Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea, i de la convocatòria de l'any 2015 - Boletín Oficial de Girona de 24-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/02/2015 hasta 24/08/2015
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de febrer de 2015, va aprovar l'acord, la part dispositiva del qual és del tenor literal següent:

'PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea, segons el text que es transcriu a continuació:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I ALTRES ENS LOCALS, DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER COBRIR PART DELS COSTOS DE REDACCIÓ DE PROJECTES D'ALGUNES CONVOCATÒRIES FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA

1. Objecte

1.a) Aquestes bases tenen per finalitat regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea.

1.b) S'admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la Unió Europea, excepte dels fons estructurals i d'inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Sí que s'admetran els costos derivats de la redacció de projectes redactats d'acord amb l'objectiu de Cooperació territorial europea i amb l'Instrument europeu del veïnatge i del parternariat.

2. Naturalesa i procediment de concessió

Les subvencions objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació o en aquestes bases. Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista i no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria oberta tal com preveu l'article 59 del RLGS, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període establert en la convocatòria i establint-ne una prelació d'acord amb els criteris de valoració fixats en aquestes bases.

3. Despeses subvencionables

3.a- L'objecte a subvencionar és el cost de redacció del projecte a presentar en alguna de les convocatòries de la Unió Europea ­d'acord amb l'apartat b de la base primera- segons els formularis oficials aprovats per la Unió Europea o l'entitat en qui delegui.

3.b- Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i poden ser:

-Els honoraris de professionals externs.

-La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada econòmicament.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases tots els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona.

5. Determinació de l'import de les subvencions i graduació per incompliments

L'import de la convocatòria es fixarà en funció de la corresponent consignació pressupostària la qual cosa determinarà el nombre màxim d'ajudes que es podran concedir en cada convocatòria.

Les subvencions atorgades s'entendran fixades en l'import establert en la resolució de la concessió i no podran excedir de 5.000 ni del 80% del cost de l'actuació subvencionada.

Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a 'despesa a justificar' en l'acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a 'despesa a justificar'.

6. Criteris de valoració i import màxim de les subvencions

Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

En el cas que la sol·licitud compleixi el requisit fixat a l'apartat c d'aquesta base, la subvenció només la pot demanar un dels ens locals que presentin el projecte. D'altra banda, si es dóna el cas que es presenti un ajuntament amb un ens que en depengui o un consell comarcal, també, amb un ens que en depengui, només comptarà com a una entitat local.

7. Sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds roman obert des del moment de la publicació de la convocatòria corresponent i fins al 30 de setembre del mateix exercici pressupostari.

Les sol·licituds seran signades per l'interessat o pel legal representant de l'entitat.

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant els models normalitzats disponibles a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) per a cadascuna de les línies de subvenció, amb les següents modalitats:

- Presentació convencional: presentar-la al Registre General de la Diputació de Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. - Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar la documentació corresponent.

L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de la documentació requerida s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i ordenació de l'expedient per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases es realitzarà pel Servei de Programes Europeus d'aquesta Diputació.

L'examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora que, d'acord amb els criteris fixats en la base 6a, ha d'examinar les sol·licituds presentades des de l'inici del període de presentació de sol·licituds, llevat aquelles que hagin d'entendre's desestimades per silenci d'acord amb el previst a la Base 9a, i emetre una acta amb la proposta de resolució.

La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels següents membres:

President: El president de l'Àrea d'Acció Territorial

Vocals: El secretari general o persona en qui delegui

L'interventora de fons o persona en qui delegui

El cap del Servei de Programes Europeus

La Comissió Avaluadora s'haurà de reunir un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds que estableixi la corresponent convocatòria.

La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

En cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb alguns/es dels/de les sol·licitants, i recórrer a l'assessorament d'altres persones o institucions sobre l'abast dels projectes o actuacions.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total assignat en la convocatòria.

9. Resolució de les sol·licituds

La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a consideració de la Vicepresidència tercera, òrgan que resoldrà definitivament, en diversos actes, l'atorgament de les subvencions.

a) La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris als quals s'hagi desestimat la sol·licitud. b) La Vicepresidència tercera de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut dos mesos sense que s'hagi adoptat la resolució, s'entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu. 10. Acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que li siguin d'aplicació.

