Edicte d'aprovació de les bases especifiques reguladores d'unes subvencions - Boletín Oficial de Girona de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

El ple de la corporació reunit en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2015 va acordar aprovar:

Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions destinades al foment de l'activitat en l'àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran.

Segon.- Exposar-les al públic per termini de 20 dies hàbils, d'acord amb allò que determina l'article 124.2 del ROAS, mitjançant edicte publicat al BOP de Girona i inserit en el tauló d'edictes de la Corporació. Alhora una referència d'aquest anunci s'haurà de publicar en el DOGC.

Cas de que durant el període d'exposició pública no es presentin al·legacions s'entendrà que les mateixes han quedat definitivament aprovades. Efectuant-se la publicació del text íntegre de les mateixes amb indicació dels recursos pertinents.

Tercer.- Efectuar convocatòria per la concessió de subvencions destinades al foment de l'activitat en l'àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran.

Essent la data límit de presentació de sol·licituds fins el 31 de maig de 2015.

Quart.- Autoritzar a l'Alcaldia per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors'.

BASES ESPECÍFIQUES A ASSOCIACIONS INSCRITES EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS QUE REALITZIN ACTIVITATS EN MATERIA DE FESTES, JOVENTUT, ESPORTS, CULTURA I GENT GRAN 2015

1.- Objecte

Donar suport a les associacions inscrites en el Registre municipal d'Associacions que realitzin activitats en matèria de festes, joventut, esports, cultura i gent gran. 2.- Despeses subvencionables

Es podran subvencionar les despeses derivades de les activitats i del funcionament ordinari de les entitats, així com l'organització d'activitats o projectes extraordinaris que es presentin de forma puntual, a realitzar durant l'any 2015. 3.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 de març de 2015 a 31 de maig de 2015. · 4.- Destinataris. Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquest programa les associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Llers i inscrites en el Registre municipal d'Associacions. Les associacions que siguin beneficiàries d'una subvenció nominativa inclosa en el pressupost 2015, no podran obtenir una subvenció dins de la present convocatòria. 5.- Quantia de les subvencions

La quantia màxima destinada a aquesta línia de subvencions és de 8.000,00 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3340.48000. S'estableix un import màxim per associació de 2.200 6.- Criteris de valoració

El programa d'activitats proposat. Es valoraran la importància, la qualitat, la realització, els impactes i l'interès del projecte pel municipi. Fins a 40 punts. El pla de finançament i qualitat de la gestió. Es valorarà l'estructura de l'entitat i la viabilitat del projecte (recursos propis, percentatge demanat, altres recursos). Fins a 20 punts. La trajectòria de l'associació. Es valoraran la base social, la capacitat de convocatòria, la participació en les activitats del municipi i la generació d'una dinàmica de continuïtat. Fins a 20 punts. L'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular del projecte. Fins a 10 punts. La promoció de la cooperació entre associacions amb voluntat d'optimitzar esforços i recursos. Fins a 5 punts. L'ús de les noves tecnologies en la difusió de les activitats a subvencionar. Fins a 5 punts. 7.- Normativa reguladora.

En tot allò no preveuen expressament aquestes bases específiques o la convocatòria serà d'aplicació el que determinen l'Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Llers en la sessió de data 26.08.2013 i publicades en el BOP de Girona núm. 236 de data 11.12.2013; i subsidiàriament el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals aplicables. Llers, 6 de març de 2015

Carles Fortiana Costa

Alcalde

Fiestas Populares
Cultura
Tercera edad
Deporte
Nuevas tecnologías