'ajut i l'import a cobrar. També s'haurà de fer constar en el certificat el número de Decret d'atorgament de l'ajut, els imports totals per nivell d'ensenyament i l'import total dels ajuts.

8. Utilització dels imports dels ajuts

Ells pares o tutors legals dels alumnes beneficiaris, podran decidir la manera d'utilitzar els imports de l'ajut. Els Centres escolars comunicaran al Consell Comarcal del Segrià els alumnes que compacten els ajuts. Això comporta que:

- Que l'alumne beneficiari pot dinar tots els dies del curs escolar, d'acord amb la disponibilitat pressupostària, aportant la part diària que falta per finançar la totalitat del menú, excepte en els dies o períodes de jornades intensives d'acord amb les instruccions del Departament d'Ensenyament.

- L'alumne beneficiari pot agrupar l'import de l'ajut, a fi i efecte que pugui dinar gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut (d'acord amb la disponibilitat pressupostària i sempre en el mateix curs escolar). Si la família opta per agrupar l'ajut, s'haurà de mantenir aquesta opció durant el curs escolar corresponent per motius de serveis socials o canvi de situació familiar justificat per la família.

Els dies d'agrupació dels imports dels ajuts hauran de ser els mateixos per tots els alumnes d'un mateix centre excepte casos motivats per serveis socials.

9. Revocació

En els supòsit que es comprovi que el beneficiari de l'ajuda incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes Bases o la no utilització finalista de l'ajuda, el Consell Comarcal podrà revocar o suspendre l'ajuda que va concedir en el seu dia.

Els alumnes que se'ls concedeixi l'ajut de menjador i no l'utilitzin sense causa justificada, durant 5 dies seguits o de forma discontínua en el període d'un mes, pot ser causa de revocació d'aquest ajut per part del Consell Comarcal del Segrià.

Disposició addicional

La documentació justificativa que es relaciona en l'article 7 és la mateixa que es requereix pels ajuts individuals de menjador per desplaçament obligatori. Aquests ajuts no estan en l'àmbit de les presents Bases.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col'lectiu, per obtenir la condició de becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. S'exclou d'aquestes Bases l'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normatives referents a subvencions

ANNEX I

Documentació obligatòria

- Model normalitzat de sol'licitud. En cas de custòdies compartides caldrà que cada progenitor custodis presenti la sol'licitud pels dies que tingui al seu càrrec l'alumne/a sol'licitant de l'ajut.

- Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, degudament signada pels majors d'edat i indicant nom, cognoms i NIF/NIE, o en el cas de no disposar-ne certificat de naixement o llibre de família.

- En el cas del sol'licitant, s'haurà d'informar de l'IDALU (codi identificador únic de cada alumne/a)

Documentació obligatòria en casos de percebre rendiments no tributables o exempts

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d'adjudicació.

Documentació complementària

Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar, si s'escau:

- Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

- Monoparentalitat: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

- Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

- Discapacitat de l'alumne o alumna o germans: s'acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

- Les persones que rebin ajut de lloguer: certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials.

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament.

- Casos de separació/divorci: conveni regulador, sentencia de divorci o l'acta final de mediació del departament de justícia. En cas d'impagament de la pensió d'aliments regulada en el conveni cal presentar la denúncia corresponent o declaració jurada de com no es rep la pensió.

- Només pels que correspongui acreditar la distància del domicili al centre de mínim 3 km o 25 minuts de durada mitjançant vehicle: cal adjuntar una fitxa de google maps (o similar) que reflecteixi l'itinerari més curt i/o per via principal.

- En cas de no disposar de NIF/NIE i de disposar de passaport s'haurà d'adjuntar un informe social justificant clarament la situació econòmica del nucli familiar.

Aclariment

L'equip tècnic dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Segrià es pot reservar el dret a sol'licitar la documentació complementària necessària, per tal de valorar la situació actual de necessitat. També podrà concertar entrevistes amb les famílies sol'licitants.

