Edicte d'aprovació de les bases reguladores específiques del suport econòmic a ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social a la demarcació de Girona. ASA ( LE 2016/174 ) Girona - Boletín Oficial de Girona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2016/09, que va tenir lloc el dia 6 de setembre de 2016, i segons consta a l'acta, ha pres per unanimitat i entre d'altres, l'acord següent:

'Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social a la demarcació de Girona, segons el text que figura a l'annex 1 d'aquest acord.

(...)

Tercer. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i de compte justificatiu simplificat pels Ajuntaments, que consten a l'expedient, i que són accessibles des de la seu electrònica i web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat)

Quart. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social a la demarcació de Girona;, pel termini del vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.

dipsalut.cat), la referència que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

(...)

(...)

(...)

Vuitè Derogar automàticament les bases específiques reguladores específiques del suport econòmic a ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social a la demarcació de Girona. ASA. LE 2016/66 aprovades pel Consell Rector en la sessió 2016/04 que va tenir lloc el 5 d'abril de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província número 69 de data 12 d'abril de 2016, un cop s'hagi justificat tota la despesa subvencionada i tancat l'expedient..

Novè. Facultar el president de Dipsalut per l'execució d'aquests acords i, en especial, per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques i per a la modificació dels models normalitzats.''

Girona, 8 de setembre de 2016

Josep M. Corominas i Barnadas

President, p.d.

Annex 1

Bases reguladores específiques del suport econòmic a ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social a la demarcació de Girona. ASA ( LE 2016/174 ) Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona (Dipsalut)

1. Objecte

Regular les subvencions que concedeix l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a ajuntaments que, en el període descrit a la convocatòria, hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona projectes d'acció social, concretament:

· Les activitats inclusives adreçades a col·lectius vulnerables. · Les accions comunitàries que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social. · El foment de la inserció sociolaboral de persones usuàries de serveis socials d'atenció especialitzada 2. Naturalesa i forma de concessió

Les subvencions objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria oberta i fent referència a un percentatge de la despesa subvencionable, d'acord amb l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les subvencions concedides són compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. Però són incompatibles amb altres ajuts concedits per Dipsalut dins les altres línies de subvencions a ajuntaments (per a línies de Salut i Crisi a la demarcació de Girona per un mateix objecte).

S'admetrà la subcontractació parcial o total de l'activitat subvencionada, i no es podrà subcontractar a persones i entitats inclosos en els casos previstos per l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Només s'atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.

4. Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb l'objecte d'aquestes bases i que es corresponguin amb alguns dels conceptes següents:

- Materials i serveis necessaris per fer l'activitat/s. - Remuneració dels professionals que porten a terme l'activitat/s. - Despeses de difusió i publicitat de l'activitat/s. En cap cas s'entenen com a subvencionables les despeses derivades de:

- Funcionament i gestió ordinaris de l'ajuntament (despeses de personal, despeses administratives i d'altres anàlogues) - Formació de professionals i redacció de projectes - Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.) - Lloguer o adequació dels espais de realització de les diferents activitats - Adquisició d'equipaments. - Maquinària i aparells d'ús esportiu. - Material informàtic. - Vestuari tant dels professionals com dels usuaris de les activitats. Queden excloses explícitament les accions i els programes que:

- Estiguin inclosos en algun altre programa/acció de Dipsalut o d'altres administracions que cobreixi les necessitats del territori. En qualsevol cas, es considerarà despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

5. Convocatòria

Dipsalut publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona la convocatòria de fins a tres procediments que es realitzaran en règim de concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s'assignaran a cada procediment, així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució de cadascun d'ells.

Atès que es preveu l'aplicació de l'article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, els crèdits assignats al primer dels procediments i no compromesos després de la seva resolució podran acumular-se als crèdits assignats en el segon procediment i així successivament amb el tercer procediment. Així mateix, podran incrementar-se els crèdits assignats a la convocatòria, sempre que hagin estat aprovats abans de la resolució de concessió.

