Edicte d'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Girona per a l'any 2018 - Boletín Oficial de Girona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Exp.: 2018014674 - C. 12.097.006

Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge.

De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions, el contingut de les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Girona per a l'any 2018, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 25 de maig de 2018.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A COL·LABORAR EN EL TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE GIRONA PER A L'ANY 2018

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat, porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn, per a l'any 2018.

2. Naturalesa i forma de concessió de les subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases són de caràcter no nominatives amb règim de concurrència competitiva i estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament que la desenvolupa, a l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple el 14 de setembre de 2015, i a la Base 34a de les Bases d'Execució del Pressupost Exercici 2018.

3. Despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses relatives als serveis de transport adaptat, porta a porta, realitzats durant l'any 2018, a persones discapacitades amb mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona.

Es consideren despeses imputables a aquestes subvencions les que repercuteixen en el cost de la prestació dels serveis, entenent en qualsevol cas que no es finançarà el 100% del cost total de les despeses que aquest serveis generin.

No són despeses imputables a aquestes subvencions les d'adquisició, adaptació i/o amortització dels crèdits destinats a l'adquisició de vehicles ni les despeses financeres.

4. Entitats beneficiàries

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d'aquestes bases les entitats que realitzen transport adaptat, porta a porta, a persones discapacitades amb problemes de mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona.

5. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Estar inscrites en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d'Entitats d'aquest Ajuntament. 2. Complir amb la normativa vigent pel que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències. 3. Ser entitat amb finalitat social. 4. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 5. No tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per aquest Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació. 6. Tipus de subvenció

La subvenció consisteix en una aportació econòmica.

7. Quantia de les subvencions

L'import màxim destinat a les subvencions previstes és de quaranta-cinc mil cinc-cents noranta-un euros amb dos cèntims (45.591,02 ), amb càrrec al Pressupost Municipal de 2018.

8. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en temps i forma i amb la documentació que determini la convocatòria -o, en el seu defecte, l'art. 18 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona-, a la seu electrònica del registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament de Girona, o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà la seva esmena, que s'haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l'expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/1419_ca.pdf

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases i dels requisits i obligacions que s'hi recullen.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria, que en cap cas podrà ser inferior a quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona.

9. Documentació a presentar

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:

1. Fotocòpia del NIF de l'entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada. 2. Fotocòpia del NIF de la persona que signa la sol·licitud. 3. Acreditació conforme l'entitat està inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada. 4. Fotocòpia dels estatuts, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada. 5. Memòria dels serveis realitzats l'any anterior, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada. 6. Relació de rutes del servei de transport adaptat previstes per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 1 d'aquestes bases. 7. Previsió del cost total del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 2 d'aquestes bases. 8. Relació mensual de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 3 d'aquestes bases, des de gener de 2018 i fins el mes anterior al de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció. 9. Relació de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l'any 2018, en els termes que figuren en el document annex 4 d'aquestes bases. És imprescindible senyalar si la persona te certificat de discapacitat, el percentatge, i si te barem de mobilitat o d'acompanyant. 10. En el supòsit de no autoritzar l'Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les entitats interessades hauran de comunicar la seva oposició expressa, i en tot cas presentar certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal d'Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social. 10. Criteris per a la valoració de les sol·licituds

Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds seran:

- Estructura i organització de l'entitat. - Que el servei de transport adaptat que es presti no pugui ser realitzat pel transport públic. 11. Inici del procediment

1. Convocatòria i publicitat: El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per la Junta de Govern Local, que es farà pública en al BOP de Girona, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Girona i al web de l'Ajuntament de Girona. L'extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOP de Girona. 2. Presentació de sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria. 12. Instrucció de l'expedient i valoració de les sol·licituds

Presentades les sol·licituds, la comissió qualificadora que estarà integrada per la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, pel cap d'Igualtat i Drets Socials, per la cap de secció de Serveis Socials Especialitzats i per la cap de la secció de Gestió Administrativa, elevarà a l'òrgan competent la proposta per a la instrucció del procediment.

