Edicte d'aprovació de les bases per a la concessió d'unes ajudes - Boletín Oficial de Girona de 04-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 04/05/2015 hasta 04/11/2015
  • Documento en formato PDF

En sessió de data 7 d'abril de 2015 la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar inicialment les bases per a la concessió del menjador gratuït i dels ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2015-2016.

Simultàniament, es va disposar efectuar la convocatòria dels ajuts, si bé l'efectivitat de la convocatòria resta supeditada a l'aprovació definitiva de les bases.

Se sotmet l'acord d'aprovació i el text de les esmentades bases a informació pública pel termini de vint (20) dies, en la forma i als efectes establerts a l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

El contingut de les bases és el següent:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DEL MENJADOR GRATUÏT I DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER AL CURS 2015-2016.

PREÀMBUL

I. Marc Jurídic

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació.

Capítol II de la llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació

Els Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'educació que preveu que els Consell Comarcals poden assumir la gestió dels servei de menjador

El Decret 219/1989, d'1 d'agost, que estableix la delegació de determinades competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament.

El Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de menjador, i fa referències en les disposicions addicionals 1ª i 2ª a la possibilitat que els consells comarcals gestionin el servei escolar de menjador i els ajuts individuals de menjador.

En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del transport escolar i per a la gestió del servei de escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament de 14 de juliol de 2014

En relació als criteris per l'atorgament del menjador gratuït i d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2015-2016, emesos per la Directora General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, en data 16 de febrer de 2015.

II. Objecte d'aquestes bases

És objecte d'aquestes bases:

a) Definir i regular la tramitació per a l'atorgament de la gratuïtat del servei del menjador d'aquells alumnes que tinguin dret segons la legislació vigent. b) L'atorgament d'ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i d'aquells alumnes d'ensenyament infantil 2n. cicle, primari i secundari obligatori als quals no correspongui la gratuïtat del servei, i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i les instruccions del Departament d'Ensenyament. III. Àmbit d'aplicació

Aquestes bases són aplicació als alumnes de menjador obligatori i ajuts de menjador dels alumnes escolaritzats en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públic.

CAPÍTOL I. Regularització i tramitació de la gratuïtat del menjador

ARTICLE 1

Destinataris.

Els alumnes de menjador obligatori que segons el mapa escolar hagin estat matriculats fora del seu municipi en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya.

ARTICLE 2

Tramitació.

1. El Consell Comarcal facilitarà a la direcció del centre els impresos de la sol·licitud per els alumnes que vulguin ser usuaris del servei de menjador i compleixin les condicions que dicta el Decret 160/1996 de la Generalitat de Catalunya.

2. El Consell Comarcal facilitarà a la direcció del centre les fitxes on es recullin totes les dades corresponents al funcionament i la gestió del servei de menjador.

3. Una vegada les fitxes hagin estat actualitzades per la direcció del centre seran retornades al Consell Comarcal.

4. El Consell Comarcal una vegada hagi rebut la confirmació pressupostària del Departament d'Educació, elaborarà, aprovarà i ho comunicarà al ens gestor del menjador, a partir de les dades que hagi proporcionat cada centre i la llista d'alumnes amb dret a gratuïtat del servei de menjador.

5. En funció dels dies s'assistència dels alumnes al menjador, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pagarà a l'ens gestor del menjador l'import dels menús consumits.

ARTICLE 3

Seguiment.

1. El Consell Comarcal proporcionarà a les empreses o a les AMPES en el cas que gestionin el servei del menjador uns models de justificants, aplicant els mitjans tècnics, electrònics i informàtics adients, amb la llista d'alumnes amb dret a la gratuïtat on s'anotaran les incidències diàries quant a les absències o la modificació del nombre de dies del servei.

2. Les empreses o les AMPES trametran mensualment al Consell Comarcal la justificació d'acord amb els models i instruccions que es proporcionin.

3. Les empreses o les AMPES comunicaran al Consell Comarcal les baixes i les altes dels beneficiaris de la gratuïtat que es puguin produir durant el curs.

4. Es crearà la Comissió escolar de seguiment del servei de menjador.

ARTICLE 4

Procediment de transferència del fons a les empreses o l'ens gestor del servei.

1. Les transferències de fons a les empreses gestores dels menjadors escolars es regularà pel contracte adjudicat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà per la gestió del menjador.

2. Pel que fa a les AMPES, aquestes rebran les quanties que resultin d'aquestes bases en qualitat de col·laboradora en la gestió d'aquestes subvencions.

3. En cas d'absències es descomptarà el preu del servei de menjador.

4. El pagament es fraccionarà en blocs en funció de les transferències que realitzi al Consell Comarcal el Departament d'Educació.

