Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, segons el text que es transcriu a continuació:

'Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic

1. Definició de l'objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l'Àrea de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona per al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic per impulsar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i possibilitat de ser transferits a altres llocs de la demarcació.

Les activitats subvencionables s'han d'emmarcar en el context dels àmbits de treball següents:

a) Consolidació empresarial.

b) Economia social i solidària.

c) Atracció d'inversió.

d) Dinamització de polígons d'activitat econòmica.

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període que s'estableix a la convocatòria, que ha d'aprovar la Junta de Govern, i s'establirà una prelació d'acord amb els criteris de valoració previstos en aquestes bases.

Les subvencions objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació o en aquestes bases.

3. Despeses subvencionables i període d'execució

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les condicions que determinin les bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Són subvencionables les despeses de naturalesa corrent que siguin necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades.

Es consideren despeses subvencionables:

-- La remuneració de personal tècnic contractat per dur a terme l'actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris. -- Les despeses de lloguer necessàries per dur a terme l'actuació sol·licitada.

-- L'adquisició o el subministrament de material, la publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l'actuació. El material amb una vida útil superior a un any es considera despesa corrent sempre que el seu valor no superi els 150 . -- Les primes d'assegurances contractades i necessàries per a la realització de l'actuació.

No es financen les despeses següents:

-- Diagnosis i estudis, o accions similars

-- Programes, projectes o serveis prestats per entitats pertanyents al sector públic, diferents de la sol·licitant, previstes per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Queden excloses d'aquesta prohibició les cambres de comerç. -- Despeses estructurals del sol·licitant (per exemple: despeses de personal, lloguers, subministraments i consums generals, entre d'altres) -- Subvencions atorgades a tercers

-- Amortització de béns

-- Hores extraordinàries, vacances, complements addicionals, pagaments en espècie o períodes de baixa del personal contractat -- Interessos deutors de comptes bancaris

-- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals

-- Despeses de procediments legals i judicials

-- Impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació els impostos personals sobre la renda

-- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà -- No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció. El període d'execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria objecte d'aquestes bases les entitats següents:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE

b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE

c) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d'un o de diversos ajuntaments

d) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d'un consell comarcal

Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

L'import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l'import del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s'escau, en les ampliacions que s'acordin.

Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es farà de les sol·licituds. Cada sol·licitud s'avaluarà d'acord amb els criteris establerts al punt 6, i atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l'import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l'activitat o projecte. Se subvencionaran les actuacions amb la millor puntuació, amb un 75 % del pressupost elegible i un màxim de 20.000 per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

6.Criteris de valoració

La Comissió Avaluadora valorarà els projectes presentats en dues fases:

1a fase. Puntuació de la sol·licitud segons els criteris relacionats a continuació:

Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s'adeqüfin a l'objecte i l'objectiu de la convocatòria, i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s'hi adeqüfin seran excloses per incompliment de requisits.

a) Grau de qualitat tècnica de l'actuació, amb una puntuació de fins a 50 punts determinada per:

-- Objectiu

-- Coherència interna i desenvolupament del projecte

-- Innovació, impacte i transferibilitat del projecte

b) Situació socioeconòmica del territori, amb una puntuació de fins a 10 punts:

Quan l'índex d'envelliment i la taxa d'atur registrat de l'entitat sol·licitant estiguin per sobre de la mitjana de la demarcació de Girona, cadascun d'aquests apartats es puntuarà amb 5 punts.

Per fer la comparació es prendran com a referència els següents indicadors de la demarcació de Girona, segons el XIFRA (informació estadística local):

-- Índex d'envelliment de la província de Girona, amb dades del padró continu de l'últim any disponible.

-- Taxa d'atur registrat: mitjana de la demarcació de Girona, amb dades de l'últim mes d'octubre disponible.

c) Grau de concertació territorial, amb una puntuació de fins a 5 punts, que es valorarà amb l'acreditació dels acords de les entitats participants.

d) Document de planificació estratègica vigent, aprovat per l'òrgan competent (Junta de Govern, Ple...), amb una puntuació de fins a10 punts. S'entén per planificació estratègica un document en què constin els sis elements següents:

-- Diagnosi de l'àmbit territorial.

