Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions adreçades als ajuntaments i les associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG) - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, segons el text que es transcriu a continuació:

«Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per atorgar subvencions adreçades als ajuntaments i les associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG)

1. Definició de l'objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona a favor dels ajuntaments i les associacions de comerciants membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (en endavant, XMSG) per finançar accions i projectes de promoció i dinamització comercial.

Les accions i els projectes de promoció i dinamització comercial s'emmarquen en les línies de treball següents:

a) Foment dels productes de proximitat, frescos i/o temporada.

b) Campanyes de comunicació i difusió comercial.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva i convocatòria pública: s'analitzarà que les sol·licituds es presenten en el període que estableix la convocatòria i que compleixen els requisits establerts en les bases. Aquest procediment l'aprova la Junta de Govern.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

La petició s'haurà de formular per accions o projectes concrets de promoció dels mercats en algun dels àmbits descrits en el precedent. En cap cas se subvencionarà una petició de caràcter general.

Se n'exclouen les despeses d'inversions, les despeses corrents (lloguers, amortitzacions, consums...) i les despeses de personal. No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA que tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens o l'entitat sol·licitant de la subvenció.

El període d'execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d'aquestes bases:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XMSG.

b) Les associacions de comerciants adscrites a la XMSG que tinguin delegada la dinamització comercial dels mercats.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Només es podrà atorgar un ajut per unitat de mercat municipal. En cas de rebre més d'una petició es prioritzarà la de l'entitat local.

5. Manera de determinar la quantia de les subvencions

L'import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no podrà superar l'import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries ni, si escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions de les ampliacions seran les determinades específicament en cada convocatòria.

La subvenció cobrirà el 75 % del cost del projecte o l'acció presentat amb un topall màxim de 4.000 .

6. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria. En cas que el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, l'esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades electrònicament per la persona que representi legalment l'entitat o l'ajuntament.

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) en el moment de la publicació de la convocatòria.

La documentació que s'annexi a la sol·licitud s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, fotograies, memòries, etc. A cada sol·licitud es podrà adjuntar un màxim de deu arxius.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

-- Ajuntaments: EACAT. -- Entitats: e-TRAM. Els defectes de la sol·licitud s'han d'esmenar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han fet les esmenes oportunes, s'entendrà que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos en la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poder ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen al servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona.

Les actuacions d'instrucció comprenen:

-- La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. -- L'adequació de les sol·licituds conforme als criteris establerts en aquestes bases. -- La petició dels informes, la informació o l'assessorament que estimi necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta Una vegada revisades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà informe en el qual concretarà el resultat de la revisió efectuada.

El Servei de Promoció Econòmica - Diplab, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, haurà de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual haurà d'expressar la llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció i la quantia de la subvenció, així com la relació dels sol·licitants exclosos i la causa de l'exclusió.

La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

a) President:

-- El diputat de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona o la persona que delegui. b) Vocals:

-- El cap del Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona o la persona que delegui. -- Un tècnic del Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona, que actuarà com a secretari de la Comissió. La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

8. Procediment de resolució i notificació de sol·licituds

La proposta de resolució, amb la relació de tots els peticionaris, serà a sotmesa a consideració del president, el qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l'atorgament de les subvencions.

D'acord amb l'article 63 del Reglament de la Llei general de subvencions, l'òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a l'interessat perquè accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze dies. Una vegada l'interessat hagi acceptat la proposta, l'òrgan administratiu dictarà l'acte de concessió i el notificarà.

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

El president de la Diputació de Girona ha d'emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d'entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

9. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació.

10. Justificació

10.1. Manera de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació en el moment publicar la convocatòria, al qual hauran d'adjuntar la documentació següent:

-- Documentació acreditativa de la publicitat de l'actuació (tal com recull la base 21). En totes les actuacions subvencionades, així com en qualsevol acte de difusió, cal fer constar la publicitat institucional de la Diputació de Girona. Els beneficiaris que s'adeqüfin a les característiques del punt 20.g d'aquestes bases i siguin entitats també hi hauran d'ajuntar:

-- Tres ofertes de diferents proveïdors que acreditin que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. La documentació justificativa s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, fotograies (cal especificar-ne la resolució), memòries, etc. Cada justificació pot contenir un màxim de deu arxius.

La justificació s'haurà de signar electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

-- Ajuntaments: EACAT. -- Entitats: e-TRAM. A l'efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l'actuació subvencionada que, conforme a dret, s'hagin produït abans d'acabar el període d'execució, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

Només es podrà presentar un únic compte justificatiu.

En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o de completar-los en el termini de quinze dies hàbils.

Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva, d'acord amb l'apartat 12 d'aquestes bases.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calgui, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'hagin tingut en compte en la concessió, especialment l'import de la despesa subvencionable.

10.2. Termini

El termini per justificar les accions subvencionades s'establirà en la convocatòria corresponent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada hagi finalitzat, si no s'ha presentat la justificació, s'iniciarà el procediment de revocació de la subvenció.

10.3. Requeriment de la justificació

Un cop finalitzat el termini, si no s'ha presentat la documentació justificativa, s'iniciarà el procediment de revocació de la subvenció.

11. Pagament

El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable la persona responsable del Centre Gestor.

No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant una transferència bancària.

12. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona o dels organismes dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.).

13. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin han d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

14. Modificació de les subvencions

Una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

15. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l'obligació de retornar l'import rebut i pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que s'estableixen en aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. El Centre Gestor de Promoció Econòmica tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides i el president serà l'òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

16. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i aquest punt quedi degudament acreditat en la justificació.

Tampoc no se'n podrà concertar l'execució en els altres supòsits que preveu l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan l'entitat beneficiària sigui una associació de comerciants, podrà executar, totalment o parcial, les activitats subvencionades de la línia a mitjançant empreses o persones físiques vinculades a la mateixa entitat. En aquest cas, l'adquisició de producte agroalimentari per a les activitats subvencionades haurà de ser a preu de cost.

17. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

18. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

19. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l'activitat ja hagi estat duta a terme.

Si es generen suports documentals i d'informació relacionats amb les actuacions subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'apliquen les regles següents:

a) Si encara és possible complir l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a quinze dies i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s'han desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives sempre que permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi per al beneficiari s'ha de fixar un termini no superior a quinze dies per adoptar l'acte corresponent i se l'ha d'advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció.

20. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per executar l'obra, prestar el servei o lliurar el bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. En el cas que el beneficiari sigui una administració pública, caldrà l'aportació d'un certificat del secretari que acrediti que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. h) Els beneficiaris de la subvenció hauran de: -- Participar en una campanya conjunta acordada amb la Diputació de Girona. -- Assistir en dues reunions de treball anuals de la XMSG (tècnic i paradista) per acordar i coordinar la campanya conjunta i fer la valoració. 21. Principis ètics i de conducta

Els beneficiaris d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, s'han d'abstenir de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, pugui afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Els beneficiaris d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. d) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos. e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o l'ajut. f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. g) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per seguir i/o avaluar el compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa als beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.

22. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 23. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i l'execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

24. Vigència

Aquestes bases són vigents des de l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Aquestes bases deroguen les bases per atorgar subvencions adreçades als ajuntaments i les associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG) publicades en el BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president, se'n donarà compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona

L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases previst en l'article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.»

Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació; també se'n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Girona, 28 de novembre de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

Desarrollo económico
Dinamización comercial
Asociacionismo comercial
Comercio y marketing
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Productos agrarios