Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per elaborar documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d'acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, segons el text que es transcriu a continuació:

«Bases reguladores de subvencions per elaborar documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d'acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE.

1. Definició de l'objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona per finançar l'elaboració de documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d'acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori.

Els plans de desenvolupament local són una eina de planificació estratègica que inclou l'anàlisi de l'entorn i permet trobar el posicionament específic de cada territori o en un àmbit sectorial determinat; per tant, resulten fonamentals per establir els objectius estratègics d'un territori.

Aquesta subvenció vol fomentar diagnosis territorials per prendre decisions polítiques emmarcades en el desenvolupament local amb l'objectiu que a la demarcació de Girona s'impulsin projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica i vocació de continuïtat.

Es consideren documents de planificació:

a) Redacció de diagnosis, planificació, seguiment i promoció de projectes estratègics territorials que tinguin impacte en el desenvolupament local i en la generació d'ocupació.

b) Redacció de plans d'acció sectorials identificats com a estratègics pel territori.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria, que ha d'aprovar la Junta de Govern, i s'establirà una prelació d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.

Es consideren despeses subvencionables:

-- Els serveis professionals externs per redactar documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local, definits en l'apartat 1. -- La remuneració de personal tècnic contractat per dur a terme l'actuació sol·licitada. No es subvencionen les despeses següents:

-- Les despeses de personal propi i les actuacions derivades de la diagnosi i/o l'estudi. -- Els programes, els projectes o els serveis prestats per entitats pertanyents al sector públic, diferents de la sol·licitant, previstes per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Queden excloses d'aquesta prohibició les cambres de comerç. -- Els imports satisfets en concepte d'IVA que tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció. El període d'execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d'aquestes bases les entitats següents:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.

b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.

c) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d'un o de diversos ajuntaments.

d) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d'un consell comarcal.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Manera de determinar la quantia de les subvencions

L'import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no pot superar l'import del crèdit assignat en la convocatòria ni, si escau, en les ampliacions que s'acordin.

Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds. Cada sol·licitud s'avaluarà d'acord amb els criteris establerts en el punt 6, i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l'import de la subvenció que s'atorgarà, així com el percentatge que representa en el pressupost de l'activitat o el projecte. L'import de la subvenció concedida correspondrà al 75 % del pressupost presentat amb un import màxim de 15.000 per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

6. Contingut mínim del document de planificació en l'àmbit del desenvolupament local

Els estudis que se subvencionin en el marc d'aquestes bases hauran de tenir, com a mínim, el contingut següent:

1. Preàmbul que inclogui una exposició dels motius, les entitats i els actors que hi han participat i la metodologia emprada per elaborar-lo. 2. Anàlisi i diagnosi de la situació del territori o sector objecte d'actuació utilitzant dades socieoeconòmiques de fonts oficials, preferentment del Sistema d'Informació Socioeconòmica Local (XIFRA), l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) o l'Observatori del Treball i Model Productiu, entre d'altres. 3. Descripció de la metodologia i dels instruments metodològics utilitzats per a la diagnosi. 4. Objectius: situació que s'espera aconseguir i mantenir a conseqüència del projecte. Han de ser realistes i estar definits de manera concreta i verificable. 5. Activitats i resultats previstos: accions concretes i específiques que es proposen per executar el projecte i produir resultats. 6. Pressupost: cost estimat per desenvolupar i executar les activitats que conformen el projecte. 7. Indicadors de seguiment: definició dels indicadors (directes o indirectes) per esbrinar fins a quin grau es van assolint els resultats. 8. Cronograma d'execució: representació en forma de seqüència temporal de les fases d'execució del projecte i les activitats previstes. 7. Criteris de valoració

Els criteris per valorar la sol·licitud són els següents:

1. Grau de qualitat tècnica de la proposta (80 punts): -- Que la realització de l'acció tingui per objectiu millorar el posicionament de sectors estratègics i/o afavorir la diversificació de l'activitat productiva del territori. -- Que l'acció compti amb el suport, degudament acreditat, d'altres actors públics i privats i/o dels agents econòmics i socials del territori objecte d'actuació. -- Que la memòria descriptiva de l'acció contingui tots els elements previstos convenientment descrits i siguin coherents entre si. 2. Situació socioeconòmica del territori (fins a 20 punts): Quan l'índex d'envelliment i la taxa d'atur registrat de l'entitat sol·licitant estiguin per sobre de la mitjana de la demarcació de Girona, cadascun d'aquests apartats es puntuarà amb 20 punts. Per fer la comparació es prendran com a referència els indicadors següents de la demarcació de Girona, segons el XIFRA: -- Índex d'envelliment de la província de Girona, amb dades del padró continu de l'últim any disponible (10 punts). -- Taxa d'atur registrat: mitjana de la demarcació de Girona, amb dades de l'últim mes d'octubre disponible (10 punts). Per poder obtenir subvenció cal obtenir un mínim de 60 punts.

Les sol·licituds s'ordenaran per ordre de puntuació i, un cop ordenades, es farà el repartiment d'acord amb l'import que se sol·liciti i el finançament màxim que s'hagi fixat, fins que s'acabi el crèdit destinat a la convocatòria. Les sol·licituds que quedin fora del repartiment romandran en llista d'espera.

8. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria i han d'estar signades electrònicament pel representant legal de l'ajuntament o entitat. En cas que el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

-- Ajuntaments: EACAT. -- Entitats: e-TRAM. Les sol·licituds es formalitzaran amb la documentació següent:

-- Formulari de la sol·licitud mitjançant el model normalitzat, que estarà disponible al web de la Diputació en el moment de publicar la convocatòria. -- Acord del ple o de l'òrgan competent que aprovi la necessitat de redactar un document de planificació en l'àmbit del desenvolupament local. -- Memòria descriptiva de l'actuació. Si escau:

-- Empresa, entitat o persona física que es proposa per dur a terme la diagnosi acreditada amb una memòria o un currículum que incorpori una relació dels principals serveis o treballs que ha realitzat en aquest àmbit. -- Cartes de suport, d'adhesió o de compromís de participació dels agents econòmics i socials de l'àmbit territorial de l'entitat sol·licitant. -- Proposta o oferta de serveis i pressupost degudament desglossat per conceptes. La documentació que s'annexi a la sol·licitud s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, fotograies, memòries, etc. A cada sol·licitud es podrà adjuntar un màxim de deu arxius.

Els defectes de la sol·licitud s'han d'esmenar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han fet les esmenes oportunes, s'entendrà que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos en la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen al Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona.

Les actuacions d'instrucció comprenen:

-- La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases. -- L'avaluació de les sol·licituds, efectuada d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases. -- La petició dels informes, la informació o l'assessorament que es considerin necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d'emetre un informe en què s'ha de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

El servei de promoció econòmica, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció i la quantia de la subvenció, així com la relació dels sol·licitants exclosos i la causa de l'exclusió.

La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

a) President:

-- El diputat de Promoció Econòmica - Diplab. b) Vocals:

-- El cap del Servei de Promoció Econòmica - Diplab o la persona que delegui. -- Un tècnic de Promoció Econòmica - Diplab o la persona que delegui. Si escau, se sol·licitarà assessorament a representants tècnics coneixedors de la promoció econòmica local provinents d'una diputació catalana, de la Generalitat, d'una universitat o d'un ens similar. Aquests representants seran retribuïts per cada sessió d'assistència efectiva, d'acord amb el que disposa el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

10. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació de Girona, el qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l'atorgament de les subvencions.

La resolució contindrà, si escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin obtingut la subvenció perquè s'hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, i caldrà indicar-hi la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renuncia a la subvenció, l'òrgan concedent pot acordar concedir la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d'acord amb l'ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

D'acord amb l'article 63 del Reglament de la Llei general de subvencions, l'òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a l'interessat perquè accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze dies. Una vegada l'interessat hagi acceptat la proposta, l'òrgan administratiu dictarà l'acte de concessió i el notificarà.

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

El president de la Diputació ha d'emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d'entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

11. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació

12. Justificació

12.1. Manera de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació en el moment de publicar la convocatòria, al qual hauran d'adjuntar la documentació següent:

-- Documentació acreditativa de la publicitat de l'actuació. -- Document de planificació en l'àmbit del desenvolupament local. La documentació justificativa s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries, etc. Cada justificació pot contenir un màxim de deu arxius.

La justificació s'haurà de signar electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

-- Ajuntaments: EACAT. -- Entitats sense personalitat jurídica, persones físiques i jurídiques, els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i d'altres: e-TRAM. A l'efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l'actuació subvencionada que, conforme a dret, s'hagin produït abans d'acabar el període d'execució, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

La justificació es farà en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció.

En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o de completar-los en el termini de quinze dies hàbils.

En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l'apartat 14 (compatibilitat, obtenció d'altres ingressos, etc.), superin la despesa efectiva.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calgui, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'hagin tingut en compte en la concessió, especialment l'import de la despesa subvencionable.

12.2. Termini

El termini per justificar les accions subvencionades s'establirà en la convocatòria corresponent.

12.3. Requeriment de la justificació

No es concediran ampliacions del termini de justificació.

Un cop finalitzat el termini, si no s'ha presentat la documentació justificativa, s'iniciarà el procediment de revocació de la subvenció.

13. Pagament

El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable del Centre Gestor.

No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d'haver presentat el compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant una transferència bancària.

14. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona o dels organismes dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.).

15. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin han d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

16. Modificació de les subvencions

Una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

17. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l'obligació de retornar l'import rebut i pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que s'estableixen en aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. El Departament de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà l'òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

18. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se'n podrà concertar l'execució en els altres supòsits que preveu l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

20. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

21. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l'actuació ja hagi estat duta a terme.

Si es generen suports documentals i d'informació relacionats amb les actuacions subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible complir l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a quinze dies i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s'han desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari s'ha de fixar un termini no superior a quinze dies per adoptar l'acte corresponent i se l'ha d'advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció. 22. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, cal aportar un certificat del secretari que acrediti que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa h) En compliment del que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 23. Principis ètics i de conducta

Els beneficiaris d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, s'han d'abstenir de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, pugui afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. d) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos. e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. g) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per seguir i/o avaluar el compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. h) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, seran d'aplicació el règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix l'article 84 pel que fa als beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.

24. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 25. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i l'execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

26. Vigència

Aquestes bases són vigents des de l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president, se'n donarà compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona

L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst en l'article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.»

Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació; també se'n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Girona, 28 de novembre de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

Desarrollo Local y Rural
Desarrollo económico
Comercio
Estudios
Empresa
Turismo y agencias de viajes
Turismo