-- Avaluació de l'eficàcia de les activitats en curs.

-- Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables.

-- Establiment de línies estratègiques amb els corresponents objectius específics per a la millora de la situació del territori, les empreses i la població. -- Pla d'acció en què s'estableixin els programes i projectes concrets.

-- Sistema de supervisió, seguiment i avaluació.

Per poder accedir a la segona fase, les sol·licituds hauran d'obtenir una puntuació mínima de 35 punts.

2a fase. Els sol·licitants que hagin superat els 35 punts en la primera fase, hauran de presentar el projecte davant la Comissió Avaluadora. El personal tècnic de promoció econòmica adscrit a les entitats adherides haurà de defensar tècnicament els projectes. En casos justificats d'absència del tècnic es valorarà la proposta de presentació que faci l'entitat sol·licitant, però en cap cas podran fer-ho consultores privades o personal extern a l'entitat sol·licitant. Aquesta presentació es farà a les dependències de la Diputació de Girona, en la data que es comuniqui a tots els sol·licitants una vegada validat el compliment de la documentació presentada i valorades totes les sol·licituds. En cas que l'entitat no es presenti ni al·legui causes imprevistes de força major, es desestimarà la sol·licitud.

La valoració de la segona fase tindrà una puntuació màxima de 25 punts.

La presentació tindrà una durada de 5 minuts per a la defensa o explicació del projecte i 5 minuts per respondre les preguntes de la Comissió Avaluadora.

Els projectes s'ordenaran en funció de les puntuacions obtingudes. Els projectes que malgrat haver assolit una puntuació igual o superior als 50 punts no obtinguin subvenció perquè s'hagi exhaurit la dotació pressupostària, passaran a formar part d'una llista de prelació, i en el cas que algun dels projectes amb major puntuació renunciés a la subvenció se seguiria l'ordre de la llista per a l'atorgament de la subvenció. Aquest fet serà possible si el procés de renúncia es produeix dins del primer mes a comptar des de la data de recepció del trasllat de l'acord de concessió. Si la renúncia és posterior als 30 dies naturals després de la recepció del trasllat, el centre gestor anul·larà la reserva de crèdit corresponent. La llista de prelació s'activarà sempre que l'entitat garanteixi l'execució de la totalitat del projecte presentat en la sol·licitud.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert a la convocatòria i han d'estar signades digitalment pel representant legal de l'entitat.

En cas que el dia d'acabament del termini de presentació coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la Diputació en el moment de publicació de la convocatòria, que s'ha de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

Ajuntaments i consells comarcals: EACAT.

Entitats, empreses i d'altres: e-TRAM.

La documentació que s'annexi a la sol·licitud s'ha d'agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim. S'aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, memòries, fotograies,etc. A cada sol·licitud es podrà adjuntar un màxim de 10 arxius.

Els defectes de la sol·licitud s'han d'esmenar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'han fet les esmenes oportunes, s'entendrà que la persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l'ordenació de l'expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases correspon al Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.

Les actuacions d'instrucció comprenen:

-La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases.

-L'avaluació de les sol·licituds efectuada d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases.

-La petició dels informes, la informació o l'assessorament que es considerin necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta.

La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:

President:

El diputat de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona, o la persona que delegui.

Vocals:

La cap del Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona o la persona que delegui.

Un tècnic del Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.

Dos representants tècnics coneixedors de la promoció econòmica local provinents d'una altra diputació catalana, de la Generalitat, d'una universitat o d'un ens similar.

Aquests representants seran retribuïts per cada sessió d'assistència efectiva, d'acord amb el que disposa el Real decret 462/2002, de 24 de maig.

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de tres membres.

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora haurà d'emetre un informe en què s'haurà de concretar el resultat de l'avaluació efectuada.

El Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, haurà de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la qual haurà d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s'indiqui la causa de l'exclusió.

9. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació, el qual resoldrà definitivament l'atorgament de les subvencions.

