Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), segons el text que es transcriu a continuació:

'Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

1. Definició de l'objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE per finançar accions i projectes de promoció econòmica.

Els projectes i les accions de promoció econòmica s'han d'emmarcar en el context dels àmbits de treball i les línies d'actuació següents:

a) Mercat de treball:

-- Millores formatives en l'àmbit ocupacional b) Teixit productiu:

-- Foment de l'esperit emprenedor -- Creixement i consolidació d'empreses -- Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d'activitat econòmica i vivers d'empreses) -- Assessorament a l'emprenedor -- Millora de la competitivitat empresarial (foment de l'associacionisme, estratègia empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, etc.) c) Sector comercial:

-- Cens d'activitat comercial -- Ordenació comercial -- Suport a la dinamització comercial En queden excloses les activitats relatives a l'organització de fires i mostres.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període que estableix la convocatòria, que ha d'aprovar la Junta de Govern, i s'establirà una prelació d'acord amb els criteris de valoració previstos en aquestes bases.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.

Són despeses subvencionables, degudament acreditades:

-- La remuneració de personal tècnic contractat específicament per dur a terme l'actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris. -- Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l'actuació sol·licitada. -- L'adquisició o el subministrament de material, i la publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l'actuació. El material amb una vida útil superior a un any es considerarà despesa corrent sempre que el seu valor no superi els 150 . -- Les primes d'assegurances contractades i necessàries per a la realització de l'actuació. Són despeses no subvencionables:

-- Els programes, els projectes o els serveis prestats per entitats pertanyents al sector públic, diferents de la sol·licitant, detallades en l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Queden excloses d'aquest precepte les cambres de comerç i les universitats. -- Les despeses estructurals de la sol·licitant (despeses de personal, lloguers, subministraments i consum general, etc.). -- Les subvencions atorgades a tercers. -- L'amortització de béns. -- Les hores extraordinàries, les vacances, els complements addicionals, els pagaments en espècie o els períodes de baixa del personal contractat. -- Els interessos deutors de comptes bancaris. -- Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals. -- Les despeses de procediments legals i judicials. -- Els impostos indirectes que siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda. -- L'adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. -- Els imports satisfets en concepte d'IVA que tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció. El període d'execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d'aquestes bases les entitats següents:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE. b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE. c) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d'un o diversos ajuntaments. d) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d'un consell comarcal. Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Manera de determinar la quantia de les subvencions

L'import de les subvencions que es distribuiran entre les sol·licitants no pot superar l'import del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria.

6. Criteris de valoració

Totes les entitats destinatàries de la subvenció podran optar a un import de 4.000 per a accions i projectes de promoció econòmica. El compliment dels requisits de prestació de serveis a, b i c d'aquest apartat permetrà sumar les aportacions addicionals, si escau, fins a la suma màxima que pot percebre una entitat, que s'estableix en 9.000 .

a) Els ens que acreditin la prestació del servei de creació i consolidació empresarial (igual o equivalent al Catalunya Emprèn) podran sumar un import addicional de fins a 1.000 .

La participació en la línia a del Catalunya Emprèn queda acreditada amb la resolució favorable, sigui individual o bé agrupada, corresponent a l'última convocatòria vigent.

També es valora el fet que l'entitat presti un servei equivalent al de Catalunya Emprèn mitjançant personal propi. En aquest cas, cal que es disposi d'un tècnic a temps complet amb una experiència mínima de tres anys en assessorament per a la creació d'empreses.

En el cas d'agrupacions, cadascuna de les entitats agrupades ha de tenir com a mínim l'equivalent a un tècnic a temps complet.

En ambdós casos, cal acreditar-ho, en presentar la sol·licitud, mitjançant un certificat del secretari de l'entitat.

b) Els ens que acreditin la prestació del servei d'allotjament empresarial temporal (vivers d'empreses i espais de cotreball) podran sumar un import addicional de fins a 1.000 .

La prestació d'aquest servei s'ha d'acreditar amb la titularitat del viver o l'espai de cotreball, o l'encàrrec de la gestió d'un viver d'empreses.

Així mateix, l'entitat s'ha de comprometre a mantenir actualitzada la informació en què es descriuen, entre d'altres, els espais comuns, els despatxos disponibles, les empreses allotjades, els serveis, els preus i les activitats de l'entitat en el portal web www.viversgi.cat durant l'any de publicació de la convocatòria.

c) Els consorcis de desenvolupament econòmic o promoció econòmica d'àmbit comarcal amb entitat jurídica pròpia podran sumar un import addicional de fins a 3.000 .

Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s'adeqüfin a l'objecte i l'objectiu de la convocatòria i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s'hi adeqüfin seran excloses per incompliment de requisits.

La quantitat global obtinguda no pot, en cap cas, sobrepassar el 80 % del pressupost total de l'acció o el projecte subvencionat.

