Edicte de convocatòria i bases per a la concessió d'unes ajudes - Boletín Oficial de Lleida de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 17/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

En la sessió de 2 de març de 2015, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat inicialment les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca de la Cerdanya.

De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals s'exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal, a l'efecte que els interessats puguin consultar l'expedient i, si escau, presentar les oportunes al·legacions. Cas que no se'n presentin durant l'esmentat termini d'informació pública, els acords provisionals es consideraran elevats a definitius automàticament.

Puigcerdà, 3 de març de 2015

El president, Ramon Moliner i Serra

------

Infancia