Edicte d'aprovació de les bases reguladores especifiques de subvencions adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10). LE 2018/9. Girona - Boletín Oficial de Girona de 13-02-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 13/02/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

19_2018_90_X0101

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2018/1, que va tenir lloc el dia 6 de febrer de 2018, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de subvencions adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona (PT10), que es fan constar a continuació:

'BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS ADREÇADES A AJUNTAMENTS PER AL SUPORT ECONÒMIC A ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA. PT10.

1. Objecte

Regular les subvencions que concedeix l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin previst realitzar en l'àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, en el període descrit en la convocatòria, actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d'insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

No es consideraran objecte d'aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals asselvatjats urbans. Tampoc es consideraran objecte d'aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

2. Naturalesa i forma de concessió

Els ajuts econòmics objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa subvencionable, d'acord amb l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. S'admetrà la subcontractació total de l'activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda prohibit concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l'entitat beneficiària.

3. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d'aquestes bases els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Dins de cada convocatòria només s'atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.

Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual d'actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l'objecte d'aquestes bases.

4. Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb la realització de l'activitat objecte d'aquestes bases i que es corresponguin amb alguns dels conceptes següents:

· Les despeses d'aplicació dels plans de lluita i control integrat de plagues urbanes (insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus). Aquestes accions hauran de considerar les estratègies de Control integrat de plagues i seguiran els principis de bones pràctiques en els Plans de Desinfecció, Desinsectació i Desratització descrits en la norma de la UE 171210. · Les despeses per a l'adquisició i aplicació dels diferents sistemes de lluita. Es troben inclosos en aquest concepte:

o Mètodes de control físic (Barreres físiques, temperatura, llum, ultraviolada, ultrasons, etc.) o Mètodes de control mecànic (Trampes adhesives o mecàniques, tècniques d'aspiració, etc.) o Mètodes de control biològic (Feromones, predadors i paràsits, insecticides biorracionals, etc.) o Mètodes químics (Insecticides, raticides, larvicides, etc.) · Les despeses de personal propi de l'ajuntament atribuïbles a accions adreçades a la lluita contra plagues urbanes, serán subvencionables, únicament, quan: o el personal que hagi participat en els tractaments, responsanbles tècnics i aplicadors, disposin de la capacitació descrita el R.D. 830/2010 pel que estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments biocides. En cap cas s'entendran com a subvencionables les despeses derivades de: o El funcionament i gestió ordinaris de l'ajuntament (despeses de personal, despeses administratives i d'altres anàlogues). o El desbrossament de parcel·les i vies públiques, sempre i quan no estigui justificat per un informe del corresponent tècnic de l'ajuntament en el qual s'especifiqui que l'actuació està exclusivament destinada al control físic d'una plaga urbana suposi un risc per la salut de les persones. o L'aportació econòmica que els ajuntaments realitzen pel fet de pertànyer a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, ni el cost de les accions de lluita contra mosquits culícids, inclosos el mosquit tigre, que el Servei de Control de Mosquits de la Mancomunitat realitzi com a contrapartida a aquesta aportació dels municipis Mancomunats. No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció.

En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

5. Convocatòria

De conformitat amb l'article 12.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, aquestes bases s'aprovaran de forma conjunta a la convocatòria, per part del Consell Rector de l'organisme.

La convocatòria podrà incloure fins a dos procediments i serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el seu extracte.

La convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s'assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de cadascun d'ells.

Atès que es preveu l'aplicació de l'article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment.

Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la resolució de concessió.

Les convocatòries posteriors que s'estimin necessàries durant la vigència d'aquestes bases, podran ser aprovades per la Presidència de Dipsalut.

6. Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria i signades pel representant legal de l'entitat.

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu electrònica de Dipsalut (https://

seu.dipsalut.cat).

No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, l'interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d'acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de la documentació requerida s'ha de realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7. Import de la subvenció

D'acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent:

Classificació de municipis* % de Finançament màxim Grup 1 fins a 1.500 habitants 90,00 % Grup 2 de 1.501 a 5.000 habitants 80,00 % Grup 3 de 5.001 a 15.000 habitants 70,00 % Grup 4 de 15.001 a 25.000 habitants 60,00 % Grup 5 més de 25.000 habitants 50,00 % * Padró d'habitants segons les darreres dades oficials publicades per l'INE

Si com a resultat d'aquesta operació l'import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, s'atorgarà l'import que resulti d'aplicar el percentatge poblacional, excloent-lo del possible prorrateig que pugui realitzar-se si es superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria.

Si l'import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, la comissió qualificadora, prorratejarà l'import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció que han obtingut més de mil euros (1.000,00 ), per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles.

Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s'atorgarà un mínim de 1.000 euros, i es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament fins que s'adeqüi l'import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.

Cal tenir en compte que en cap cas la subvenció concedida superarà l'import sol·licitat. Igualment, si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, l'ajut econòmic es mantindrà en la quantia atorgada.

8. Instrucció de l'expedient

L'Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d'instrucció del procediment de concessió d'aquesta subvenció.

L'Instructor podrà realitzar d'ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.

En virtut de la delegació prevista a l'article 19.1 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, els trasllats d'actes relacionats amb la instrucció de l'expedient podran ser efectuats per l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut.

La Comissió Qualificadora prevista a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions per a l'examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:

President: El president de l'Organisme o, en la seva absència, el vicepresident de l'Organisme o un altre membre del Consell Rector en qui delegui Vocals: Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut La gerent de l'Organisme Secretari: El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica de Dipsalut o funcionari en qui delegui El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per la Comissió Qualificadora en base a l'informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat amb l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció, la quantia d'aquesta i el percentatge de la quantia sobre la base subvencionable, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

9. Resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l'òrgan competent per la resolució del procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l'atorgament de subvencions.

