Edicte d'aprovació de les bases especifiques reguladores de les subvencions per a activitats de rellevància per a la ciutat de Girona - Boletín Oficial de Girona de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local en sessió d'11 de maig de 2018 va aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a activitats de rellevància per a la ciutat, que se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies a l'efecte que puguin haver-hi al·legacions amb la previsió de que si no se'n presenten les bases es consideraran aprovades definitivament.

BASES ESPECÍFIQUES PER A SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DE RELLEVÀNCIA PER A LA CIUTAT DE GIRONA

1. Objecte de la subvenció

L'objecte de la subvenció és donar suport a la realització d'activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l'esperit tecnològic i científic. Entre d'altres, i sense que sigui una llista tancada, poden ser celebracions d'aniversaris, publicacions, actes comunicatius, festes populars i tradicionals, festivals, activitats que promoguin la ciència i la tecnologia o activitats de promoció dels drets humans i l'educació en valors.

S'hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres convocatòries municipals.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

2. Beneficiaris

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques o entitats i associacions sense finalitat de lucre que promoguin qualsevol activitat objecte d'aquesta convocatòria.

3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries per a l'obtenció de la subvenció

a) Els sol·licitants que siguin persona jurídica, hauran d'acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten. b) Els sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona. c) Els sol·licitants han d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'adminisBOP-2018_0_99_4383 tracions i amb la Seguretat Social. d) Els sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l'article 13 de la LGS, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d'aquestes situacions. 4. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció

La concessió de la subvenció s'efectuarà mitjançant l'assignació d'una puntuació del projecte d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases, i s'assignarà subvenció a aquells projectes que hagin obtingut la puntuació mínima requerida (5 punts d'un total de 10) i fins a l'esgotament de la dotació pressupostària prevista.

a) Contingut, rellevància i qualitat de l'acció. 4 punts b) Complementarietat amb l'acció municipal. 3 punts c) Claretat i detall de la proposta i el seu finançament. 3 punts 5. Quantitat individualitzada de la subvenció

L' import de la subvenció sol·licitada per cada entitat serà com a màxim de 10.000 i no cobrirà l'import total del cost de l'activitat que se subvencioni.

Les subvencions a les quals fa referència la present convocatòria seran atorgades a càrrec del pressupost municipal de l'exercici corresponent.

6 Publicitat de les bases i resolució d'atorgament

6.1 Aquestes bases es publicaran al BOP, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Girona, al web municipal i al Portal de Transparència, així com una referència al DOGC. 6.2. La resolució d'atorgament es farà pública, igualment, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Girona, a través del web municipal i al Portal de Transparència. 7. Documentació a presentar amb les sol·licituds

a. Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris. b. Projecte de l'activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d'incloure, com a mínim, els següents apartats: justificació i objectius; descripció detallada; pla d'actuació i calendari; pressupost desglossat d'ingressos i despeses. En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, s'entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.

8. Procediment de concessió

8.1. Convocatòria

La concessió de les subvencions s'efectuarà en règim de concurrència competitiva i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan competent.

8.2. Publicitat

La convocatòria per a la concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i per conducte seu, se'n publicarà un extracte al BOP. Així mateix, serà publicada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal. 8.3. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran anar presentant al llarg de l'any, dins de cadascun dels períodes de selecció fixats a la convocatòria, i fins a esgotar la partida pressupostària corresponent a cada període de cada convocatòria, sense perjudici de les possibles ampliacions de la dotació que es puguin acordar durant la vigència de l'exercici pressupostari, d'acord amb l'art. 58.2 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.

Els beneficiaris que siguin persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d'entrada, les adreces de les quals es poden consultar a: www.girona.cat/ic

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada.

9. Òrgan instructor

9.1. El responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes serà l'alcalde o alcadessa.

9.2. L'òrgan col·legiat competent per a l'avaluació de les sol·licituds i l'informe ­ proposta de concessió serà una comissió de valoració formada per 3 membres designats entre els tècnics municipals, d'entre els quals es nombrarà un president i un secretari.

Les convocatòries designaran els membres que formaran la composició concreta d'aquestes comissions i podran preveure l'assessorament de persones externes referents dels àmbits de valoració, amb veu i sense vot.