L'òrgan instructor, en base a l'expedient i a l'informe de la comissió, efectuarà la proposta de resolució, que haurà d'indicar, de forma motivada:

- Les entitats a les quals es proposa la concessió de subvenció, amb especificació de l'objecte, la seva quantia, les condicions en què s'atorga, i la forma i el termini per a la justificació de realització de l'acció subvencionada. - Les entitats a les quals es desestima la concessió de subvenció, amb especificació del motiu de desestimació. 13. Resolució i notificació

La resolució de concessió o de denegació és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada mitjançant Decret núm. 2018005172, de 13 de març de 2018.

La resolució, que haurà de ser motivada d'acord amb els criteris de valoració de les sol·licituds, s'adoptarà en el termini màxim d'un mes des del termini de presentació de sol·licituds, i serà notificada individualment.

En el cas que passat aquest termini no s'hagués produït la resolució, s'entendrà que la sol·licitud de subvenció ha estat desestimada.

Aquesta haurà de contenir:

- Identificació de l'entitat beneficiària - Despesa subvencionada - Import de la despesa subvencionable - Import de la subvenció atorgada - Assignació pressupostària a la que s'imputa la despesa. 14. Acceptació de la subvenció

Si notificada la resolució de concessió de subvencions, les entitats no manifesten el contrari en el termini de quinze dies, s'entendran que han estat acceptades, amb les seves condicions generals i específiques.

15. Principis ètics i de conducta

Els beneficiaris d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, els beneficiaris d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

16. Justificació i termini

L'entitat haurà de presentar a la seu electrònica del registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament de Girona, en el termini que s'estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

a) La memòria de l'activitat, amb la relació dels serveis realitzats als usuaris. b) Relació de rutes de servei de transport adaptat realitzades durant l'any 2018. c) Relació de les persones usuàries del servei de transport adaptat de l'any 2018 d) Relació de les persones usuàries del servei de transport adaptat ateses mes a mes de gener a desembre de 2018. L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la presentació dels comprovants de pagament de les despeses realitzades als efectes de comprovar la veracitat de les dades.

La manca de justificació produirà l'obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l'interès legal, a partir de la data en què s'haurien d'haver rendit els comptes i fins la data en què es verifiqui el reintegrament.

17. Pagament de la subvenció

Un cop aprovades les subvencions, es realitzarà el pagament anticipat del 80% de la subvenció atorgada. El pagament del 20% restant es realitzarà un cop justificada l'activitat, de conformitat amb la Base 34a de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal Exercici 2018.

18. Compatibilitat de les subvencions

L'obtenció d'una subvenció destinada a col·laborar en el transport adaptat, porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn per a l'any 2018, és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos i/o recursos destinats a la mateixa finalitat i procedents de particulars, d'altres administracions o entitats públiques o privades, sempre i quan el total subvencionat per a un mateix servei no superi el seu cost.

En cas de rebre'ls es farà constar en el model de sol·licitud normalitzat, apartat de finançament del servei.

19. Obligacions de les entitats beneficiàries

Seran obligacions de les entitats beneficiàries:

- Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció. - Fer constar la col·laboració municipal en la publicitat i mitjans que s'utilitzin. - Realitzar els serveis i/o actuacions que fonamenta la subvenció i acreditar la seva efectiva realització. - Justificar l'aplicació econòmica de la subvenció. - Reintegrar, en el seu cas, els fons rebuts i no aplicats - Participar en el procés d'implementació del Pla del Transport Adaptat de l'Ajuntament de Girona, segons el model proposat per la Generalitat de Catalunya. 20. Publicitat

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Girona i al web de l'Ajuntament de Girona.

La convocatòria per a la concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, al Tauler d'Anuncis i al web municipal.

21. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regulen aquestes subvencions és:

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament que la desenvolupa. - L'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, el seus organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015. - La Base 34a de les Bases d'Execució del Pressupost Exercici 2018. Disposició Addicional

Si durant el termini d'exposició pública d'aquestes bases s'hi formulen al·legacions, o bé una vegades aprovades definitivament s'hi interposa recurs, l'òrgan competent per a resoldre-les és la Junta de Govern Local.

Així mateix, i de conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, publicada al BOE núm. 229, de 15 de desembre de 2015, la Intervenció municipal subministrarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions la convocatòria específica d'aquestes bases així com el seu extracte per a la seva publicació en el BOP de Girona.

