Edicte d'aprovació de les bases per a la concessió d'unes ajudes de desplaçament i ajuts per al TIC per al curs 2015-2016. - Boletín Oficial de Girona de 04-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 04/05/2015 hasta 04/11/2015
  • Documento en formato PDF

En sessió de data 7 d'abril de 2015 la Junta de Govern del Consell Comarcal va aprovar inicialment les bases per a la concessió dels ajuts individuals de desplaçament i ajuts per al TIC per al curs 2015-2016.

Simultàniament, es va disposar efectuar la convocatòria dels ajuts, si bé l'efectivitat de la convocatòria resta supeditada a l'aprovació definitiva de les bases.

Se sotmet l'acord d'aprovació i el text de les esmentades bases a informació pública pel termini de vint (20) dies, en la forma i als efectes establerts a l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

El contingut de les bases és el següent:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT I AJUTS TIC PEL CURS 2015-16

1. OBJECTE I DESTINATARIS

A) AID

És objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics que es trobin en un dels següents supòsits:

1. Alumnes que s'han de desplaçar a un centre d'ensenyament de fora del seu municipi segons el mapa escolar i que no disposen de servei de transport escolar. (AID obligatoris) 2. Alumnes que per fer ús del transport escolar s'han de desplaçar des del seu domicili a la parada des d'una distància igual o superior a 3 Km (sempre i quan l'Ajuntament no tingui organitzat un servei de transport). (AID no obligatoris) 3. Alumnes matriculats en un centre d'ensenyament del seu municipi situat a una distància igual o superior a 3 Km des del seu domicili (sempre i quan l'Ajuntament no tingui un servei de transport). (AID no obligatoris) B) TRANSPORT INTERURBÀ COL·LECTIU (TIC)

Ajuts a usuaris del transport interurbà col·lectiu, és a dir, de transport no obligatori.

1. Podran sol·licitar l'ajut tots aquells alumnes de transport escolar no obligatori que la renda familiar sigui inferior a 7.967,73 anual, corresponent a l'index de renda de suficiència de Catalunya de 2015, o bé aquelles famílies que l'informe de Serveis Socials consideri com d'alt risc d'exclusió social. 2. L'ajut socioeconòmic serà del 50% com consta en les ordenances fiscals, Ordenança general núm. 3, Reguladora de preus públics. 1 Servei de transport escolar no obligatori.. 3. En el cas que tot i així la família no ho pugui assumir, serà l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal qui es farà càrrec d'aquest cost. 4. L'ajut de transport no obligatori col·lectiu s'atorga sempre i quan l'alumne sigui usuari tots els dies lectius del calendari escolar a partir de l'estimació de la sol·licitud. 2. SOL·LICITUDS, TERMINIS I LLOC DE PRESENTACIÓ

Aquests ajuts es contemplen al Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

Els ajuts individuals de desplaçament són obligatoris si l'alumne està escolaritzat fora de municipi, i els ajuts individuals de desplaçament són no obligatoris si l'alumne està escolaritzat dintre el mateix municipi.

La família rebrà l'ajut sempre que l'alumne hagi assistit a classe. Serà l'escola qui farà arribar al Consell Comarcal mensualment el llistat d'assistència a classe.

Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el model d'imprès facilitat pel Consell Comarcal, i una vegada emplenat es presentarà al centre d'ensenyament on assisteixin els sol·licitants abans del 20 de maig de 2015.

El centre comprovarà que els interessats hagin emplenat l'imprès amb totes les dades i hagin adjuntat la documentació necessària. Després trametrà tota la documentació al Consell Comarcal abans del dia 29 de maig de 2015.

Durant el curs s'haurà de preveure l'admissió de sol·licituds sobrevingudes. En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds han d'estar degudament justificades per ser admeses a tràmit.

3. DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Els interessats hauran de presentar adjunta a la sol·licitud la documentació necessària per a valorar l'expedient. Aquesta documentació s'ha de disposar al moment de presentar la sol·licitud.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar.

1. Documentació general i obligatòria:

· Model normalitzat de sol·licitud

· Volant de convivència actual

· Acreditació de la distància del domicili al centre escolar.