ANNEX II

Criteris per a la concessió d'ajuts individuals de menjador curs 2017-2018

Per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador es tindrà en compte la situació socioeconòmica de la unitat familiar i quan s'escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració especifica dels serveis socials, d'acord amb el següent:

a) Valoració del nivell de renda de la unitat familiar: a.1) Deduccions de la renda familiar

Calculada la renda familiar a efectes de l'ajut segons estableixen les Bases, s'aplicaran les següents deduccions:

- El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

- La quantitat de 500,00 euros per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat.

Que l'alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l'educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada i pel que fa a l'educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent, per manca d'oferta educativa, també s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

b) Valoració de situacions específiques de la unitat familiar:

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'Organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.

- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

- Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts.

- Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts.

- Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts.

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans de fins a un 33%, li correspon 1,5 punts.

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans de més d'un 33%, li correspon 3 punts.

- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins a 3 punts.

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

c) Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social 10 punts

- Situació de risc social greu 15 punts

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol'licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

A l'efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en compte les següents circumstàncies:

Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindrà en compte la ORDRE BSF/331/2013 de 18 de desembre per la qual s'aprova les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents (DOGC número 6530 de 30/12/2013) i les recomanacions proposades pel Departament d'Ensenyament que són les següents:

Per situació de risc social: Observades en l'Infant:

- Absentisme escolar.

- Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats.

- Vestit inadequat i/o manca d'higiene.

- Dificultat d'adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions conductuals).

- Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de l'alimentació.

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

Observades en la família:

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

- Consum de tòxics.

- Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del menor.

- Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives.

- Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre d'acollida, etc.

- Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.

- Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional)

Per situació de risc social greu:

- Negligència greu.

- Maltractament psíquic.

- Maltractament físic.

- Abús sexual.

Situació econòmica de la unitat de convivència

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau el/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol'licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol'licitant de l'ajut, no obstant això tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

a) Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiars. a.1) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida

En casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol'licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests.

a.2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere

En aquests casos caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC número 5123, 2-5-2008).

En el cas de situacions de violència de gènere cal aportar un document en el que consti que la sol'licitant es atesa en un Servei d'acolliment i recuperació per a dones que es troben en situació de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec, fora del territori on es troben empadronades, aquest document acreditarà una situació de risc social greu (15 punt).

1. Càlcul de la renda familiar:

El Departament d'Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici del 2016 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2012, 2013, 2014 i 2015 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

b) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d'adjudicació.

c) A l'efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals. Així mateix, si s'escau, també es minorarà la quantitat de 500,00 euros per motius de durada del desplaçament i distància de l'alumne.

d) En cas que no s'obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

1. Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 50%

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

Primer adult (sustentadors principals)............................................................................................9.667,30 euros

Segon adult (sustentadors principals)............................................................................................4.833,60 euros

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals........................2.416,80 euros Per cada nen/a de la unitat familiar................................................................................................2.900,20 euros

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les Bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut d'un 50 % del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament o de l'ajut màxim establert del Departament d'Ensenyament en el cas dels Centres escolars privats concertats.

Aquest llindar s'estableix com a requisit d'accés a la convocatòria. Les sol'licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

2. Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100%

El llindar de renda és del 60 % de l'establer per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una puntuació igual o superior a 15 punts entre els àmbits b i c. Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les Bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s'atorgarà un ajut del 100 % de l'ajut del menjador autoritzat pel Departament d'Ensenyament o del preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament en el cas de Centres escolars privats concertats.

3. Llindar de renda tram garantit d'ajut del 100% per alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual a 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l'Òrgan competent.

4. Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos del tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 euros:

- Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

- Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicat els ingressos totals de les activitats, el percentatge de participació d'aquestes.

5. Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 euros.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 euros dels premis, en metàl'lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i

bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2016.

6. Llindar de valors cadastral de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en que la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,36 els revisats el 2014.

Per 0,38 els revisats el 2015.

Per 0,38 els revisats el 2016.

7. Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en que la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

Lleida, 20 de març de 2017

La presidenta, María José Invernón Mòdol

Escuelas
Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Infancia
Discapacidad
Alquiler de vivienda
Ampas
Tercera edad
Educación
Justicia
Nacimiento, adopción y acogimiento
Transporte escolar
Familia monoparental
Actividades económicas