Edicte d'aprovació de les bases d'ajuts municipals per al casal municipal d'estiu 2018 per a infants i joves de Sarrià de Ter - Boletín Oficial de Girona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:


L'Ajuntament de Sarrià de Ter reunit en sessió ordinària del 29 de maig de 2018, va aprovar amb el quòrum legalment establert el següent acord:

«Primer.- Aprovar les Bases de la convocatòria d'ajuts municipals per al casal municipal d'estiu 2018 per a infants i joves de Sarrià de Ter.

Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura dels documents derivats d'aquest acord per fer efectiu els presents acords.

Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases de la convocatòria d'ajuts municipals per al casal municipal d'estiu 2018 per a infants i joves de Sarrià de Ter al Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada s'hagi produït la seva aprovació definitiva, i inserir-ne una referència als taulers municipals.»

Sarrià de Ter, 31 de maig de 2018

Narcís Fajula i Aulet

Alcalde

Juventud
Colonias de vacaciones