5. Per realitzar les transferències serà necessari que les AMPES hagin presentat els fulls d'assistència mensual dels usuaris del menjador separats per obligatoris i no obligatoris, les empreses presentaran factures mensuals segons els menús consumits separats per menús obligatoris i ajuts de menjador.

6. El sol·licitant amb l'acceptació de la gratuïtat autoritza que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pagui, el que correspon a l'usuari, a l'ens gestor del servei de menjador.

7. El pagament del menjador escolar es realitzarà una vegada el Departament d'Ensenyament hagi transferit els fons al Consell Comarcal. Aquests ens per efectuar el pagament als gestors dels menjadors li caldrà el compte corrent (IBAN), especificant qui n'és el titular, i el DNI/NIF.

ARTICLE 5

Suspensió temporal de l'assistència al menjador.

1. De forma temporal, per motiu de sanció, en el cas que el centre ho contempli en el pla de funcionament del menjador i/o reglament de règim intern, tant en els alumnes obligatoris com en els no obligatoris.

2. En cas d'aplicar la sanció, la direcció del centre ho comunicarà al Consell Comarcal especificant el nom i cognoms de l'alumne i el nombre de dies d'aplicació de la sanció.

3. La suspensió temporal de l'assistència al menjador per motiu de sanció comportarà la suspensió del dret a la gratuïtat del menjador durant el temps d'aplicació de la sanció i la família podrà sol·licitar un AID per anar a buscar i portar al migdia al alumne.

CAPÍTOL II. Ajuts socioeconòmics

ARTICLE 6

Destinataris i requisits generals

Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

c) Fer ús del servei de menjador escolar.

Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari i no cal acreditar el compliments dels requisits establers a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

ARTICLE 7

Sol·licitud

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant impresos normalitzats.

Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s'escau, de cadascun d'ells.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar.

- La presentació de la sol·licitud implica l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consell receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l'alumne.

ARTICLES 8

Documentació.

Els interessats hauran de presentar adjunta a la sol·licitud la documentació necessària per a valorar l'expedient. Aquesta documentació s'ha de disposar al moment de presentar la sol·licitud.

1. Documents obligatoris:

· Model normalitzat de sol·licitud

· Volant de convivència actual

· Relació dels membres de la unitat familiar,indicant nom, cognoms i NIF/NIE, de cadascun, degudament signada pels majors d'edat.

· NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.

2. Documentació complementària:

a) Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar, si s'escau:

· Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

· Monoparentalitat: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

· Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

· Discapacitat de l'alumne o alumna o germans: s'acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

· Certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar e lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials.

· Conveni o sentència de divorci.

· En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

· Informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

· Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia

. · Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.

3. Valoració per part dels serveis socials per necessitat social (àmbit de valoració c)

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

A l'efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en compte les següents circumstàncies:

Per situació de risc social:

Observades en l'infant:

· Absentisme escolar

· Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats

· Vestit inadequat i/o manca d'higiene.

· Dificultat d'adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions conductuals)

· Nens/es que des dels diferents serveis observen trastorns de l'alimentació.

· Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

Observades en la família:

· Trastorns emocionals i/o malaltia mental.

· Consum de tòxics.

· Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física i/o psíquica del menor.

· Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives.

· Problemes d'habitatge: manca, desnonament, amuntegament, estada en centre d'acollida, etc.

· Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.

· Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional)

Per situació de risc social greu:

· Negligència greu.

· Maltractament psíquic.

· Maltractament físic.

· Abús sexual.

A efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest apartat 2b), es tindrà en compte l'ORDRE BSF/331/2013 de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents (DOGC núm. 6530 de 30.12.2013)

ARTICLE 9

Terminis de presentació de la documentació.

Les convocatòries incorporaran un únic termini, que acaba el 20 de maig de 2015.

Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el model normalitzat i una vegada emplenat s'entregarà abans del 20 de maig de 2015 al centre d'ensenyament i el centre d'ensenyament ho farà arribar al Consell Comarcal abans del 29 de maig de 2015.

Durant el curs s'haurà de preveure l'admissió de sol·licituds sobrevingudes. En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l'admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

· Nova matrícula.

· Casos de serveis socials degudament motivats.

· Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

ARTICLE 10

Procediment i tramitació.

1. El Consell Comarcal trametrà les bases de la convocatòria i els impresos de sol·licitud estandarditzats als centres públics d'ensenyament de primària i secundària de la comarca.

2. La direcció del centre farà pública la convocatòria en el tauler d'anuncis del centre i l'ens gestor informarà les famílies interessades.

3. La secretaria del centre recollirà les sol·licituds dins els terminis que s'indiquen en aquestes bases.

4. La secretaria del centre podrà col·laborar en comprovar que els interessats hagin emplenat l'imprès amb totes les dades d'apartat general per a la seva valoració i hagin adjuntat la documentació general i obligatòria que s'indica a l'article 8 d'aquesta convocatòria.

