Edicte d'aprovació de convocatòria de beques de segon instrument per als alumnes del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Girona de 30-11-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El vicepresident, pd, per resolució de 15 de novembre de 2017, ha aprovat la convocatòria de beques de segon instrument per als alumnes del Conservatori de Música Isaac Albéniz curs 2017-2018, el text de la qual es transcriu a continuació:

'CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE SEGON INSTRUMENT 2017-2018 1. Objecte de la convocatòria

Es convoquen 10 beques de segon instrument per a la promoció dels instruments minoritaris que s'imparteixen en el Conservatori de Música Isaac Albéniz.

De conformitat amb el Reglament de beques de segon instrument, l'equip directiu del centre convoca les següents beques d'instruments minoritaris:

- Oboé - Trompa - Fagot - Clarinet - Tuba - Bombardí - Orgue - Arpa - Instruments de música antiga La present convocatòria s'aprova de conformitat amb el Reglament de beques de segon instrument del Conservatori de Música Isaac albéniz, en sessió ordinària de 23 de juliol de 2014, va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), núm. 109, de 8 de juny de 2016.

2. Destinataris de les beques

1. Les beques es destinen als alumnes de grau professional o nivell mitjà del Conservatori de Música Isaac Albéniz que estiguin matriculats a una optativa de segon instrument (només els instruments especificats a l'article 1 de la present convocatòria). Així mateix, es podran destinar les esmentades beques de manera extraordinària als alumnes de 6è de nivell elemental de l'Escola de Música del Conservatori. 3. Criteris de selecció

En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris i barems següents:

1. La nota obtinguda en el curs anterior: mínim nota mitjana d'un 7 sobre 10: Nota mitjana curs anterior Barem 7 25 punts 8 50 punts 9 75 punts 10 100 punts Les fraccions de les notes seran sumades en els barems per la xifra exacta de la fracció (exemple nota mitjana 7,5 el barem serà de 25,5 punts) 2. En igualtat de condicions entre diversos candidats, es tindrà en compte la seva situació econòmica. La valoració de la situació econòmica es realitzarà mitjançant la renda familiar per càpita, que és el resultat de dividir la suma de tots els ingressos obtinguts per tots els membres computables de la família durant l'exercici 2016 entre l'esmentat número de membres. Els ingressos obtinguts pels fills computaran un 50%. a) Procediment de càlcul de la renda familiar: 'Base Imposable general'+ 'Base imposable de l'estalvi' ­'Quota resultant de la autoliquidació'+ 'Rendes exemptes'. b) Membres computables: l'alumne sol·licitant, el pare, la mare, el tutor legal, en el seu cas, i els germans solters menors de 25 anys que visquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2016. 4. Crèdits pressupostàris i imports de les beques

L'import màxim de la present convocatòria de beques de segon instrument 2017-2018 és de 2.600,00, equivalent al 75% del cost de l'assignatura optativa. S'aplicaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3260 48002 Beques de Segon Instrument, del pressupost de l'exercici 2018, quedant condicionat suspensivament a l'existència de crèdit suficient i adequat en el moment de fer la transferència.

5. Documentació necessària

1. Imprès de sol·licitud degudament complimentat. 2. Fotocòpia del DNI de l'alumne sol·licitant, del pare i de la mare, o dels tutors legals. 3. Fotocòpia de l'Impost de la Renda de les persones físiques de l'exercici 2016 de tots els membres computables de la família que hagin presentat l'impost. En cas de no haver presentat l'esmentat impost i/o rebin ingressos no inclosos en l'impost, caldrà aportar els justificants que ho acreditin. 4. Només en el cas de membres computables que no presentin l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, certificacions acreditatives dels rendiments de capital mobiliari (comptes corrents o d'estalvi, accions, dipòsits bancaris, participacions en fons d'inversió...) corresponents a l'exercici 2016. 6. Termini de presentació de sol·licituds i forma de presentació

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web del Conservatori www.dmg.cat, acompanyat de la documentació que preveu l'article 5.

Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i durant els 15 dies hàbils següents, al Registre d'entrada del Conservatori de Música Isaac Albéniz, de 9.00 a 16.00h.

7. Incompatibilitats

Aquest tipus de beca és incompatible en el cas dels alumnes que estiguin cursant dues especialitats instrumentals com a primer instrument de manera oficial.

Així mateix, els alumnes que estiguin cursant dues optatives de segon instrument, només podran optar a la beca d'un d'aquests instruments.

També és incompatible amb qualsevol altre tipus d'ajuda que l'alumne percebi per a la realització d'estudis musicals.

8. Comissió qualificadora

La comissió qualificadora estarà integrada per:

President: El Sr. Lluís Caballeria i Barrera, director acadèmic

Vocals:

- Sr. Alfred Cots i Via, cap d'estudis - Sr. Joan Fèlix i Riera, coordinador pedagògic - Sra. Anna Maria Cassú Serra, secretària acadèmica Secretari: Sr. Miquel Àngel Villacampa i Ester, secretari de l'organisme autònom.

9. Requisits amb relació al pagament

L'import de les beques es satisfarà a finals de maig de l'any 2018 amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent i condicionada a l'existència de la consignació suficient i adequada per atendre aquesta despesa en el proper exercici pressupostari.

El professor de l'instrument aportarà un informe que acrediti l'aprofitament de l'alumne-a i l'assistència mínima del 80%. En el cas que l'alumne-a no assisteixi al 80% de les classes i no s'acrediti l'aprofitament, no es procedirà a pagar l'import de la beca.

L'adjudicatari de la beca haurà de presentar, prèviament al pagament, una declaració jurada conforme no ha percebut cap altra ajuda per la realització d'estudis musicals.

9. Termini de resolució i publicació

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la resolució es dictarà en un termini de 10 dies.

Posteriorment, signada pel vicepresident, p.d. i pel secretari, es publicarà dins dels següents 15 dies al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Conservatori:www.cmg.cat 10. Règim de recursos

Contra la present convocatòria, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant del president de la Diputació, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució, de conformitat amb l'article 27 dels Estatuts del Conservatori i dels articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 11. Mitjà de publicació

La publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona serà el mitjà de publicació, a partir del qual els sol·licitants podran presentar les seves sol·licituds a partir del dia següent al de la data de publicació.'

Girona, 21 de novembre de 2017

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident, pd.

Música
Familia