Edicte d'aprovació de les bases reguladores d'unes ajudes socials - Boletín Oficial de Girona de 04-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 04/05/2015 hasta 04/11/2015
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern en sessió del dia 20 d'abril de 2015 va aprovar les bases reguladores d'ajudes socials per les quotes de les activitats esportives municipals i de les entitats integrades en el programa municipal esportiu ­ temporada 2014/2015.

Es sotmeten a informació pública les bases reguladores per a la concessió d'ajudes socials per les quotes de les activitats esportives municipals i de les entitats integrades en el programa municipal esportiu ­ temporada 2014/2015 pel termini de vint dies a comptar de l'exposició d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, a l'objecte d'examen i al·legacions, si s'escau. Transcorregut aquest sense reclamacions i/o al·legacions, s'entendrà aprovades definitivament.

La qual cosa es fa pública pel coneixement general i efectes oportuns.

Sant Gregori, 21 d'abril de 2015

Joaquim Roca i Ventura

Alcalde

BASES GENERALS REGULADORES AJUDES SOCIALS PER LES QUOTES DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LES ENTITATS INTEGRADES EN EL PROGRAMA MUNICIPAL ESPORTIU- TEMPORADA 2014/2015

1. FINALITAT: La finalitat d'aquestes bases es l'atorgament d'un ajut public per tal de fomentar la integració en l'esport i la cohesió social així com garantir que ningú pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

2. JUSTIFICACIÓ: La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, disposa a l'article 58 que '(...) els infants i els adolescents tenen dret a practicar l'esport i a participar en activitats físiques i recreatives en un entorn segur. La participació en esports de competició ha d'ésser voluntària els mètodes i els plans d'entrenament han de respectar la condició física i les necessitats educatives dels infants i els adolescents. Les administracions han de fomentar l'activitat física i esportiva com a hàbit de salut'.

3. OBJECTE: L'objecte d'aquesta convocatoria és la concessio d'ajuts, per concurrència no competitiva, a infants i joves entre 3 i 18 anys per la pràctica esportiva, tant pel que fa a programes esportius de caire anual municipals com de les entitats esportives incloses en el Programa Municipal Esportiu.

Només s'atorgarà ajut per una activitat activitat esportiva per infant/jove.

4. BENEFICIARIS: Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els infants i joves residents a Sant Gregori inclosos en la unitat familiar que compleixin els seguents requisits:

- Infants i joves entre 3 i 18 anys.

- Tots els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats a Sant Gregori.

- Els sol·licitants hauran de complir amb el màxim de renda establerts a la base 5a.

5. RENDA FAMILIAR: Les famílies que es vulguin acollir a aquest ajut hauran d'acreditar no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat una renda familiar superior als llindars màxims que s'estableixen a continuació (ordre EDU/123/2010), en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar:

Famílies de dos membres: 17.377,00 euros

Famílies de tres membres: 22.820,00 euros

Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros

Famílies de cinc membres: 30.717,00 euros

Famílies de sis membres: 34.241,00 euros

Famílies de set membres: 37.576,00 euros

Famílies de vuit membres: 40.882,00 euros

A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars un o mes membres computables de la unitat familiar que hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

La renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables, de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions socials i familiars:

- Que es tracti d'un infant en acolliment.

- Que l'infant, el pare, mare, tutor/a o germans tinguin una discapacitat reconeguda.

- Que es tracti d'una família nombrosa.

- Que es tracti d'una família monoparental, entenent com a tal la formada pel pare/mare sol/a amb infants, sempre que convisquin junts i en depenguin econòmicament de forma exclusiva, és a dir, que no rebin la pensió d'aliments de l'altre progenitor amb qui no conviu. - Infants en situació de risc social (a valorar per la comissió).

6. DURADA DE L'AJUT: L'ajut tindrà la durada de la temporada esportiva de setembre a juny.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: El termini per presentar sol·licitud serà el que marca la temporada esportiva i en concret des de l'1 de setembre al 15 de juny. Cada inici de temporada comporta nou període de sol·licitud.