Girona, 31 de maig de 2018

Marta Madrenas Mir

Alcaldessa

ANNEX 1

Relació de rutes de servei de transport adaptat

Ruta que realitza l'entitat

1 2 3 4 5 Descripció de les rutes

Ruta Km anada Km tornada Durada màxima anada 4 Durada màxima tornada 5 Número persones anada Número persones tornada Número parades anada Número persones tornada 1 2 3 4 5 Descripció de les rutes

4

Indicar minuts 5

Indicar els minuts Ruta Horari anada Horari tornada Municipi d'origen Municipi de destí Servei de destinació 6 1 2 3 4 5 Descripció dels vehicles per ruta

Ruta Tipus de vehicle o transport 7 Nombre de places del vehicle Vehicle i matrícula Xofer Acompanyant 1 2 3 4 5 Descripció dels vehicles per ruta

Ruta Forma de gestió Cost total mensual Cost total anual 1 Gestió directa amb vehicles propis de l'ens local Gestió subcontractada a empreses Gestió traspassada a les pròpies entitats prestadores del servei social especialitzat 2 Gestió directa amb vehicles propis de l'ens local Gestió subcontractada a empreses Gestió traspassada a les pròpies entitats prestadores del servei social especialitzat 3 Gestió directa amb vehicles propis de l'ens local Gestió subcontractada a empreses Gestió traspassada a les pròpies entitats prestadores del servei social especialitzat 4 Gestió directa amb vehicles propis de l'ens local Gestió subcontractada a empreses Gestió traspassada a les pròpies entitats prestadores del servei social especialitzat 5 Gestió directa amb vehicles propis de l'ens local Gestió subcontractada a empreses Gestió traspassada a les pròpies entitats prestadores del servei social especialitzat Girona, ___ d ___________ de 20___

Signatura,

6

Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permament (CD) Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat (CAE) Servei de centre de dia ocupacional per a persones amb discapacitat (STO/STO-A) Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat Servei prelaboral Centres assimilats amb funcions d'acolliment diürn (Associacions especialitzades) 7

Especificar tipus de vehicle o transport: vehicle específic transport adaptat, autobús, microbusos, furgoneta, taxi, ambulància, línies regulars, línies escolars... ANNEX 2

Previsió del cost total de servei de transport adaptat anual

Cost del servei anual

Ruta Places Cost previsible Previsió aportació usuaris Previsió aportació Institucions Previsió altres aportacions Previsió despeses del personal (%) 1 2 3 4 5 Girona, ___ d ___________ de 20___

Signatura,

ANNEX 3

Relació mensual de persones usuàries de servei de transport adaptat

Núm. usuari Nom i cognoms Ruta Sector 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Núm. Viatges mensuals Aportació persona dia Aportació persona mes Cost total mensual persona Cost subvencionat mensual persona Data inici servei Data fi servei 1 2 3 4 5 6 7 8 Girona, ___ d ___________ de 20___

Signatura,

8

Fa referència al barri on resideix la persona usuària (Santa Eugènia, Sant Narcís, Pont Major, Palau, Taialà, Barri Vell i Vilaroja/Font de la Pólvora). ANNEX 4

Relació de persones usuàries del servei de transport adaptat

Núm. Nom i cognoms DNI 1 2 3 4 5 6 7 8 Núm. 9 Adreça Telèfon Data de naixement Sexe 1 Home Dona 2 Home Dona 3 Home Dona 4 Home Dona 5 Home Dona 6 Home Dona 7 Home Dona 8 Home Dona Núm. Tipus de discapacitat 10 Certificat 11 Barem de mobilitat 12 Barem d'acompanyament 1 Si No 2 Si No 3 Si No 4 Si No 5 Si No 6 Si No 7 Si No 8 Si No

9

Aquest número fa referència al número de la persona usuària del primer quadre. 10

Especificar si és física, psíquica, pluridiscapacitat o si no té discapacitat. 11

Especificar quin % té de discapacitat (33%, 65%) o sinó té certificat. 12

Amb cadira de rodes, sense cadira o no té barem. Núm. Data inici servei Data fi servei Servei de destí 1 2 3 4 5 6 7 8

Girona, ___ d ___________ de 20___

Signatura,

Transporte adaptado
Dependencia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Vivienda
Discapacidad
Transporte y vehículos
Transporte
Escuelas
Taxi
Tercera edad
Nacimiento, adopción y acogimiento