Les certificacions acreditatives dels apartats anteriors es poden expedir en un sol document.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert en la convocatòria i han d'estar signades digitalment pel representant legal de l'entitat. En cas que el dia d'acabament del termini de presentació coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, que estarà disponible al web de la Diputació en el moment de publicar la convocatòria i que s'haurà de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

-- Ajuntaments i consells comarcals: EACAT. -- Entitats, empreses i altres: e-TRAM. La documentació que s'annexi a la sol·licitud s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, memòries, fotograies, etc. A cada sol·licitud es podrà adjuntar un màxim de deu arxius.

Els defectes de la sol·licitud s'han d'esmenar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han fet les esmenes oportunes, s'entendrà que la persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos en la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen al Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.

Les actuacions d'instrucció comprenen:

-- La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases. -- L'avaluació de les sol·licituds efectuada d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases. -- La petició dels informes, la informació o l'assessorament que es considerin necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

a) President:

-- El diputat de Promoció Econòmica-Diplab o el diputat que delegui. b) Vocals:

-- La cap del Servei de Promoció Econòmica-Diplab. -- Un tècnic de l'Àrea de Promoció Econòmica-Diplab. La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora haurà d'emetre un informe en què s'haurà de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

El Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, haurà de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la qual haurà d'expressar la llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció i la quantia de la subvenció, així com la relació de les sol·licitants excloses i la causa de l'exclusió.

9. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació, el qual resoldrà definitivament l'atorgament de les subvencions.

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

El president de la Diputació ha d'emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, les sol·licitants han d'entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

10. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació.

11. Justificació

11.1. Manera de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació en el moment de publicar la convocatòria, al qual hauran d'adjuntar la documentació següent:

-- Documentació acreditativa de la publicitat de l'actuació. -- La memòria dels projectes o les accions, en què consti, si escau, que s'han portat a terme les accions següents: · En el cas de les entitats que hagin percebut subvenció per a accions formatives, l'actualització del portal web de Formació en Xarxa promogut per la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/formacioenxarxa). · En el cas de les entitats que hagin percebut subvenció per a allotjament empresarial temporal (vivers d'empresa o espais de cotreball), l'actualització del portal web www.ddgi.cat/vivers, promogut per la Diputació de Girona. Els beneficiaris que s'adeqüfin a les característiques del punt 21.g d'aquestes bases també hi hauran d'adjuntar:

-- Certificat del secretari/a que acrediti que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. La documentació justificativa s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, memòries, fotograies, etc. A cada justificació es podrà adjuntar un màxim de deu arxius.

La presentació del formulari de la justificació ha de ser telemàtica i ha d'estar signat electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

-- Ajuntaments i consells comarcals: EACAT. -- Entitats, empreses i d'altres: e-TRAM. A l'efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l'actuació subvencionada que, conforme a dret, s'hagin produït abans d'acabar el període d'execució, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

La justificació s'ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció.

Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació, de manera que no superi el 80 % màxim subvencionable.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit que s'exposa en l'apartat 13, superin la despesa efectiva.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calgui, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'hagin tingut en compte en la concessió, especialment l'import de la despesa subvencionable.

En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o de completar-los en el termini de quinze dies hàbils.

11.2. Termini

El termini per justificar les accions subvencionades s'establirà en la convocatòria corresponent.

11.3. Requeriment de la justificació

No es concediran ampliacions del termini de justificació.

Un cop finalitzat el termini, si no s'ha presentat la documentació justificativa, s'iniciarà el procediment de revocació de la subvenció.

12. Pagament

El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del Centre Gestor.

No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona o dels organismes dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.).

14. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin han d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions

Una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, els peticionaris no podran reformular ni demanar un canvi de l'objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l'obligació de retornar l'import rebut i pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que s'estableixen en aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. El Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà l'òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se'n podrà concertar l'execució en els altres supòsits que preveu l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

19. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l'actuació ja hagi estat duta a terme.

Si es generen suports documentals i d'informació relacionats amb les actuacions subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'apliquen les regles següents:

a) Si encara és possible complir l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a quinze dies i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s'han desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari s'ha de fixar un termini no superior a quinze dies per adoptar l'acte corresponent i se l'ha d'advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció. 21. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, els registres, les diligències i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la normativa aplicable. g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en la normativa de contractes públics per a la contractació menor, el secretari ha d'acreditar amb un certificat que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 22. Principis ètics i de conducta

Els membres de les entitats beneficiàries i, en particular, els seus representants han d'adoptar una conducta èticament exemplar, s'han d'abstenir de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, pugui afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats o de lliure concurrència.

Els beneficiaris d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de la subvenció. b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. d) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflictes d'interessos. e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció. f) No oferir o facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. g) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per seguir i/o avaluar el compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, seran d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 24. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i l'execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència

Aquestes bases són vigents des de l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Aquestes bases deroguen les bases reguladores de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la XSLPE publicades en el BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president, se'n donarà compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte, previst en l'article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.'

Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació; també se'n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Girona, 28 de novembre de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

Desarrollo económico
Comercio y marketing
Dinamización comercial
Alquiler de vivienda
Ferias
Comercio
Turismo y agencias de viajes
Turismo