5. La direcció del centre seguint el model establert trametrà al Consell Comarcal el conjunt de sol·licituds individuals de menjador amb la documentació annexa corresponent. En el cas que la família amb ajut estigui amb seguiment de Serveis Socials i sigui deutora, l'empresa que gestiona el menjador ho posarà en coneixement dels Serveis Socials corresponents i del Consell Comarcal, sense que l'impedeixi mentre es resolt la situació de fer ús del menjador escolar.

ARTICLE 11

L'adjudicació dels ajuts es farà d'acord amb el següent barem de puntuació:

El preu serà l'autoritzat pel Departament d'Ensenyament.

Per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.

S'atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

Per al seu atorgament, es tindrà en compte la puntuació total obtinguda en els tres àmbits següents:

a) Valoració del nivell de renda de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s'establirà d'acord amb el següent:

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts

- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts.

- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcula establint la proporció següent: 70 * ( renda límit ­ renda familiar ) / renda límit.

Renda límit = 1,5 *IRSC + ( 1.500,00 EUR x (MUF ­ 1)) (IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya (MUF) Membre de la unitat familiar

1. Deduccions de la renda familiar

Calculada la renda familiar a efectes de l'ajut segons estableixen les bases anteriors, s'aplicaran les següents deduccions:

- El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents dels sustentadors principals.

- La quantitat de 500,00 per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat. Que l'alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l'educació primària es consideraran centres proposats Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada i pel que fa a l'educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent, per manca d'oferta educativa, també s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament. No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

b) Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent.

- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.

- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.

- Condició de monoparentalitat general, li correspon 1,5 punts.

- Condició de monoparentalitat especial, li correspon 3 punts.

- Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar li correspon 3 punts

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans de fins a un 33%, li correspon 1,5 punts.

- Condició de discapacitat de l'alumne o germans de més d'un 33%, li correspon 3 punts.

- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon fins a 3 punts.

c) Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

- Situació de risc social, 10 punts.

- Situació de risc social greu, 15 punts.

A- Consideració dels membres computables de la unitat familiar.

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

B- Càlcul de la renda familiars

El Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2014 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2010 a 2013, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2010, 2011, 2012 i 2013 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

b) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

· Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

· Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficinal de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

· Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.

· Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d'adjudicació.

c) A l'efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals. Així mateix, si s'escau, també es minorarà la quantitat de 500,00 per motius de durada del desplaçament i distància de l'alumne.

d) En cas que no s'obtingui la corresponent autorització per realitzar les consultes caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

C- Llindars de renda, volum de negoci, capital mobiliari de patrimoni.

1) Llindar de renda: IRSC + (1.000,0 EUR * (MUF-1))

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà una ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

2) Llindar de renda: 60% IRSC + (1.000,00 EUR *(MUF-1)) i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació establerta en els àmbits socials (b i c), s'atorgarà un ajut de fins al 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

3) Llindar de renda: 1,5 * IRSC + (1.500,00 EUR * (MUF-1))

Es fixa aquest llindar com a requisit d'accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que, tot i estar sota d'aquest llindar, no obtinguin la puntuació suficient per accedir a l'ajut, constaran com a Llindar de renda 3.

En el llindar de renda 3 la puntuació estarà ordenada en decreixent, en funció de la puntuació obtinguda dels apartats a), b) i c), especificats més amunt. La sol·licitud serà atesa segons la disponibilitat pressupostaria del tram flexible, que ens traspassa el Departament d'Ensenyament. Cada sol·licitud estimada gaudirà d'un 50% d'ajut. Les sol·licituds del tram flexible s'establiran tan aviat com el Departament ens comuniqui la quantitat de què podem disposar.

4) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb un volum de negoci no superior a 155.000,00 calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

5) Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2014. 6) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,34 els revisats el 2014.

7) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

ARTICLE 12

Resolució.

1. La resolució de la convocatòria es farà d'acord amb les disponibilitats pressupostàries que des del Departament d'Ensenyament es transfereixen al Consell Comarcal.

2. La Junta de Govern del Consell Comarcal, a proposta de l'Àrea d'Ensenyament, dictarà resolució sobre l'atorgament d'ajuts.

3. L'acord d'atorgament adoptat pel Consell Comarcal es comunicarà als centres docents i l'ens gestor via correu electrònic, i s'ha de publicar en el tauler d'anuncis durant el termini d'un mes, a efectes de presentar les reclamacions que considerin oportunes. ARTICLE 13

Seguiment.

1. El Consell Comarcal proporcionarà a les empreses o a les AMPES uns models de justificants, aplicant els mitjans tècnics, electrònics i informàtics adients, amb la llista d'alumnes amb ajut socioeconòmic on s'anotaran les incidències diàries quant a les absències o la modificació del nombre de dies del servei.

2. Les empreses o les AMPES trametran mensualment al Consell Comarcal la justificació d'acord amb els models i instruccions que es proporcionin.