6. Sol·licituds

La convocatòria establirà fins a tres períodes de presentació de sol·licituds. corresponents a cadascun dels procediments.

Per tramitar la sol·licitud, cal presentar-la necessàriament per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat) :

· El model normalitzat de sol·licitud ( disponible a la seu electrònica o al web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut. cat). · El projecte per al qual es demana la subvenció (Annex A) No es preveu la possibilitat de reformulació de la sol·licitud. Amb la presentació de la sol·licitud, l'interessat autoritza a Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de Llei general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d'acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de la documentació requerida s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Si l'últim dia de la presentació de la documentació complementària o d'esmena de defectes coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.

7. Criteris de valoració

Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:

Puntuació Criteris màxima Aspectes qualitatius dels projectes: Adequació de les propostes a les necessitats detectades 20 Plantejaments estructurats per tal de donar resposta a les demandes socials 20 Concreció dels objectius i estratègies 10 Efectes del projecte en l'entorn( mecanismes d'avaluació, durabilitat, població destinatària 20 Diversificació de les fonts de finançament del projecte (exclosa l'aportació de la pròpia entitat i exclosa Fins a 5 també, la subvenció que es demana a Dipsalut) 1 font 1 2 fonts 2 3 fonts 3 4 fonts 5 Per a la concessió de la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració mínima de 50 punts.

8. Import de la subvenció

La quantia de les subvencions es determinarà com a percentatge de la despesa subvencionable i d'acord amb els criteris de valoració establerts.

L'import de la subvenció que es concedeix, serà com a màxim el 100% de la despesa subvencionable i fins a un màxim de 5.000 euros per entitat.

L'import de la subvenció es concreta de la manera següent:

· Als projectes que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 50 i que resultin amb un màxim atorgable de fins a 1.000,00 euros, se'ls concedirà provisionalment màxim atorgable corresponent. · Als projectes que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 50 i que resultin un màxim atorgable superior a 1.000,00 euros, se'ls aplicarà un coeficient (taula 3) segons els criteris esmentats en el pacte setè. Aquest coeficient s'aplicarà al màxim atorgable. Taula 3

Punts 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 Coeficient 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Si com a resultat d'aplicar el coeficient, l'import obtingut és inferior a 1.000,00 euros es concedirà provisionalment l'import de 1.000,00 euros.

Si després d'aplicar tots aquests criteris l'import total a atorgar supera el crèdit pressupostari previst en la convocatòria, l'òrgan responsable de la resolució del procediment procedirà al prorrateig de l'import global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l'import atorgat.

En tot cas, i per les activitats no realitzades, les subvencions s'entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial. D'altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà l'import que resulti d'aplicar el percentatge d'ajut establert en la corresponent resolució d'atorgament.

9. Instrucció de l'expedient

L'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida serà el centre gestor d'instrucció del procediment de concessió d'aquesta subvenció.

L'Instructor podrà realitzar d'ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.

La Comissió Qualificadora prevista a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions per a l'examen i valoració de les sol·licituds tindrà la composició següent:

President: El president de l'Organisme Vocals: Tres vocals del Consell Rector de Dipsalut La gerent de l'Organisme Secretari: El secretari de Dipsalut o, en la seva absència, el cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Econpomica de Dipsalut El president de la Comissió Qualificadora formularà, en el termini establert en la convocatòria corresponent, una proposta de resolució definitiva, tenint en compte la valoració efectuada per la Comissió Qualificadora en base a l'informe tècnic emès pel centre gestor i de conformitat amb l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

10. Termini de resolució i notificació

El Consell Rector de Dipsalut, d'acord amb la proposta del president de la Comissió Qualificadora, serà l'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions.

