Edicte d'aprovació de les bases reguladores del Carnaval de Sils 2018 - Boletín Oficial de Girona de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Identificació de l'expedient: Bases reguladores i convocatòria Carnaval de Sils 2018

PG B 2017 /1316 General 2017/2017

Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2017 es va aprovar les Bases reguladores del Carnaval de Sils 2018.

L'acord esmentat, juntament amb l'expedient corresponent, se sotmeten a tràmit d'informació pública pel termini de vint dies en compliment del que es disposa a l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1955, de 13/6/1995. Si durant aquest termini no es presentessin reclamacions ni al·legacions, l'acord esdevindrà definitivament adoptat. Simultàniament, es publiquen en annex les Bases aprovades.

BASES CARNAVAL DE SILS 1.- Objecte

El municipi de Sils tradicionalment ha celebrat el Carnaval tant amb concursos de disfresses com amb rues pels carrers del poble de Sils. Aquest 2018 el Carnaval es celebrarà el 17 de febrer de 2018.

Aquests ajuts tenen per finalitat fomentar la participació de comparses i carrosses en el Carnaval

de Sils pel 2018.

2.- Crèdits Pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputen les subvencions, figuraran en el pressupost municipal per l'exercici 2018.

Per tant, l'eficàcia d'aquestes bases reguladores i l'efectiva realització de l'esdeveniment, resta condicionat a l'aprovació del mateix.

3.- Inscripcions, documentació i termini de presentació de les sollicituds

Hi pot participar tothom qui ho desitgi realitzant la inscripció corresponent. En el cas de comparses i carrosses la data límit per inscriure's és el dimecres anterior a la rua. Cal omplir la butlleta que es pot obtenir del web municipal, l'Ajuntament o al Centre Cívic. La presentació de les sol·licituds es faran davant el Registre de l'Ajuntament de Sils.

Els participants es podran inscriure des de la publicació d'aquestes bases i fins el 14 de febrer de 2018.

Només s'inscriurà el nom d'un representant per cada carrossa o comparsa.

Abans d'iniciar la rua es rebrà un número de participació que inclourà a tots els membres del grup. Aquest número es lliurarà el mateix dia de la sortida i s'haurà de portar en un lloc visible durant la rua.

Els participants individuals poden inscriure's amb el mateix procediment al Centre Cívic abans de començar la rua o al pavelló abans d'iniciar-se el concurs de disfresses.

4.-Sortida

Els participants es concentraran per sortir des del carrer Vidreres (al costat del Centre Cívic) des

de les 16.00 h. El jurat comptarà els components de cada comparsa o carrossa i farà una primera

valoració de tots els participants abans de la sortida, que s'efectuarà a les 17.00 h. Les carrosses

i comparses sortiran per ordre d'arribada.

5.-Jurat

El jurat està format per veïns i veïnes de Sils. Avaluarà les comparses, les carrosses i els participants individuals al llarg de tota la rua. El jurat valorarà l'originalitat de la disfressa (seran particularment ben valorades les de confecció pròpia), la coreografia, el disseny general i la gresca al llarg de tota la rua.

El jurat pot desqualificar qualsevol participant que no reuneixi uns mínims de qualitat i/o

quantitat, o bé que no segueixi les instruccions marcades per l'organització. Els participants

desqualificats no rebran premis ni ajuts.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

El jurat està facultat per resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

6.-Trofeus

Els trofeus s'atorgaran el mateix dissabte en el transcurs de la festa que es celebra al pavelló un

cop finalitzada la rua. Els trofeus seran els següents:

10 trofeus Carnestoltes Infantil

10 trofeus Carnestoltes Adult

1 trofeu a la millor Comparsa Local

1 trofeu a la millor Carrossa Local

3 trofeus a les millors Carrosses

3 trofeus a les millors Comparses

1 trofeu a la Comparsa amb millor coreografia

7.-Ajuts

S'estableixen els següents ajuts econòmics per a les comparses:

75 per a les comparses de 15 a 35 components

150 per a les comparses de 36 o més components

A més per a les carrosses que com a mínim mesurin 2 m d'ample per 3 m de llargada, s'estableix un ajut de 150 . Els vehicles tractors no compten com a carrosses ni es tindran en compte en les mesures.

Els ajuts es pagaran per transferència bancària al compte indicat en la butlleta d'inscripció.

8.- Resolució de l'expedient

El jurat previst en les bases valorarà l'import de les subvencions a atorgar a les diferents comparses, carrosses i participants individuals, que posarà en coneixement del tècnic de cultura, el qual elaborarà un informe dels ajuts a atorgar.

L'òrgan competent per l'atorgament d'aquests ajuts correspondrà a la Junta de Govern Local.

9.- Consideracions generals

- Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor hauran de disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu conductor n'assumirà la

responsabilitat.

- Les carrosses que superin els 3 m d'ample o els 8 m de llargada o els 3,5 metres d'alçada no podran participar en la rua.

Sils, 21 de novembre de 2017

Martí Nogué Selva

Alcalde

Fiestas Populares
Infancia
Tractor
Cultura