· Relació dels membres de la unitat familiar,indicant nom, cognoms i NIF/NIE, de cadascun, degudament signada pels majors d'edat.

· NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família. En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:

· Informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

· Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

· Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.

2. Alumnes que ho poden sol·licitar i no han de presentar cap documentació:

2.1 Els alumnes que es trobin en el supòsit A del punt 1 d'aquestes bases. 2.2 Els alumnes que hagin presentat la documentació en la sol·licitud d'ajut individual de menjador.

4. ATORGAMENT

1. L'adjudicació dels ajuts individuals de desplaçament obligatoris es farà d'acord amb l'article 8 del decret 161/1996.

2. L'adjudicació dels ajuts individuals de desplaçament no obligatoris es farà d'acord amb el següent criteri: amb caràcter general, en els supòsits 2) i 3) del punt 1A d'aquesta convocatòria, es podran atorgar els ajuts als alumnes les famílies dels quals tinguin una renda familiar anual inferior a la renda límit (ANNEX 1). Únicament, amb caràcter excepcional i amb un informe previ dels serveis socials, servei d'ensenyament o d'un altre professional qualificat per valorar la problemàtica familiar, es valorarà si el Consell Comarcal atorga aquests ajuts quan la renda per membre de la unitat familiar sigui superior a l'esmentada quantitat. L'ajut individual de desplaçament que s'atorga és des del lloc de residència de l'alumne fins al centre d'ensenyament que li correspon per zonificació escolar, o bé, fins a la primera parada del transport escolar, sempre i quan la distància sigui superior a 3 Km.

Es destina de la partida pressupostària 35.3262.48000 l'import corresponent de 29.725 per a la concessió dels esmentats ajuts.

5. CRITERIS ADJUDICACIÓ

Els ajuts es concediran d'acord el punt 1, apartat A de les esmentades bases.

Distància en KM domicili/centre Viatge d'anada i tornada import / curs

3 95,58

4 127,44

5 159,30

6 191,16

7 223,02

8 254,88

9 286,74

10 318,60

11 350,46

12 382,32

13 414,18

14 446,04

15 477,90

16 509,76

Els imports s'han calculat a 0,18 /Km i 177 dies lectius.

6. BENEFICIARIS

Els beneficiaris del servei i dels ajuts són l'alumnat d'ensenyaments obligatoris de primària i secundària i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics que compleixin els requisits esmentats. Tanmateix, en aquest sentit, resulten ser beneficiaris les famílies que són les que reben directament o indirectament les ajudes o serveis corresponents.

7. SISTEMA DE SUBVENCIÓ

Serà pel sistema de concurrència competitiva. Una vegada aprovades aquestes bases per l'òrgan competent, es sotmetran a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al BOP de Girona. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació s'entendran aprovades amb caràcter definitiu.

8. RESOLUCIÓ

La resolució de la convocatòria es farà d'acord amb les disponibilitats pressupostàries que des del Departament d'Educació es transfereixin al Consell Comarcal.

L'atorgament i resolució del procediment de concessió el realitzarà la Junta de Govern.

La quantia de l'ajut s'abonarà al sol·licitant quan el Departament d'Educació hagi fet les transferències al Consell Comarcal, i una vegada el centre hagi certificat, segons els models establerts, els dies d'assistència de l'alumne al centre. L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut.

9. REVOCACIÓ

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l'ajut incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l'ajut, el Consell Comarcal podrà revocar l'ajut que va concedir en el seu dia.

ANNEX 1

Membres de la unitat familiar (MUF) RENDA LÍMIT anual

2 13.451,60

3 14.951,60

4 16.451,60

5 17.951,60

6 19.451,60

7 20.951,60

8 22.451,60

9 23.951,60

10 25.451,60

Renda límit: 1,5*IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF-1))

(IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya

(MUF) Membres de la unitat familiar

Figueres, 16 d'abril de 2015

Xavier Sanllehí i Brunet

President

Transporte
Transporte y vehículos
Transporte escolar
Familia
Tecnologías de la información
Escuelas
Transporte público
Infancia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Bienestar social
Nacimiento, adopción y acogimiento
Contratación de desempleados