10. Procediment d'atorgament

Rebudes les sol·licituds de subvenció dins de cada període selectiu, seran examinades i comprovades, i s'aprovarà una relació provisional d'admesos i exclosos, requerint-se, en cas contrari al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies subsani la falta de requisits o acompanyi els documents preceptius, advertint-lo que si no ho fes se'l tindria per desistit de la petició en els termes de l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. En tal cas, s'haurà de resoldre l'arxiu per desistiment mitjançant una resolució de l'òrgan instructor, a través de la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

La Comissió de Valoració, un cop comparades i valorades les sollicituds presentades, d'acord amb els criteris que es fixin a la convocatòria, emetrà un informe amb el resultat de l'avaluació i una relació ordenada de les sol·licituds segons la puntuació obtinguda.

No obstant, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sollicituds presentades que reuneixin els requisits establerts quan el crèdit consignat sigui suficient per a cada període selectiu.

Si al finalitzar l'últim període selectiu de cada convocatòria, un cop concedides les subvencions corresponents, resultés crèdit sobrant en les aplicacions pressupostàries destinades a aquest període, es podrà atorgar subvenció a les sol·licituds favorablement avaluades per la Comissió de Valoració en els procediments anteriors dins de la mateixa convocatòria, a les quals no s'hagués pogut atorgar la subvenció per esgotament de la dotació pressupostària, de tal manera que conformaran una llista única ordenada per ordre de puntuació.

L'informe de valoració de la Comissió de Valoració s'elevarà a l'òrgan Instructor, que formularà la proposta d'atorgament. La resolució provisional d'atorgament correspon a la Junta de Govern Local, i serà publicada a la web municipal i al tauler d'anuncis municipals, atorgant un període d'audiència de 10 dies per a al·legacions dels interessats.

En cas que no es presentin al·legacions, la resolució provisional s'entendrà definitiva. En cas que se'n presentin, un cop examinades s'emetrà resolució definitiva, amb un pronunciament exprés sobre l'estimació o desestimació de les al·legacions presentades de forma justificada.

El termini màxim per resoldre i notificar el procediment serà de sis mesos, comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Si en el termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la 3presentació de la sol·licitud de subvenció no s'ha notificat la resolució, aquesta s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

La notificació individual de tots els actes de tràmit i definitius que es produeixin en el marc de cada convocatòria, serà substituïda per la publicació dels mateixos en el tauler d'anuncis municipal i a la web municipal, en els termes de l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

10. Acceptació de l'ajut

La presentació de l'ajut pressuposa la seva acceptació. En cas contrari, un cop notificat el mateix el beneficiari en pot renunciar.

11. Forma de pagament

El pagament de la subvenció s'efectuarà en dos terminis:

a. El 75% en l'inici de l'activitat i prèvia acceptació de la subvenció. b. El 25% restant quan hagi finalitzat i s'hagi justificat l'activitat. 12. Modificacions del projecte

S'haurà de comunicar qualsevol canvi que s'introdueixi en l'activitat subvencionada, en el moment que aquest es produeixi. Qualsevol modificació de l'activitat haurà de comptar amb la conformitat de l'alcaldia/presidència, que s'atorgarà sempre que la modificació no suposi un canvi substancial de l'activitat subvencionada.

Per tal de modificar la concessió, és necessari que l'interessat presenti una sol·licitud a tal efecte abans que acabi el termini per a la realització de l'activitat.

13. Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons rebuts Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l'execució dels projectes que s'establirà a cada convocatòria.

El compte justificatiu inclou:

a. Memòria justificativa del projecte i activitats realitzats, en compliment de les condicions de la subvenció concedida. b. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d'emissió de la factura. c. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. Es podran considerar com a despeses indirectes i/o de manutenció fins a un 10% de l'import total del projecte.

15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres àrees de l'Ajuntament, administracions o ens públics i/o privats.

En cap cas, l'import de la subvenció concedida no podrà ser de quantia tal que amb concurrència amb altres subvencions publiques i/o privades, superi el cost total del projecte d'activitat subvencionat.

Els beneficiaris hauran de comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció pública o aportació privada concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

16. Incompliment i reintegrament

L'incompliment de les obligacions imposades per aquestes bases a les entitats beneficiàries, si són constitutives d'infracció segons la tipificació establerta als arts. 56, 57 i 58 de la Llei General de Subvencions, donarà lloc a la tramitació del corresponent expedient sancionador i establiment de les sancions corresponents, o bé el reintegrament en els casos legalment establerts, d'acord amb la Llei General de Subvencions.

17. Legislació aplicable

- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015. - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament. Girona, 14 de maig de 2018

Marta Madrenas i Mir

Alcaldessa

Fiestas Populares
Ciencia
Tecnología