8. DOCUMENTACIÓ: La sol·licitud juntament amb la documentació s'haurà de presentar al registre general de l'Ajuntament de Sant Gregori (Av. Girona, 33).

La documentació a presentar és la que s'especifica a continuació:

a) Documentacio basica obligatoria:

- Full de sol·licitud especific (Annex 1) on quedi detallat degudament l'activitat esportiva, detallant inici, final i cost total de l'activitat, pel que fa al sol·licitant. - Fotocopia DNI, NIE i/o PASSAPORT del sol·licitant menor de 18 anys i del pare, mare o tutor legal del sol·licitant. Quan es tracti d'una persona menor d'edat, la sol·licitud haura d'estar signada pel pare, mare o tutor legal. - Fotocopia del llibre de familia.

- Títol o certificat de família nombrosa o monoparental, si es dóna el cas.

b) Justificants economics de tots els majors d'edat (aquells documents necessaris per justificar la situacio familia):

- Declaracio Renta ultim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar.

- Ultimes declaracions trimestrals de l'exercici actual (per autonoms).

- Certificat de pensio o prestacions de la S.S.

- Certificat de l'OTG conforme esta INSCRIT I REP O NO REP una prestacio.

- Certificat d'Hisenda conforme no ha de presentar Declaracio de la Renta.

- Informe social en aquells casos que les persones sol·licitants no puguin adjuntar part de la documentació sol·licitada i estiguin rebent assistència social rellevant. 9. PROCEDIMENT ATORGAMENT AJUTS:

9.1.- Les peticions seran avaluades per una Comissió formada per:

- Alcalde - President de l'Ajuntament

- Regidor/a d'Ensenyament

- Director/a de la Llar d'Infants

- Secretària de l'Ajuntament que actuarà com a Secretària de la Comissió

9.2.-Aquesta Comissió farà la proposta que se sotmetrà a l'aprovació de la Junta de Govern, en base a la que es demanarà la subvenció.

9.3- Les sol·licituds de les families que optin a aquests ajuts, sempre que no superin els llindars establerts en el punt 5 d'aquestes bases, s'atorgaran per la capacitat economica de la unitat familiar, d'acord amb el següent barem i criteris:

- 1 punt: a)La capacitat econòmica

- 1 punt: b) família nombrosa

c) família monoparental

- 1 punt: d) infants en acolliment

e)que l'infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda f) altres situacions de risc social 9.4.- L'import de l'ajut serà:

Sol·licituds amb 3 punts ­90% del cost de l'activitat.

Sol·licituds amb 2 punts ­75% del cost de l'activitat.

Sol·licituds amb 1 punt ­ 50% del cost de l'activitat.

Fins el 100% - altres casos a valorar específicament.

10. PAGAMENT DE L'AJUT:

10.1.-El pagament dels ajuts es farà directament sobre la quota esportiva a pagar.

10.2.-En el cas d'activitats organitzades per entitats l'Ajuntament pagarà directament a aquestes amb la finalitat de que descomptin aquesta quantitat de les quotes que cobren a les families. Les entitats expediran una factura en la que constara l'import corresponent a l'ajut atorgat, especificant que el pagament el fa l'Ajuntament en concepte d'ajut economic per afavorir la practica esportiva, el mes/trimestre/curs, activitat i les dades del beneficiari.

10.3- Quan les faltes d'assistencia sense justificar superin mensualment el 25% de les hores d'entrenament, l'Ajuntament pot decidir revocar l'ajut atorgat. Per coordinar aquesta informació les entitats hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament en el mes següent al fet.

Sant Gregori, abril de 2015.

Deporte
Familia
Deporte
Actividades deportivas
Juventud
Educación
Infancia
Salud
Actividades económicas
Discapacidad
Familia monoparental