Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, segons el text que es transcriu a continuació:

'Bases reguladores per concedir subvencions de la Diputació de Girona per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat

1. Definició de l'objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona per finançar les actuacions de dinamització que afavoreixin el comerç de proximitat impulsades per agrupacions de comerciants dels municipis de la demarcació.

L'estratègia política en l'àmbit comercial local necessita la implicació i la participació del sector i dels agents que el representen. Les associacions, federacions i altres entitats sense ànim de lucre esdevenen actors rellevants en el desenvolupament del comerç local gràcies a les actuacions que desenvolupen. Per aquest motiu, cal donar suport a les entitats que creen, mantenen o consoliden un teixit comercial que fa possible la implementació de projectes en l'àmbit del comerç urbà, en el marc de les línies generals dissenyades conjuntament per l'ens local.

Els projectes i les accions s'han d'emmarcar en el context de les línies de treball següents:

1. Fomentar el producte de proximitat genuí. Estratègies que ajudin a fer visible un producte, un objecte, una matèria o un bé propi del municipi i que permetin valorar o distingir el territori gràcies a aquests elements. 2. Fomentar els punts de venda. Mesures de millora dels establiments en relació amb l'entorn on es troben (el municipi i els elements autòctons de promoció del territori) i accions que promoguin una experiència de compra exclusiva. 3. Potenciar l'entorn: millorar el teixit comercial urbà. Actuacions que tinguin en compte els espais físics on es troben els eixos comercials i que impliquin activament la resta d'agents locals (entitats del municipi com les escoles, les AMPA, les associacions de dones, les associacions de gent gran, etc.) perquè tinguin un impacte més gran. La petició s'haurà de formular per a accions o projectes descrits anteriorment. En cap cas se subvencionarà una petició de caràcter general.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període que estableix la convocatòria, que ha d'aprovar la Junta de Govern, i s'establirà una prelació d'acord amb els criteris de valoració previstos en aquestes bases.

Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.

Queden excloses de les despeses subvencionables les inversions, les despeses corrents (lloguers, amortitzacions, consums, etc.) i les despeses de personal.

Se n'exclouen, també, les despeses que es derivin de la implementació o el manteniment de targetes de fidelització (terminals TPV, targetes, programari i despeses de gestió), entenent que les ajudes s'han d'orientar cap a les campanyes, la dinamització dels espais i la promoció dels productes i del territori.

No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA que tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens o l'entitat sol·licitant de la subvenció.

El període d'execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases les associacions, federacions i altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants dels municipis de la demarcació per finançar actuacions de promoció i dinamització del comerç local.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Manera de determinar la quantia de les subvencions

L'import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no pot superar l'import del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds. Cada sol·licitud s'avaluarà d'acord amb els criteris establerts en el punt 6, i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l'import de la subvenció que s'atorgarà, així com el percentatge que representa en el pressupost de l'activitat o el projecte.

La subvenció cobrirà el 60 % del cost del projecte o l'acció presentat, amb un límit màxim de 2.500 .

6. Criteris de valoració

Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s'adeqüfin a l'objecte i l'objectiu de la convocatòria i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s'hi adeqüfin seran excloses per incompliment de requisits.

Les subvencions s'atorgaran als sol·licitants que obtinguin la millor valoració un cop aplicats els criteris objectius que es determinen en aquest apartat. La Comissió Avaluadora determinarà, en funció del nombre de participants i de les propostes presentades, la puntuació mínima requerida per atorgar les subvencions, que ha de ser superior a 45 punts.

Per tal de valorar les sol·licituds presentades, es tenen en compte únicament els criteris objectius següents, aplicats d'acord amb la ponderació indicada.

1. Si l'actuació dona valor al producte local, és a dir, promou la venda o el coneixement d'un bé o servei que té un valor per al consumidor i potencia la identitat del territori: 20 punts. 2. Si l'actuació fomenta el punt de venda, és a dir, l'associació o entitat aboca esforços perquè els establiments individuals millorin la imatge, l'atenció, etc., tenint en compte els atractius identitaris del municipi: 20 punts. 3. Si l'actuació millora els eixos comercials, és a dir, l'associació o entitat potencia campanyes i/o actuacions que procuren la millora dels eixos comercials i impliquen altres entitats locals municipals a millorar-los: 20 punts. 4. En funció del grau de participació econòmica de l'ajuntament o el consell comarcal, si escau (valorat sobre la part no subvencionada): fins a 20 punts.

