Edicte d'aprovació de la convocatòria de beques d'estudi per als alumnes del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El vicepresident, pd, per resolució de 15 de novembre de 2017, ha aprovat la convocatòria de beques d'estudi per als alumnes del Conservatori de Música Isaac Albéniz curs 2017-2018, el text de la qual es transcriu a continuació:

'CONVOCATÒRIA DE BEQUES D'ESTUDIS 2017-2018 1. Objecte de la convocatòria

Es convoquen quatre beques d'estudis per a la col·laboració amb les tasques de:

- L'Orquestra, Banda i Vent Simfònic de l'ensenyament de grau professional. - L'Orquestra de l'ensenyament no reglat elemental.

La present convocatòria s'aprova de conformitat amb les bases específiques reguladores de les beques d'estudi del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, aprovades pel Consell Rector, en sessió ordinària de 28 de juny de 2016, van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), núm. 5848, de l'11 de juliol de 2016 i al DOGC núm. 7194, del 30 d'agost de 2016

2. Beneficiaris i tasques a realitzar

Podran tenir la condició de beneficiaris els alumnes de l'ensenyament de grau professional del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

El director de l'orquestra i l'equip directiu seran els encarregats d'encomanar les tasques als becaris.

3. Crèdits pressupostaris i imports de les beques

L'import total de la present convocatòria de Beques d'Estudi 20172018 és de 900,00, els quals s'aplicaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3260 48001 Beques d'Estudi, del pressupost de l'exercici 2018, quedant condicionat suspensivament a l'existència de crèdit suficient i adequat en el moment de fer la transferència.

Amb el desglossament de l'import total de cadascuna de les beques convocades, el resultat és el següent:

· Beca Orquestra: 225 euros · Beca Banda: 225 euros · Beca Vent Simfònic: 225 euros · Beca Orquestra nivell elemental: 225 euros 4.Termini de presentació de sol·licituds i forma de presentació

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web del Conservatori, acompanyat de la documentació que preveu l'article 6 de les bases reguladores. Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i durant els següents 15 dies hàbils, al Registre d'entrada del Conservatori de Música Isaac Albéniz (de 9.00 a 16.00h).

5. Requisits amb relació al pagament

Com a condició prèvia a l'informe del cap del departament per a percebre la beca, segons els termes regulats a l'article 9, serà requisit indispensable que el becari assisteixi a les sessions del curs i realitzi les tasques assignades per la direcció d'orquestra i l'equip directiu. 6. Termini de resolució i publicació

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la resolució es dictarà en un termini de 10 dies.

Posteriorment, signada pel vicepresident, p.d. i pel secretari, es publicarà dins dels següents 2 dies al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Conservatori.

7. Règim de recursos

Contra la present convocatòria que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant del president de la Diputació, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució, de conformitat amb l'article 27 dels Estatuts del Conservatori i dels articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 8. Mitjà de Publicació

La publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona serà el mitjà de publicació, a partir del qual els sol·licitants podran presentar les seves sol·licituds a partir del dia següent al de la data de publicació.

ANNEX I. Beca de suport a les orquestres Característiques de la col·laboració a realitzar:

· Col·laboració en el manteniment de l'arxiu general de partitures. · Cadascun dels becaris haurà de preparar les còpies del grup de la seva responsabilitat (transcriure els arcs posats pel professorat a les diferents particel·les, comprovació de l'estat del material d'orquestra, etc.). · Col·laborar amb els altres becaris de l'orquestra en el transport de les partitures per als concerts i en la supervisió dels materials necessaris per als concerts (faristols, material, etc.) · Preparació de les sales d'assaig i de concert i posterior organització dels espais per a la propera activitat programada. A més, de l'afinació dels instruments en el cas de l'orquestra de corda de nivell elemental. · Altres tasques similars que l'equip directiu i/o els coordinadors d'activitats li puguin encomanar (suport a l'Orquestrada, etc). Estarà sota la supervisió del director de les orquestres pels temes de funcionament i del bibliotecari del centre pel que fa als temes d'arxiu.'

Girona, 21 de novembre de 2017

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident, pd.

Música
Transporte y vehículos
Transporte