La resolució haurà de ser motivada i haurà de contenir la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i als quals es desestima.

Les resolucions es dictaran en un màxim de sis mesos, a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució serà comunicada als beneficiaris a través del tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://

seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Acceptació

Per l'efectivitat de la subvenció caldrà que el beneficiari accepti les condicions en què aquesta ha estat concedida.

Tot i així, una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes no es manifesta el contrari, s'entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

11. Obligacions del beneficiari

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió dels ajuts.

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l'ajut. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques. f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l'objecte de la subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut, encara que l'actuació ja hagi estat realitzada. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l'objecte de la subvenció, s'esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions. h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la subvenció. j) El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 20a d'aquestes bases.

12. Justificació de la subvenció

La justificació es presentarà necessàriament al registre electrònic de Dipsalut, mitjançant el formulari de compte justificatiu específic disponible a la seu electrònica (https://seu.dipsalut.cat) que segons l'article 27.1 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, inclou una memòria justificativa del compliment de l'objecte subvencionat (annex A del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'objecte subvencionat, amb identificació de l'import i la seva procedència. Quan es tracti de nòmines caldrà detallar la despesa per perceptor i mensualitat.

En el cas de sol·licitar la subvenció de les despeses atribuïbles a personal propi de l'ajuntament, aquestes s'hauran de justificar de la següent forma:

1.-Acreditació de la capacitació professional del personal, tant dels Responsables Tècnics com dels Aplicadors de productes biocides.

2.- Un registre de les accions realitzades, en que hi consti la següent informació per a cadascuna de les accions: Nom i cognoms del Responsable Tècnic i de l'Aplicador, Equipament o espai tractat, Plaga contra la que es lluita, Classificació (TP) del tipus de producte utilitzat, Temps invertit en l'aplicació expressat en percentatge hores.

3.- Certificats dels serveis realitzats signats pel Responsable Tècnic.

El termini màxim per justificar la totalitat de l'objecte subvencionat es determinarà a la convocatòria.

D'acord amb l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el beneficiari podrà sol·licitar, abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel termini màxim d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació establert en la convocatòria. Les peticions de pròrroga s'entendran concedides tàcitament en els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari de la Presidència de Dipsalut.

13. Procediment de comprovació de la justificació i pagament

L'import a justificar és el que s'estableix com a base subvencionable (o cost de l'objecte subvencionat) en la resolució de concessió. Si el cost de l'objecte subvencionat resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia màxima determinada. Si resulta inferior, s'aplicarà allò establert en l'article 30 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació, amb l'advertència que si no presenta la documentació requerida l'òrgan competent li revocarà la subvenció, d'acord amb l'article 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi lliurat la justificació dins el termini establert i el centre gestor hagi emès un informe favorable.

El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la titularitat de la persona jurídica, que prèviament haurà determinat l'entitat.

D'acord amb l'article 31.5 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

14. Modificació de la subvenció

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons l'article 22 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona:

· Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. · Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l'import de les despeses de l'actuació que estigui obligat a justificar. · Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de l'actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs públic o en la resolució. En tot cas, i en especial per a les actuacions no realitzades, les subvencions s'entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial.

D'altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada en la resolució com a despesa subvencionable:

1. Es podrà admetre un màxim del 3% de desviació pressupostària entre la base subvencionable establerta en la resolució i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, amb un límit de 100 , que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada sempre que s'hagi complert l'objecte i la finalitat de la subvenció. 2. Si aquest percentatge és superior al 3% o als 100 esmentats al punt 1, es reduirà la subvenció, d'acord amb l'article 30 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. En el cas que s'hagi de modificar la resolució d'atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la proposta de modificació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l'advertiment que si no presenta les al·legacions l'òrgan competent modificarà la subvenció, d'acord amb l'article 30 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

15. Invalidesa, revocació i reintegrament

Dipsalut podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. En el cas que s'hagi de revocar la resolució d'atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l'òrgan competent revocarà la subvenció d'acord amb l'article 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Són causes d'invalidesa de resolucions aquelles que estan previstes en l'article 32 de l'Ordenança.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta subvenció sigui inferior a l'import pagat, es seguirà el procediment esmentat als paràgrafs anteriors i, en cas de confirmar aquesta circumstància, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l'excés. Així mateix, estaran obligats al reintegrament els beneficiaris que es trobin en els supòsits establerts en l'article 34 de l'Ordenança.

El centre gestor informarà sobre la necessitat de modificació, revocació i d'invalidesa de les subvencions concedides, i la Presidència Dipsalut serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents acords.

16. Subcontractació i convenis de col·laboració

S'admetrà la subcontractació total de l'activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En cas de subcontractació, els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de Dipsalut.

17. Verificació i control

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per Dipsalut s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar Dipsalut, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

18. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions. d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. f) Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 19. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

20. Principis ètics i regles de conducta

Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions. b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. c) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

21. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector de Dipsalut, i correspondrà a la Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.

22. Règim sancionador

S'aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si s'incompleix la obligació relativa a la publicitat i difusió, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s'aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l'ha d'advertir de manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de l'obligació en els termes establerts, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l'òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l'adopció de l'acte corresponent, i se l'ha d'advertir que l'incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

23. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Per aquest motiu i de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa necessària la publicació de les bases, que se sotmetran a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP, en el tauler d'anuncis de Dipsalut i per referència, en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

Girona, 7 de febrer de 2018

Josep M. Corominas Barnadas

President p.d.

Gestión y control de plagas
Salud
Animales de compañía
Sanidad vegetal