-- Menys de 35 %: 5 punts.

-- Entre 35 % i inferior a 50%: 10 punts.

-- Entre 50% i inferior a 65 %: 15 punts.

-- A partir del 65 %: 20 punts. 5. En funció del grau de participació econòmica de l'associació amb recursos propis en el projecte (valorat sobre la part no subvencionada): fins a 20 punts.

-- Menys de 35 %: 5 punts.

-- Entre 35 % i inferior a 50%: 10 punts.

-- Entre 50% i inferior a 65 %: 15 punts.

-- A partir del 65 %: 20 punts. 6. En funció del grau de representativitat de l'entitat sol·licitant respecte als establiments existents en el seu àmbit territorial segons el Sistema d'Informació Socioeconòmica Local (XIFRA): fins a 20 punts.

-- Menys de 35 %: 5 punts.

-- Entre 35 % i inferior a 50%: 10 punts.

-- Entre 50% i inferior a 65 %: 15 punts.

-- A partir del 65 %: 20 punts. 7) Si les propostes incorporen aspectes innovadors, relacionats amb el territori, que aporten especial notorietat als valors del comerç local i que no s'han portat a terme amb anterioritat des de l'entitat sol·licitant, la durada d'aquestes propostes: fins a 20 punts. Els projectes s'ordenaran segons les puntuacions obtingudes. Els que, malgrat haver assolit una puntuació igual o superior als 45 punts, no obtinguin subvenció perquè s'hagi exhaurit la dotació pressupostària passaran a formar part d'una llista de prelació, i en el cas que algun dels projectes amb més puntuació renunciés a la subvenció se seguiria l'ordre de la llista per atorgar-la. Aquest fet serà possible si el procés de renúncia es produeix dins del primer mes a comptar de la data de recepció del trasllat de l'acord de concessió. Si la renúncia és posterior als trenta dies naturals després de la recepció del trasllat, el Centre Gestor anul·larà la reserva de crèdit corresponent. La llista de prelació s'activarà sempre que l'entitat garanteixi l'execució de la totalitat del projecte presentat en la sol·licitud.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar a la Diputació en el termini que s'estableixi en la convocatòria i han d'estar signades digitalment pel representant legal de l'entitat.

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model normalitzat que estarà disponible al web de la Diputació en el moment de publicar la convocatòria, acompanyat de la documentació annexa següent:

a) Estatuts de l'entitat sense ànim de lucre que presenta la sol·licitud. Si el Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab ja disposa d'aquest document i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-lo. b) Acreditació vigent de la inscripció registral de l'entitat. c) Declaració del regidor competent en matèria de comerç en què asseguri que el programa anual d'actuacions de l'entitat peticionària s'adequa a la política comercial municipal. La Diputació es reserva la facultat de sol·licitar més informació acreditativa en el cas que es consideri necessari.

Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud.

La documentació que s'annexi a la sol·licitud s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, memòries, fotograies, etc. A cada sol·licitud es podrà adjuntar un màxim de deu arxius.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

-- Ajuntaments: EACAT. -- Entitats sense personalitat jurídica, persones físiques i jurídiques, els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i d'altres: e-TRAM. Els defectes de la sol·licitud s'han d'esmenar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han fet les esmenes oportunes, s'entendrà que la persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos en la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases correspon al Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.

Les actuacions d'instrucció comprenen:

-- La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases. -- L'avaluació de les sol·licituds efectuada d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases. -- La petició dels informes, la informació o l'assessorament que es considerin necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

a) President:

-- El diputat de Promoció Econòmica-Diplab o el diputat que delegui. b) Vocals:

-- El cap del Servei de Promoció Econòmica-Diplab. -- Un tècnic de l'Àrea de Promoció Econòmica-Diplab. La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora haurà d'emetre un informe en què s'haurà de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

El Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, haurà de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la qual haurà d'expressar la llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció i la quantia de la subvenció, així com la relació dels sol·licitants exclosos i la causa de l'exclusió.

9. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació, el qual resoldrà definitivament l'atorgament de les subvencions.

La resolució contindrà, si escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin obtingut la subvenció perquè s'hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renuncia a la subvenció, l'òrgan concedent pot acordar concedir la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d'acord amb l'ordre de puntuació, sempre que la renúncia es produeixi dins del primer mes a comptar de la data de recepció del trasllat de l'acord de concessió, s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades i sigui viable dur a terme el projecte subvencionable. Si la renúncia és posterior als trenta dies naturals després de la recepció del trasllat, el Centre Gestor anul·larà la reserva de crèdit corresponent.

D'acord amb l'article 63 del Reial decret 887/2006, l'òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a l'interessat perquè accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze dies. Una vegada l'interessat hagi acceptat la proposta, l'òrgan administratiu dictarà l'acte de concessió i el notificarà.

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

El president de la Diputació ha d'emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d'entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

10. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació.

11. Justificació

11.1. Forma de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació en el moment de publicar la convocatòria, al qual hauran d'adjuntar la documentació següent:

-- Documentació acreditativa de la publicitat de l'actuació. Els beneficiaris que hagin contractat alguna despesa amb una persona física vinculada a l'entitat beneficiària també hi hauran d'adjuntar:

-- Documentació acreditativa que la despesa s'ha realitzat en condicions normals de mercat. Els beneficiaris que s'adeqüfin a les característiques del punt 21.g d'aquestes bases també hi hauran d'adjuntar:

-- Tres ofertes de diferents proveïdors que acreditin que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. La documentació justificativa s'ha d'agrupar en arxius de format PDF de 10 MB com a màxim seguint uns criteris de similitud: certificats, memòries, fotograies, etc. A cada justificació es podrà adjuntar un màxim de deu arxius.

La presentació del formulari de la justificació ha de ser telemàtica a través d'e-TRAM i s'ha de signar electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

A l'efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l'actuació subvencionada que, conforme a dret, s'hagin produït abans d'acabar el període d'execució, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

La justificació es farà en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció.

Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació, de manera que no superi el 60 % màxim subvencionable.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l'apartat 13, superin la despesa efectiva.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calgui, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'hagin tingut en compte en la concessió, especialment l'import de la despesa subvencionable.

En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o de completar-los en el termini de quinze dies hàbils.

11.2. Termini

El termini per justificar les accions subvencionades s'establirà en la convocatòria corresponent.

11.3. Requeriment de la justificació

No es concediran ampliacions del termini de justificació.

Un cop finalitzat el termini, si no s'ha presentat la documentació justificativa, s'iniciarà el procediment de revocació de la subvenció.

12. Pagament

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable de la persona responsable del Centre Gestor.

No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona o dels organismes dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.).

14. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin han d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions

Una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l'obligació de retornar l'import rebut i pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que s'estableixen en aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. El Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà l'òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i aquest punt quedi degudament acreditat en la justificació.

Tampoc no se'n podrà concertar l'execució en els altres supòsits que preveu l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

19. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s'entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l'activitat ja hagi estat duta a terme.

Si es generen suports documentals i d'informació relacionats amb les actuacions subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'apliquen les regles següents:

a) Si encara és possible complir l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a quinze dies i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s'han desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari s'ha de fixar un termini no superior a quinze dies per adoptar l'acte corresponent i se l'ha d'advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció. 21. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per executar l'obra, prestar el servei o lliurar el bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat prou entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. 22. Principis ètics i de conducta

Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, s'han d'abstenir de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, pugui afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Els beneficiaris d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. d) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos. e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. g) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per seguir i/o avaluar el compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa als beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions. d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

24. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i l'execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència

Aquestes bases són vigents des de l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Aquestes bases deroguen les bases per atorgar subvencions per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat publicades en el BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president, se'n donarà compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona

L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases previst en l'article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.'

Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació; també se'n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Girona, 28 de novembre de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

Desarrollo económico
Comercio
Comercio y marketing
Dinamización comercial
Ampas
Tercera edad
Consumidores y usuarios
Turismo y agencias de viajes
Turismo