Edicte d'aprovació de la convocatòria de subvencions per finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona. Pt10 ( LE 2017/41 ). Girona - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El 6 de juliol de 2016 (BOP de Girona núm. 128) es van publicar les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona.

El Consell Rector, el 23 de maig de 2017, en la sessió extraordinària número 2017/07, aprova la convocatòria de les subvencions per al finançament de les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l'any 2017, amb plena submissió a les bases esmentades, que es fa constar a continuació:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A FINANÇAR LES ACTUACIONS DE LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA. PT10.

1. Objecte i finalitat

Regular, d'acord amb les bases especifiques publicades al BOP de Girona número 128, de 6 de juliol de 2016, les subvencions que concedeix l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes.

Dipsalut té com a objectiu donar suport econòmic a totes aquelles actuacions que portin a terme les administracions locals en el marc de les seves competències municipals en salut pública destinades a preservar la salut dels ciutadans en front a riscos d'origen físic, químic o microbiològic. És a través de l'Àrea de Protecció de la Salut que es realitzen un conjunt d'actuacions encarades a la vigilància i control d'aquests riscos.

En aquest marc, Dipsalut preveu, entre d'altres actuacions, donar suport econòmic a favor d'ajuntaments de la demarcació de Girona per actuar contra una de les situacions de risc detectades, les plagues urbanes, entenent com a plaga urbana un conjunt d'éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.

Per tal de donar suport a aquestes actuacions, Dipsalut estableix una línia de subvencions adreçades als ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis perquè hi presentin les actuacions que hagin realitzat en el municipi en el període subvencionable.

No es consideraran objecte d'aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Així com els tractaments: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

El període subvencionable inclourà les actuacions que s'hagin dut a terme entre l'1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.

2. Crèdits pressupostaris

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000,00 ). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària de Dipsalut d'enguany, que es detalla a continuació:

Aplicació pressupostària Import () Programa econòmic lluita i control de plagues urbanes 5/3110/46202 450.000,00 La convocatòria es pot resoldre mitjançant dos procediments. Al primer procediment se li assignarà la totalitat de l'import màxim destinat a aquesta convocatòria, i al segon procediment, si es considera oportú, d'acord amb el punt 4 d'aquesta convocatòria se li assignarà el crèdit sobrant del primer procediment.

3. Destinataris i condicions

Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Queden expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual d'actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l'objecte d'aquesta convocatòria.

4. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 20 de setembre de 2017.

En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un segon procediment.

Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'ajuntament.

La sol·licitud s'omplirà a través del Sistema d'Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP ) i es registrarà exclusivament per registre electrònic de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat).

Amb la presentació de la sol·licitud, l'interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d'acord amb l'article 22.4 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d'acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

Veure la base 6a de les bases reguladores de la subvenció.

5. Òrgan competent de la instrucció

L'Àrea de Protecció de la Salut serà el centre gestor d'instrucció del procediment de concessió d'aquesta subvenció.

L'instructor podrà realitzar d'ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.

Veure les bases 8a i 9a de les bases reguladores de la subvenció.

6. Termini de resolució i notificació

Les resolucions es dictaran pel Consell Rector de Dipsalut en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds que s'estableixi en la convocatòria per a cada procediment.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.

dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució d'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques., de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. Criteris de valoració de les sol·licituds

D'acord amb el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de la subvenció que es concedeixi, segons el barem següent:

Classificació de municipis* % de Finançament màxim Grup 1 fins a 1.500 habitants 90,00 % Grup 2 de 1.501 a 5.000 habitants 80,00 % Grup 3 de 5.001 a 15.000 habitants 70,00 % Grup 4 de 15.001 a 25.000 habitants 60,00 % Grup 5 més de 25.000 habitants 50,00 % * Padró d'habitants segons les darreres dades oficials publicades per l'INE

Si com a resultat d'aquesta operació l'import obtingut fos igual o inferior a 1.000 euros, s'atorgarà l'import que resulti d'aplicar el percentatge poblacional, excloent-lo del possible prorrateig que pugui realitzar-se si es superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria.

Si l'import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en les convocatòries, l'òrgan responsable de la resolució del procediment, prorratejarà l'import màxim subvencionable entre els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles.

Si un cop prorratejat, la quantitat a atorgar fos inferior a 1.000 euros, s'atorgarà un mínim de 1.000 euros, i es procedirà a un nou prorrateig respecte de la part restant i així successivament fins que s'adeqüi l'import total a atorgar a la quantitat prevista en cada convocatòria.

8. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa i a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Presidència. de Dipsalut, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la seva notificació.

9. Publicitat

La convocatòria i el seu extracte es trametrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) pera la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Així mateix es publicarà la convocatòria al tauler electrònic de Dipsalut (e-tauler) d'acord amb els termes que s'estableix en l'apartat b de l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Termini de justificació dels ajuts concedits

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d'aquesta convocatòria finalitzarà el 7 de febrer de 2018.

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que disposa l'article 12.4 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona es publica la convocatòria.

Girona, 1 de juny de 2017

Josep M Corominas i Barnadas

President, p.d.

Gestión y control de plagas
Salud
Sanidad vegetal
Animales de compañía