Edicte d'aprovació de la convocatòria dels XVI Premis d'Interpretació Musical del Conservatori de Música Isaac Albéniz - Boletín Oficial de Girona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El vicepresident, pd, per resolució de 21 de març de 2017, ha aprovat la convocatòria dels XVI Premis d'Interpretació Musical del Conservatori de Música Isaac Albéniz, el text de la qual es transcriu a continuació:

'1. Objecte

Regular els XVI Premis d'Interpretació Musical que concedeix l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz amb l'objectiu d'oferir als joves estudiants de música l'oportunitat de demostrar les seves habilitats musicals, adquirir una major formació musical i promoure la motivació en el treball i l'esforç.

La present convocatòria està subjecta a les bases especifiques reguladores dels Premis d'Interpretació Musical, aprovades pel Consell Rector de l'organisme, el 15 de març de 2016, publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona, el 23 de març de 2016, número 57; al tauler d'anuncis del Conservatori i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 22 d'abril de 2016, número 7105.

2. Modalitats, categories i programa

2.1. Modalitats

S'estableixen quatre modalitats diferents:

MODALITAT 1: Instruments de teclat (piano, clavicèmbal, orgue)

MODALITAT 2: Instruments de corda fregada i polsada

MODALITAT 3: Instruments de vent i percussió

MODALITAT 4: Música de cambra

2.2. Categories

Dins de cada modalitat, s'estableixen quatre categories segons l'edat dels participants:

CATEGORIA A: fins a 9 anys

CATEGORIA B: de 10 a 12 anys

CATEGORIA C: de 13 a 15 anys

CATEGORIA D: de 16 a 18 anys

L'edat dels participants vindrà determinada per l'edat que tenien el 31 de desembre de 2016.

La mitjana d'edat de cada formació de música de cambra no sobrepassarà l'edat establerta per a cada categoria en data 31 de desembre de 2016.

2.3. Programa

S'haurà d'interpretar un repertori format per almenys dues obres d'estils diferents. S'acceptarà un moviment de sonata o de concert.

S'estableix un temps màxim per a cada categoria:

Categoria A: 5 minuts

Categoria B: 8 minuts

Categoria C: 12 minuts

Categoria D: 16 minuts

3. Quantia dels premis

3.1. Categoria A i B

Tots els premis tenen caràcter honorífic.

3.2. Categoria C:

Primer premi de cada modalitat: 100 (200 en la modalitat de música de cambra).

Segon premi de cada modalitat: 70 (120 en la modalitat de música de cambra).

3.3. Categoria D:

Primer premi de cada modalitat: 150 (300 en la modalitat de música de cambra).

Segon premi de cada modalitat: 100 (200 en la modalitat de música de cambra).

Dins de la Categoria D, els alumnes del Conservatori de Música de Girona podran optar, a proposta del jurat de cada modalitat, a un premi especial que consistirà en tocar com a solista amb l'Orquestra del Conservatori durant el proper curs 2017-2018.

3.4. De conformitat amb el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, no es practicarà retenció ni ingrés a compte sobre l'import dels premis de quantia no superior a 300 euros.

4. Crèdits pressupostaris

L'import dels premis aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària del pressupost del Conservatori de Música Isaac Albéniz d'enguany que es detalla a continuació:

Aplicació pressupostaria Import 3260.48000 2.080,00 5. Requisits dels participants, termini de presentació sol·licituds i pagament

Aquests premis van adreçats als estudiants de música de qualsevol indret nascuts a partir de l'1 de gener de 1998.

La inscripció es farà mitjançant l'enllaç www.cmg.cat i serà vàlida un cop fet el pagament (15 ,categories A i B; 20 , categories C i D). En el cas de música de cambra seran 15 o 20 en total segons la categoria, independentment del nombre de membres.

S'estableix el 5 de maig, a les 14.00h com a data límit d'inscripció i de pagament.

6. Proves

Les proves tenen caràcter públic i es duran a terme el dissabte 20 de maig de 2017. En cas que els concursants s'hi presentin més tard de l'horari establert, no hi podran participar.

No podran presentar-se en la mateixa modalitat i categoria els guanyadors del primer premi en la convocatòria passada.

En el moment de la prova cal presentar dues còpies de les obres escollides pel tribunal.

7. Pagament dels premis

L'import dels premis en metàl·lic es farà efectiu al guanyador mitjançant transferència bancària, seguint els processos administratius corresponents. En el cas de la modalitat de música de cambra l'import íntegre del premi es farà efectiu al representant del grup.

8. Lliurament de diplomes

El lliurament dels diplomes als guanyadors tindrà lloc el mateix 20 de maig de 2017, a les 20 h a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona. La llista dels guanyadors es publicarà al web del Conservatori de Girona.

9. El jurat

El jurat estarà format per docents d'escoles de música, conservatoris de Catalunya i centres d'ensenyament superior. El jurat es reserva el dret de declarar els premis ex aequo o deserts si ho considera oportú, i les seves decisions seran inapel·lables.

10. Règim de recursos

Contra els actes administratius dictats pels òrgans de govern de l'organisme autònom es pot interposar recurs d'alçada davant del president de la Diputació, en el termini i amb els efectes establerts als articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

11. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis del Conservatori de Música Isaac Albéniz, al Butlletí Oficial de la Província i al web del Conservatori.

Segon. Autoritzar la despesa máxima per l'activitat XVI Premis d'Interpretació Musical del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona per import total de 2.080,00 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3260.4800 Premis

Tercer. Tercer. Notificar aquest acord al coordinador pedagògic del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.'

Girona, 25 de març de 2017

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident p.d.

Música
Juventud
Cultura