Edicte d'aprovació de les bases que han de regir els premis 'Sant Joan' de narrativa, fotografia i Cartell de la Festa Major - Boletín Oficial de Girona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament d'Aiguaviva, celebrat en sessió ordinària el 16 de març de 2017, ha aprovat les bases que han de regir els premis 'Sant Joan' de narrativa, fotograia i Cartell de Festa Major.

Atès que l'Ajuntament d'Aiguaviva vol premiar aquelles persones que tinguin interès en la redacció de narrativa, o participació en fotograia o edició del cartell de la festa major, i s'ha considerat oportú l'aprovació d'unes bases que estableixin els criteris per a la concessió d'uns premis als guanyadors.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Atès que en aquesta Llei estableix en el seu article 22 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions.

Vist que d'acord amb la normativa aplicable conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.

Des de la regidoria de Cultura es proposa al ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases generals del concurs premis 'Sant Joan', d'acord amb les bases que s'adjunten:

PREMIS 'SANT JOAN' NARRATIVA, FOTOGRAFIA i CARTELL DE LA FESTA MAJOR CONCURS DE NARRATIVA PARTICIPANTS:

S'estableixen set categories:

Categoria A: 2n Primària*

Categoria B: 3r Primària*

Categoria C: 4r Primària*

Categoria D: 5è Primària*

Categoria E: 6è Primària*

Categoria F: De 13 a 17 anys

Categoria G: A partir de 18 anys

(*) La participació a aquestes categories queda restringida als alumnes del CEIP Vilademany i infants d'Aiguaviva; empadronats i/o residents a Aiguaviva.

CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES:

Tema: Lliure

Gènere: Conte o narració

Llengua: Catalana

Extensió: Per a les categories A, B, C, D i E s'estableix un màxim de 5 folis i per les F i G un màxim de 10. Per les categories D i E s'exigeix també un mínim de 1 foli.

PRESENTACIÓ:

S'hauran de presentar en format A4, escrit a l'ordinador per una cara i a doble espai. Fins a 4t de primària es podrà presentar el treball de manera manuscrita i acompanyat d' un dibuix. En els originals no hi podrà constar el nom de l'autor, hi haurà de constar un pseudònim. S'hi adjuntarà un sobre tancat, a la part exterior del qual hi figurarà el títol del treball, el pseudònim i la categoria en què participa. A l'interior hi constaran les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, data naixement). Els participants de les categories A, B, C, D i E han d'indicar el curs. Els treballs s'han de presentar al registre de l'Ajuntament d'Aiguaviva.

La data límit per a la presentació és el dia 9 de juny de l'any en curs.

PREMIS:

Hi haurà un premi per categoria

Categories A,B,C,D i E: Un lot de llibres i/o material escolar

Categories F: 100,00

Categoria G: 200,00

CONCURS DE FOTOGRAFIA PARTICIPANTS:

Tothom que ho desitgi

CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES:

Tema: Aiguaviva.

Fotografies: Un màxim de tres per concursant, S'admeten tots els formats

PRESENTACIÓ:

S'han de presentar en paper fotogràic de 20x30 cm.

Al dors de la fotograia s'hi ha de fer constar el títol, el lloc on s'ha fet la fotograia i el pseudònim. Juntament amb l'obra s'ha de lliurar un sobre tancat que contindrà les dades personals i de contacte de l'autor.

La data límit per a la presentació és el dia 9 de juny.

EXPOSICIÓ:

Les fotograies seran exposades del 12 de juny al 14 de juliol a la sala cultural de Cala Neus.

Les obres premiades s'hauran de presentar en format digital a les oficines de l'ajuntament.

JURAT:

Hi haurà dos jurats:

Jurat popular, podrà votar tothom que vagi a veure les fotograies exposades fins al 22 de juny.

Jurat especialitzat, format per persones vinculades al món del disseny i/o de la fotograia i/o les arts gràfiques.

PREMIS:

Es lliuraran 3 premis que consistiran en:

1r. Premi: un diploma acreditatiu i 100,00

2n.Premi: un diploma acreditatiu i 60,00

3r. Premi: un diploma acreditatiu i 30,00

CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR PARTICIPANTS:

El concurs està obert a tots els particulars que hi vulguin participar de manera individual o col·lectiva presentant una obra original i inèdita.

PRESENTACIÓ

El format del cartell ha de ser 42 cm d'alt per 26 cm d'ample, on el concursant haurà d'incloure el text (llegenda) següent: Festa Major. Aiguaviva i els anys i dies que toqui de l'any en curs. El cartell només es podrà presentar centrat sobre un suport de cartolina blanca de 47 cm x 31 cm., només enganxat per la part superior per poder ser desenganxat. El sentit del disseny haurà de ser vertical i haurà de ser concebut per ser reproduït per quadricromia. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.

Els treballs es presentaran impresos a mida original, dins un sobre firmat o sota pseudònim, acompanyada d'un sobre tancat amb les dades a l'interior (nom, adreça postal, telèfon i correu electrònic), i el pseudònim al exterior. Els autors podran signar-

lo una vegada conegut el veredicte del jurat i, si és possible, aportar la seva versió en suport digital per a la seva publicació.

Els treballs s'hauran de presentar a les oficines de l'Ajuntament fins el 12 de juny de l'any en curs.

PREMI

L'obra guanyadora serà premiada amb 150 .

NOTA FINAL

L'ajuntament d'Aiguaviva es reserva el dret de domini sobre les obres premiades, així com dret de publicar les obres premiades a la revista i web municipals cintant-ne l'autor.

El jurat pot deixar qualsevol premi desert si ho creu convenient. El premi de narrativa no serà compartit i es podran concedir fins a dos accèssits en cada categoria.

El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases.

Els originals no premiats de narrativa es podran retirar de l'Ajuntament a partir de juliol, i durant el termini d'un mes. Les obres que no s'hagin passat a recollir seran destruïdes. Els originals de fotograia no premiats es podran retirar de l'Ajuntament d'Aiguaviva a partir de l'endemà de la clausura de l'exposició i durant un termini d'un mes.

Els cartells no premiats es podran retirar de les oficines de l'Ajuntament a partir del mes d'octubre i en el termini d'un mes. Una vegada transcorregut aquest període de temps, l'Ajuntament en podrà fer l'ús que cregui convenient, i s'entén que l'autor renuncia a la seva propietat.

Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases serà resolt per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Aiguaviva, organitzadora del concurs, o el jurat qualificador segons quina sigui la seva competència.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:

El veredicte es farà públic durant el Sopar de la Revetlla de Sant Joan.

Aiguaviva, 20 de març de 2017

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde

Cultura
Nacimiento, adopción y acogimiento
Material escolar
Cultura e idiomas
Eventos