3. Les empreses o les AMPES comunicaran al Consell Comarcal les baixes i les altes dels beneficiaris dels ajuts que es puguin produir durant el curs.

4. Les sol·licituds que no adjuntin la documentació necessària dins el termini per a la seva valoració seran desestimades.

5. Els ajuts parcials es podran compactar excepcionalment si es distribueixen en períodes setmanals mínims de 2/ 3 dies cada setmana a llarg del tot el curs o fins que s'esgoti l'import concedit. Aquesta compactació s'ha d'acreditar previ informe justificatiu del serveis socials i conformitat de les condicions de la compactació, signada, per part dels tutors del beneficiari.

ARTICLE 14

Procediment de transferències dels fons a les empreses o a l'ens gestor del servei.

1. Les transferències de fons a les empreses gestores dels menjadors escolars es regularà pel contracte adjudicat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà per la gestió del menjador.

2. Pel que fa a les AMPES, aquestes rebran les quanties que resultin d'aquestes bases en qualitat de col·laboradora en la gestió d'aquestes subvencions.

3. L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, i sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre d'ensenyament.

4. El pagament es fraccionarà en blocs en funció de les transferències que realitzi al Consell Comarcal el Departament d'Educació.

5. Per realitzar les transferències serà necessari que les AMPES hagin presentat els fulls d'assistència mensual dels usuaris del menjador separats per obligatoris i no obligatoris, les empreses presentaran factures mensuals segons els menús consumits separats per menús obligatoris i ajuts de menjador.

6. El sol·licitant amb l'acceptació de l'ajut socioeconòmic autoritza que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pagui, el que correspon a l'usuari, a l'ens gestor del servei de menjador.

7. El pagament del menjador escolar es realitzarà en el compte corrent que hagi fet constar el gestor del servei de menjador, especificant qui n'és el titular, mitjançant pagaments que efectuï el Departament d'Ensenyament.

ARTICLE 15

Revocació.

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l'ajut incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases a la no utilització finalista de l'ajut, el Consell Comarcal podrà suspendre l'ajut que va concedir en el seu dia.

ARTICLE 16

Protecció de Dades

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la LOPD, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa. Les persones interessades podran sol·licitar a l'administració comarcal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de documentació requerida per participar en aquest programa, la persona interessada autoritza al Consell Comarcal de l'Alt Empordà a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Tots els membres de la comunitat educativa escolar a què fa referència el preàmbul estan obligats a col·laborar de bona fe en l'aconseguiment de l'objecte d'aquestes bases, per la seva indispensable participació i per la correlativa responsabilitat en la seva acció educativa, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

SEGONA

El Consell Comarcal en ús de les seves competències delegades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, podrà dur a terme la inspecció de tot allò relacionat amb l'aplicació d'aquestes bases.

TERCERA

L'adjudicació dels ajuts quedarà condicionada a la signatura de la corresponent addenda del conveni entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. En el cas de no signar l'addenda, el Consell Comarcal trametrà tota la documentació recollida al Departament d'Educació.

QUARTA

Durant el curs es podran atendre situacions sobrevingudes, segons article 9 d'aquestes bases. Es procurarà garantir l'ajuda de menjador pels alumnes amb greus necessitats socioeconòmiques o de risc social greu.

No es valorarà cap sol·licitud entrada a registre del Consell Comarca de l'Alt Empordà fora del termini establert que no pugui acreditar la situació sobrevinguda.

Per tal que aquesta nova situació econòmica familiar pugui ser tinguda en compte, serà necessari que el sol·licitant exposi i acrediti documentalment la realitat dels fets causants de la nova situació, així com un informe social degudament justificat.

Així mateix, el Consell Comarcal a petició, per escrit i raonada, del Director del Centre corresponent podrà optar que un col·lectiu d'alumnes, malgrat que tinguin beca del 100%, satisfacin la quantitat d'1 el primer germà i 0,50 a partir del segon per cada àpat a i i efecte de prevenir absències de menjador no comunicades.

CINQUENA

No s'estimarà nova documentació en el període d'al·legacions per poder obtenir més puntuació. Excepte que no hi hagi informe social i la família sigui de seguiment o estigui inclosa en un pla d'intervenció o bé de treball per risc d'exclusió social.

SISENA

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquestes bases se sotmetran a les modificacions que en l'àmbit de la seva competència pugui determinar el Departament d'Educació, de conformitat amb el que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig.

ANNEX 1

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANNEX 2

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Figueres, 16 d'abril de 2015

Xavier Sanllehí i Brunet

President

Familia
Escuelas
Infancia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Discapacidad
Comedor escolar
Educación
Transporte escolar
Contratación de desempleados
Nacimiento, adopción y acogimiento
Alquiler de vivienda
Familia monoparental
Tercera edad