La resolució contindrà la relació ordenada de tots els peticionaris segons un ordre de puntuació fins a exhaurir el crèdit fixat a la convocatòria. Si algun beneficiari renuncia a la subvenció, se seguirà l'ordre de puntuació per a l'atorgament d'acord amb l'apartat descrit en els criteris de valoració.

D'acord amb l'article 63 del Reial decret 887/2006, l'òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a l'interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. Una vegada l'interessat hagi acceptat la proposta, l'òrgan administratiu dictarà l'acte de concessió i el notificarà.

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s'hagi desestimat.

El president de la Diputació ha d'emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d'entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10. Forma d'acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació.

11. Justificació

11.1 Forma de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació en el moment de publicació de la convocatòria, al qual hauran d'adjuntar la documentació següent:

-Documentació acreditativa de la publicitat de l'actuació.

- La memòria dels projectes o les accions

I, també, si s'escau:

Els beneficiaris que s'adeqüen a les característiques del punt 21 g d'aquestes bases:

-Certificat del secretari/a que acrediti que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La documentació justificativa s'ha d'agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim. S'aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, memòries, fotograies, etc. A cada justificació es podrà adjuntar un màxim de 10 arxius.

La presentació del formulari de la justificació ha de ser telemàtica i ha d'estar signat electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya:

Ajuntaments i consells comarcals: EACAT

Entitats, empreses i d'altres: e-TRAM

A l'efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l'actuació subvencionada que, conforme a dret, s'hagin produït abans d'acabar el període d'execució, amb independència que s'hagin abonat o no als creditors corresponents.

La justificació es farà en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció.

Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al que s'hagi previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació, de manera que no superi el 75% màxim subvencionable.

Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit que s'exposa en l'apartat de compatibilitat d'altres ingressos, superin la despesa efectiva.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l'import de la despesa subvencionable.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d'esmenar-los o de completar-los en el termini de 15 dies hàbils.

11.2 Termini

El termini per justificar les accions subvencionades s'establirà en la convocatòria corresponent.

11.3 Requeriment de la justificació

No es concediran ampliacions del termini de justificació.

Un cop finalitzat el termini, si no s'ha presentat la documentació justificativa, s'iniciarà el procediment de revocació de la subvenció.

12. Pagament

El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del Centre Gestor.

No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona o dels organismes dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.).

14. Subcontractació

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n derivin han d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions

Una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent, els peticionaris no podran reformular ni demanar un canvi de l'objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament

La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, d'acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) En cas d'incompliment d'altres obligacions que s'estableixen en aquestes bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà l'òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se'n podrà concertar l'execució en els altres supòsits que preveu l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

19. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l'actuació ja hagi estat realitzada.

Si es generen suports documentals i d'informació relacionats amb les actuacions subvencionades, com per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports multimèdia, pàgines web... cal fer constar en aquests documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s'apliquen les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. b) Si no n'és possible el compliment perquè s'han desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l'adopció de l'acte corresponent, i se l'ha d'advertir que l'incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 21. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir amb l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Comunicar a la Diputació en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

d) Disposar dels llibres comptables, registres, diligències i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos a la normativa aplicable.

g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, el secretari ha d'acreditar amb un certificat que la contractació s'ha realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

h) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

22. Principis ètics i de conducta

Els membres de les entitats beneficiàries i, en particular, els seus representants, han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, puguin afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats o de lliure concurrència.

Les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de la subvenció.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

d) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflictes d'interessos.

e) No sol·licitar directament o indirectament que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

f) No oferir o facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

g) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

h) Complir amb les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions

d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny

e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

f) Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona

g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte

24. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i l'execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Aquestes bases deroguen les anteriors bases reguladores de subvencions per a projectes singulars de promoció econòmica publicades al BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016.

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president, se'n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació.

Disposició addicional segona

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte, previst a l'article 17-3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.'

Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació; també se'n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no s'hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Girona, 28 de novembre de 2017

Pere Vila i Fulcarà

President

Desarrollo económico
Estudios
Alquiler de vivienda
Economía Social
Comercio
Estadísticas
Turismo y agencias de viajes
Turismo