Edicte d'ampliació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura - Boletín Oficial de Girona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 16 de maig de 2017, ha aprovat l'ampliació de la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la Cultura, en l'anualitat 2017, el text de la qual es transcriu a continuació:

'PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 70.000,00 a l'aplicació pressupostària 500/3340/48000.

SEGON. Autoritzar l'ampliació de la despesa de la convocatòria en SETANTA MIL EUROS (70.000,00 ) per tal d'incorporar a la línia de subvencions per a la creació de públics per a la cultura.

TERCER. Redistribuir els crèdits pressupostaris de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, en l'anualitat de 2017, de la manera que es detalla tot seguit:

CONsIGNaCIÓ CONCEPTE IMPORT INICIaL () IMPORT FINaL () PREssuPOsTÀRIa 500/3340/46202 ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 70.000,00 70.000,00 500/3340/47902 ajuts a Indústries Culturals 10.000,00 10.000,00 500/3340/48000 ajuts de Cooperació Cultural entitats culturals 120.000,00 190.000,00 IMPORT TOTaL: 200.000,00 270.000,00 QuaRT. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a l'execució d'aquest acord i, en especial, per ordenar la publicació de les esmenes aprovades en aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona; i perquè, si cal, de conformitat amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir'.

Girona, 29 de maig de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

Cultura
Cultura e idiomas