Les resolucions es dictaran en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució de concessió serà comunicada als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l'article 59.6.b de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

11. Acceptació

Una vegada comunicada la concessió de l'ajut econòmic, si en el termini d'un mes no es manifesta el contrari, s'entén acceptat, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

12. Obligacions del beneficiari

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió dels ajuts

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de l'ajut

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors

d) Comunicar a Dipsalut, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control

g) Si és possible, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general sobre l'objecte de la subvenció, el beneficiari farà constar la col·laboració de Dipsalut. En les comunicacions que el beneficiari faci en qualsevol de les plataformes socials en relació amb l'objecte de la subvenció, s'esmentarà Dipsalut com a col·laborador en el finançament de les actuacions

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable

i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l'actuació objecte de la subvenció j) El beneficiari ha de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en aquest sentit si se li atorga una subvenció superior a 10.000 euros està obligat a comunicar a Dipsalut la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. No obstant, si el beneficiari és un ens públic o està inclòs en els supòsits de l'article 3, apartat 4 de la Llei 19/2014( si és una entitat privada que percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o bé, almenys el quaranta per cent dels seus ingressos procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros), s'entendrà que ha donat publicitat a aquella informació i no serà necessària la seva comunicació a Dipsalut

k) Complir amb els principis ètics i les regles de conducta establertes en la clàusula 16 d'aquestes bases. 13. Justificació i pagament

El termini màxim per justificar la totalitat de l'objecte subvencionat es determinarà a la convocatòria. La justificació es farà necessàriament per mitjà de registre electrònic, mitjançant l'accés a la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut):

- Compte justificatiu de projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que ha d'incloure una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'objecte subvencionat, amb identificació de l'import i la seva procedència. - Memòria valorativa de l'activitat que ha d'acreditar la realització del projecte sol·licitat i ha de contenir la informació següent (Annex C del compte justificatiu). El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi enviat la correcta justificació.

D'acord amb l'article 31.5 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

14. Pròrroga

D'acord amb l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, el beneficiari podrà sol·licitar abans que acabi el termini fixat per a la justificació, una pròrroga pel termini màxim d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini de justificació establert a la convocatòria. Les peticions de pròrroga s'entendran concedides tàcitament en els termes indicats llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari que, en aquest cas, l'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de pròrroga serà la presidència de Dipsalut.

15. Procediment de justificació

El centre gestor comprovarà la documentació justificativa, la verificarà formalment i podrà proposar la modificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.

La modificació de la resolució es durà a terme en els casos següents, segons article 22 de l'ordenança general de subvencions:

· Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció. · Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses de l'actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i dins dels terminis que preveu aquesta ordenança, les bases específiques o l'acord de concessió. · Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics o privats que, sumats a la subvenció de Dipsalut superin els costos totals de l'actuació o els percentatges de finançament aliè previstos a la convocatòria del concurs públic o en la resolució. En el cas que s'hagi de modificar la resolució d'atorgament, Dipsalut notificarà al beneficiari la proposta de modificació de la subvenció i li concedirà quinze dies perquè pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes, amb l'advertiment que si no presenta la documentació requerida l'òrgan competent modificarà la subvenció, d'acord amb l'article 33 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

La presidència de Dipsalut serà l'òrgan competent per resoldre les al·legacions i dictar, si escau, la modificació de la subvenció.

16. Principis ètics i regles de conducta.

De conformitat amb l'article 55.2, de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'estableixen els principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries de la subvenció.

· El respecte de l'ordenament jurídic i el principi de legalitat. · El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris. · La transparència de les activitats finançades pel sector públic. · El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l'ordenament jurídic o regles de comportament establertes pel codi de conducta. · La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos. · La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. · El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen. · El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. · La bona fe. · L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de les seves funcions. · Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de les seves competències. L'incompliment d'aquests principis i regles de conducta suposarà una infracció molt greu, l'òrgan concedent actuarà d'acord al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

17. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i la resta de normativa aplicable vigent.

18. Règim sancionador

S'aplicarà el règim previst en els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19. Interpretació

La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en el Consell Rector de Dipsalut.

20. Vigència

Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional primera

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o, una vegada aprovades definitivament, s'interposi recurs, el president de Dipsalut serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Salud
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Alquiler de vivienda
Deporte
Deporte
Promoción de la salud