11. Justificació

El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades serà el 15 de desembre de l'any de la convocatòria. El termini anterior podrà ampliar-se en l'acord de concessió quan la durada previsible de l'execució de les actuacions subvencionades així ho requereixi.

La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models de comptes justificatius normalitzats acompanyats de la documentació establerta. Només quan la resolució de la concessió de subvenció ho prevegi expressament els beneficiaris podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s'executi la despesa subvencionada.

A l'efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les despeses imputables a l'activitat subvencionada que, conforme a dret, s'hagin fins el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

En el moment de la justificació, adjunt al compte justificatiu segons el model normalitzat de la Diputació de Girona, s'hi haurà d'afegir el formulari ­si està disponible- i la descripció del projecte d'acord amb els requisitsl de la Unió Europea per a la convocatòria per a la qual s'ha demanat l'ajut.

12. Deficiències en la justificació

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar-los o completar-los.

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir a l'entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

13. Pagament

Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, es procedirà per part de la Diputació a efectuar els pagaments totals o parcials de l'import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin i d'acord amb l'establert en l'acord de concessió. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu.

14. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

15. Subcontractació

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels que conformen l'execució de l'activitat subvencionada però les obligacions econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec del beneficiari de la subvenció.

16. Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació

Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Vicepresidència tercera, els peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de sol·licituds.

17. Modificació

Els beneficiaris no podran modificar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la subvenció atorgada.

Seran d'aplicació els supòsits i règim de modificacions de subvencions previstos a la Ordenança general de la Diputació.

18. Invalidesa, revocació i reintegrament

El Servei de Programes Europeus tramitarà els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Vicepresidència tercera de la Diputació adoptarà els acords de revocació o reintegrament.

19. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no es podrà concertar l'execució en els supòsits previstos a l'article 29-7 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

20. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com europeus, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

21. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció.

22. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l'objectiu, fer l'activitat que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justiicar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

23. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per:

- L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

- Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. - La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

- Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

24. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d'aquesta la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència

Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició final

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i restaran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

SEGON. Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i convocatòria única per a l'any 2015, per a l'atorgament de subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea, que es transcriu literalment tot seguit:

CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA I CONVOCATÒRIA OBERTA DE L'ANY 2015, PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS QUE CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I ALTRES ENS LOCALS, DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER COBRIR PART DELS COSTOS DE REDACCIÓ DE PROJECTES D'ALGUNES CONVOCATÒRIES FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA.

a) Objecte de la convocatòria

Subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea, any 2015.

b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinquanta-un mil euros (51.000,00 ). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona d'enguany que es detallen a continuació:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Es podran incrementar els crèdits anteriors amb les modificacions pressupostàries que es puguin aprovar durant l'exercici, i mitjançant la modificació d'aquesta convocatòria i la seva publicació al BOP.

En cas que en una tipologia d'entitats locals no s'esgoti el crèdit previst en l'aplicació pressupostària corresponent podrà incrementar, proporcionalment a les sol·licituds presentades, el crèdit de les altres tres aplicacions.

c) Termini de presentació de sol·licituds

Començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 30 de setembre de 2015, i s'haurà d'efectuar presentant el model establert per la Diputació.

d) Períodes, termini de resolució i notificació

La Vicepresidència tercera de la Diputació de Girona resoldrà les sol·licituds presentades a la present convocatòria que constarà d'un únic període d'acord amb el punt anterior.

La Vicepresidència tercera de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució.

e) Règim de recursos

L'acord de resolució de la convocatòria posarà i a la via administrativa i s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

f) Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web de la Diputació.

TERCER. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l'exercici de 2015 per un import màxim de cinquanta-un mil euros (51.000,00 ) distribuït de la següent manera:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

QUART. Sotmetre les bases i la convocatòria esmentades a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

CINQUÈ. Derogar les bases anteriors, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona dut a terme el 23 de setembre de 2014 i publicades en el BOP de Girona, núm. 185, del 29 de setembre de 2014.'

Girona, 19 de febrer de 2015

Joan Giraut i Cot

President

Desarrollo rural